Beleid JGZ

Het NCJ, GGD GHOR Nederland, ActiZ Jeugd, AJN, V&VN en CPZ hebben een landelijk advies opgesteld voor de JGZ in tijde van corona. Hieronder vind je het meest recente landelijke advies. 

Testbeleid (update 7 januari 2021)

Het testbeleid voor kinderen tot 12 jaar is aangepast, zie dit bericht van het RIVM.

JGZ en lockdown (update 14 december)

Bekijk het landelijk advies JGZ in de tijd van de strenge lockdown.

Advies JGZ in de tijd van de strenge lockdown >

Gebruik mondkapjes reguliere zorgtaken GGD’en’ (update 30 november)

Het RIVM heeft de richtlijn COVID-19 en de bijlage ‘Uitgangspunten PBM buiten het ziekenhuis’ opgesteld. De uitgangspunten vragen in veel gevallen om een nadere invulling per sector/beroepsgroep, rekening houdend met de context en doelgroep. Vanuit GGD GHOR Nederland is daarom een generieke GGD handreiking opgesteld voor het gebruik van mondkapjes bij het uitvoeren van de reguliere GGD taken. De handreiking stelt geen norm voor wat een goede aanpak is en heeft evenmin een verplichtend karakter. Wel kan de handreiking een hulpmiddel zijn om keuzes voor het gebruik van mondkapjes te vergemakkelijken.  

In de handreiking ‘Gebruik mondkapjes reguliere zorgtaken GGD’en’ tref je een overzicht aan van protocollen, adviezen die door diverse beroepsgroepen binnen de GGD zijn opgesteld. De handreiking is bedoeld voor alle GGD collega’s die zorg verlenen. Denk aan de jeugdartsen- en (sociaal) verpleegkundigen, tuberculose artsen en medewerkers Veilig Thuis: 

Bekijk de handreiking

(Herziene) richtlijn mondneusmaskers in de JGZ (update 13 november)

Een herziene richtlijn is beschikbaar. Hierin is het commentaar uit het ingelaste managersoverleg  meegenomen. Ook is een tabel toegevoegd die de interpretatie wellicht wat gemakkelijker maakt. Naast het RIVM hebben ook enkele JGZ-professionals c.q. -managers meegelezen. Voor de JGZ worden geen FFP1 of FFP2 mondneusmaskers geïndiceerd. Ook is het RIVM van mening dat niet voor alle huisbezoeken een medisch masker gedragen hoeft te worden - mits de afstand van 1,5 tot de ouder bewaakt kan worden.

Bekijk de herziene richtlijn >

Landelijk advies (update 14 oktober)

Update corona naar aanleiding van de persconferentie 13-10-2020

Voor algemene informatie, zie:

Maatregelen gedeeltelijke lockdown >

Routekaart publieks- en bestuurdersversie >


Er bereiken ons signalen dat sommige organisaties de JGZ willen afschalen tot het niveau van de intelligente lockdown van maart. Dit is niet nodig, en niet wenselijk. 

De JGZ is een vitale tak in de zorg voor jeugdigen en dit moet zo lang en zo veilig mogelijk doorgaan. Zeker bij de kwetsbaarsten hebben we gemerkt dat afschalen zoals eerder gebeurd is, nadelig is voor kind en gezin. 

De adviesgroep ‘Corona in de JGZ’ heeft de maatregelen doorgenomen en met het RIVM besproken. Wij blijven waakzaam en als het nodig is, volgen verdere aanpassingen. Onderstaand de regels op een rij.  

Essentieel is en blijft: volg de basisregels:

 • blijf bij klachten thuis en laat u testen;
 • houd 1,5 meter afstand van anderen;
 • was vaak uw handen en hoest en nies in uw elleboog; 
 • werk zoveel mogelijk thuis;
 • vermijd drukte;
 • ga weg als het druk is;
 • reis zoveel mogelijk buiten de spits;
 • draag een mondkapje in publieke binnenruimtes.

Voor JGZ en cliënten gelden de basisregels onverkort.
Daarnaast blijft van belang: 

 • Check vooraf de gezondheidstoestand van het gezin bij face-to-face-contact.
 • Gebruik niet-medische mondkapjes en vraag je cliënt, indien >13 jaar, om dit ook te doen; wijk hier alleen gemotiveerd vanaf, mits jijzelf en je cliënt hiermee instemmen.  
 • Gebruik ook de alternatieven voor face-to-face-contacten indien gewenst: (beeld)bellen, buiten contact hebben etc. 

Voor groepen gelden vanaf woensdag 14 oktober (22.00 uur):

 • Thuis ontvangt u maximaal 3 personen per dag; nb. gezondheidsgerelateerde huisbezoeken van huisarts/jgz/kraamzorg vallen hier niet onder. In binnenruimtes waar mensen zitten geldt een maximum aantal personen van 30.
 • Binnen (niet in de thuissituatie) en buiten bestaat een groep uit maximaal 4 personen van verschillende huishoudens; ook dit geldt niet voor gezondheidszorg. Het is nu nog belangrijker dat je in de planning rekening houdt met zo min mogelijk personen in je wachtruimte. En dat je vraagt bv. maximaal 5 minuten vooraf aanwezig te zijn (om zo min mogelijk overlap te hebben).

Voor het dagelijks leven:

 • Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan.
 • Draag vanaf 13 jaar een mondkapje in de publieke binnenruimtes en in het OV. NB dit geldt ook voor de JGZ. 
 • In het voortgezet onderwijs (VO), MBO en hoger onderwijs (HO) draagt iedereen een mondkapje buiten de les.

Landelijke update ( 4 oktober)

Vakmanschap

Jij bent deskundig op het gebied van het gezond en veilig opgroeien van kinderen. Blijf dat vakmanschap inzetten en gebruik je common sense. Vakmanschap is ook: elkaar opzoeken en overleggen. Deel goede voorbeelden met elkaar en met het NCJ via corona@ncj.nl, zodat deze landelijk verspreid kunnen worden.

JGZ-contact met ouders en kinderen

 • Face-to-face contacten zijn mogelijk, tenzij in de regio de Veiligheidsregio anders adviseert. Bij fysiek contact vraag je vooraf naar de gezondheidsstatus van het gezin.Bij corona gerelateerde klachten is het advies: testen voorafgaand aan fysiek contact. Vraag hoe het thuis gaat. Leg uit wat de voorzorgsmaatregelen zijn op de JGZ-locatie.

Voorzorgsmaatregelen op de JGZ-locatie

 • Contact vindt alleen plaats als het kind geen koorts (> 38,0C) en/of benauwdheidsklachten heeft en de ouder/verzorger die meekomt, geen verkoudheidsklachten, koorts (> 38,0 C) en/of benauwdheidsklachten heeft.
 • Advies is om slechts  één ouder/verzorger mee naar de afspraak.
 • Er worden geen handen geschud, handen worden voor en na elk contact gereinigd en er wordt ruimer gepland vanwege social distancing (1,5 meter).
 • Het contact wordt alleen uitgevoerd door een jeugdarts/jeugdverpleegkundige die geen verkoudheidsklachten, koorts (38,0 C) of benauwdheidsklachten heeft.

Overleg indien face-to-face-contact noodzakelijk is

Bij corona besmetting:
Overleg met de infectieziektenafdeling van je regio hoe het regionale beleid is indien face-to-face contact niet uitstelbaar en noodzakelijk is, en een gezinslid een corona infectie heeft.
Nb Voor face to face contact met een gezin met een corona besmetting is volledige persoonlijke bescherming nodig: schort, handschoenen, beschermende bril en verantwoord mondkapje. Werkgevers kunnen dat zo nodig regelen met de GGD.

Bij corona gerelateerde klachten:

Indien er sprake is van corona gerelateerde klachten in het gezin kan in de eerste plaats aan de hand van de beslisboom neusverkouden kinderen 0 jaar- groep 8 worden bepaald of het contact alsnog face to face plaats kan vinden. Voor wat betreft contact met volwassenen moet de uitslag van de test afgewacht worden. Zonodig wordt bekeken of het contact wordt verplaatst naar een later moment. Te denken valt aan:

 • deurcontact of lopend op afstand;
 • het dragen van PBM (schort, spatscherm, handschoenen en (verantwoord) mondmasker);
 • beperk ook tijdens het F2F het contact tot één persoon bij het kind.

Zorg voor kwetsbare kinderen

 • Blijf beschikbaar voor ouders, kinderopvang en scholen om te overleggen en neem zelf actief contact op. Laat  een bericht uitgaan naar ouders/jongeren dat ze voor vragen of zorgen contact kunnen opnemen met JGZ. 
 • Het is van groot belang juist nu extra aandacht voor kwetsbare gezinnen en kwetsbare jongeren te hebben. Bel hen op, kijk waarbij je hen zo nodig kunt ondersteunen.
 • Denk aan de mogelijkheid van toeleiden naar hulp/ondersteuning en noodopvang in de kinderopvang en op scholen, en ga over de beschikbaarheid hiervan indien nodig in overleg met gemeenten.

Deel dit met je netwerk

Landelijk Adviesteam Corona JGZ

Er is een landelijk inhoudelijk adviesteam Corona JGZ. Deelnemers zijn:

 • Angela Bransen (ActiZ Jeugd)
 • Karin Boode (GGD GHOR Nederland)
 • Yvonne Vanneste & Elle Struijf (NCJ)
 • Tinneke Beirens (AJN)
 • Jacqueline de Vries (V&VN)
 • Marlies Buurman (CPZ)

Het adviesteam komt regelmatig samen en behandelt vragen en signalen uit het veld. Op basis hiervan komen er regelmatig updates op het landelijk beleid uit.

Heb je vragen of opmerkingen rondom het landelijke beleid voor de JGZ? Neem contact op met het landelijk adviesteam via corona@ncj.nl. Wij proberen je mail zo snel mogelijk te beantwoorden. 

Mail corona@ncj.nl >