Disclaimer

Dit is de privacyverklaring van de Stichting Nederlands Centrum Jeugdgezondheid ('NCJ'). In deze verklaring wordt uiteengezet hoe het NCJ omgaat met persoonsgegevens die worden verkregen via de websites www.ncj.nl en www.jgzacademie.nl (hierna: 'de Websites').   

Inleiding

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) is een onafhankelijke stichting en het innovatie- en kenniscentrum voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ) in Nederland. Het NCJ verbindt iedereen die kan bijdragen aan de jeugdgezondheid. Professionals met ervaring uit de praktijk. Managers en beleidsmakers die vernieuwing in hun organisatie de ruimte geven. Belangenverenigingen die spreken namens ouders en kinderen. Het NCJ brengt mensen met elkaar in gesprek, belicht nieuwe ideeën en initiatieven en creëert een klimaat voor constructieve uitwisseling van ervaringen.

Successen en falen, beide zijn even leerzaam als het gaat om innovatie van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ), met aandacht voor preventie en de totale context van het kind. Het is de missie van het NCJ om de fysieke, psychische en sociale gezondheid van kinderen in Nederland te bevorderen door het optimaliseren van de publieke zorg voor de jeugd. Het NCJ onderscheidt zich door een expliciete focus op de JGZ en de uitvoerende organisaties die daarin actief zijn.

Een van de taken van het NCJ is het coördineren van de totstandkoming en verspreiding van de Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg. Daarnaast is het NCJ onder andere verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van de Basisdataset JGZ en de verspreiding van diverse andere producten voor de JGZ. In dat kader biedt het NCJ diverse producten aan, waaronder trainingen. Daarvoor heeft het NCJ de JGZ Academie opgericht. De JGZ Academie biedt e-learning modules in het kader van de landelijke implementatie Richtlijnen Jeugdgezondheid. Verder houdt het NCJ (werknemers van) JGZ Organisaties op de hoogte van relevante ontwikkelingen via de NCJ Nieuwsflits.

Het NCJ waardeert het vertrouwen dat u in het NCJ stelt en zal daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Het NCJ respecteert de privacy van haar afnemers en gebruikers van de Websites en diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, wordt beschermd en vertrouwelijk wordt behandeld.

Deelname opleidingen

Indien u deel wenst te nemen aan opleidingen, cursussen, trainingen, congressen en symposia die door het NCJ worden aangeboden, gelden de Algemene voorwaarden dienstverlening NCJ. Voor inschrijfing heeft het NCJ de volgende (persoons)gegevens nodig:

 • Initialen en voor- en achternaam
 • Titel en functie
 • BIG-registratienummer
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • NAW-gegevens JGZ organisatie
 • Telefoonnummer en e-mailadres JGZ organisatie

Deze gegevens worden gebruikt ten behoeve van de organisatie van de betreffende opleiding, cursus, training, congres of symposia, de afwikkeling van de betaling en accreditatie van cursisten/deelnemers. Daarnaast kunnen de gegevens worden gebruikt voor verificatie van registratie in het BIG-register en verificatie van eventuele voorwaarden voor deelname/toelatingseisen. Verder gebruiken wij uw e-mailadres om u op de hoogte te stellen van opleidingen, cursussen, trainingen, congressen en symposia die door het NCJ worden aangeboden.

JGZ-academie

Om toegang te krijgen tot de JGZ Academie, te bereiken via de URL www.jgzacademie.nl, dient u een account aan te maken. Om een account aan te kunnen maken, dient u de volgende (persoons)gegevens te verstrekken:

 • Naam JGZ organisatie
 • Functie
 • Initialen en voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Geboortedatum

Voornoemde gegevens worden gebruikt voor het toekennen en beheren van accounts en de bestrijding van c.q. controle op misbruik en/of oneigenlijk gebruik van producten en diensten die toegankelijk zijn via uw account. Verder worden deze gegevens gebruikt voor verstrekking van deelnamecertificaten en accreditatie van cursisten na succesvolle afronding van e-learning modules (incl. eindtoets).

Daarnaast kan u gevraagd worden de volgende persoonsgegevens te verstrekken (optioneel):

 • Adresgegevens
 • BIG-registratienummer
 • Wachtwoord (ter vervanging toegekend wachtwoord)

Deze door u verstrekte gegevens worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling en verbetering van de JGZ Academie. Het BIG-registratienummer is noodzakelijk voor de accreditatie van cursisten na succesvolle afronding van e-learning modules (incl. eindtoets).

E-mailnieuwsbrief Nieuwsflits

Indien u de gratis e-mailnieuwsbrief wenst te ontvangen die door het NCJ wordt aangeboden, dient u uw e-mailadres te verstrekken. Dit e-mailadres wordt enkel gebruikt om u de gratis e-mailnieuwsbrief toe te zenden.

Cookies

Op de Websites wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat met een pagina van de website wordt meegestuurd en via uw browser op de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen.

Voor meer informatie over het gebruik van cookies op de website www.ncj.nl wordt verwezen naar het cookiebeleid. In het cookiebeleid wordt uitgelegd hoe er op de website www.ncj.nl gebruik wordt gemaakt van cookies, van wie de cookies afkomstig zijn en waarom de cookies worden ingezet.

Op de website www.jgzacademie wordt gebruik gemaakt van cookies om uw gekozen instellingen en ingevoerde gegevens - zoals inloggegevens en taalselectie - te onthouden.

Verstrekking persoonsgegevens

Het NCJ zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij: 

 • u hiervoor nadrukkelijk toestemming heeft gegeven;
 • dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst; of
 • deze verstrekking noodzakelijk is op basis van wettelijke verplichtingen.

Bewaartermijn

Het NCJ bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt, tenzij de gegevens langer bewaard moeten worden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals een bewaarplicht). Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

Beveiliging

Bij de verwerking van persoonsgegevens handhaaft het NCJ te allen tijde een beveiligingsniveau dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

De veiligheid van uw persoonsgegevens is natuurlijk ook gebaseerd op geheimhouding van de inloggegevens van uw account (gebruikersnaam en wachtwoord). Deel uw inloggegevens dan ook nooit met iemand anders en ga er zorgvuldig mee om.

Inzage en verbetering van uw gegevens

U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die het NCJ over u heeft.  Indien de informatie onjuist is kunt u het NCJ verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u, vergezeld van een geldig wettelijk identiteitsbewijs ter identificatie (waarbij uw burgerservicenummer (BSN) onleesbaar is gemaakt), op de volgende manieren richten aan het NCJ:

 • per e-mail:
  centrumjeugdgezondheid@ncj.nl
 • schriftelijk:
  Stichting Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
  t.a.v. secretariaat
  Churchilllaan 11
  3527 GV Utrecht

Op deze adressen kunt u ook terecht voor eventuele vragen.

Recht van verzet

Tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u kosteloos bezwaar maken. Uw bezwaar tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u per e-mail of schriftelijk richten aan het NCJ op de hiervoor aangegeven adressen.

Privacy-beleid van derden

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de websites zijn verbonden. Het NCJ aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met uw persoonsgegevens. Het NCJ adviseert daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid op de betreffende websites.

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De meest actuele versie van de Privacyverklaring is steeds te vinden op de Websites. Het NCJ adviseert dan ook deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, in ieder geval voordat u persoonsgegevens aan het NCJ verstrekt.

Vragen

Het NCJ helpt u graag verder als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van het bovenstaande.

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
Churchilllaan 11, 7e etage
3527 GV Utrecht

Telefoon: 030 76 00 405
Fax: 030 76 00 404
E-mail: centrumjeugdgezondheid@ncj.nl

Deel dit met je netwerk