Wat is VoorZorg?

VoorZorg is een programma voor jonge vrouwen die zwanger zijn van hun eerste kind en te maken hebben met een opeenstapeling van problemen. Zij krijgen verpleegkundige ondersteuning bij hun zwangerschap en bij de verzorging en opvoeding van hun kind, totdat het kind 2 jaar oud is. Een traject van VoorZorg (2,5 jaar) kost ongeveer € 15.568,- (prijspeil 2021)

Huisbezoeken

VoorZorg bestaat uit een intensief schema van huisbezoeken van 1 à 1½ uur uitgevoerd door speciaal daarvoor opgeleide VoorZorgverpleegkundigen met ervaring in de JGZ. De huisbezoeken beginnen zo vroeg mogelijk in de zwangerschap (uiterlijk 28 weken zwangerschap) tot het kind 2 jaar is. Gemiddeld zijn er twee huisbezoeken per maand. In de eerste maand van het programma en tijdens de eerste zes weken na de geboorte gaan de VoorZorgverpleegkundigen wekelijks op huisbezoek.

Doelstellingen

De belangrijkste doelstellingen van VoorZorg zijn verbetering van het zwangerschaps- en geboorteproces voor moeder en kind, verbetering van de gezondheid en ontwikkeling van het kind, en verbetering van de persoonlijke ontwikkeling van de moeder en haar mogelijkheden voor opleiding en werk, zodat zij meer kan betekenen voor haar kind.


Tijdens de huisbezoeken werken de VoorZorgverpleegkundigen met de moeders aan negen ontwikkelvelden:

  1. Hechting en ouderschap;
  2. Gezondheid van kind, moeder en vader;
  3. Ontwikkeling van het kind;
  4. Levensloop-ontwikkeling van moeder en eventueel vader;
  5. Veiligheid;
  6. Financiën;
  7. Communicatie;
  8. Informele steun en netwerk; 
  9. Gebruik van (andere) gemeenschapsvoorzieningen.

Succesfactoren

Een goede relatie tussen de verpleegkundige en de moeder is een belangrijke voorwaarde voor het slagen van het programma én een leerervaring voor de moeder. Tijdens de uitvoering van VoorZorg werkt de verpleegkundige samen met de moeder aan gestructureerde gedragsverandering, realistische en haalbare doelen en het versterken van de vaardigheden van de moeder. Daarbij beantwoordt de verpleegkundige de vragen van de moeder en betrekt zij het sociale netwerk van de moeder bij het programma. VoorZorg werkt onder andere met de methode Video-hometraining in VoorZorg, Opstapje VoorZorg, Sociale Vaardigheidstrainingen specifiek voor VoorZorg en Reflectiebladen. 

VoorZorg past uitstekend bij de doelen van het sociale domein, het jeugdstelsel en lokale coalities en aanpak, zoals voorgestaan wordt in het actieprogramma ‘Kansrijke Start’.  VoorZorg wordt namelijk afgestemd op het aanbod van bestaande voorzieningen. Cliënten leren hun sociale netwerk beter te benutten en worden aangemoedigd gebruik te maken van de bestaande algemene (zorg)voorzieningen, zoals geboortezorg,  het consultatiebureau of schuldsanering. Met a VoorZorg worden hoog risico jonge vrouwen ondersteund met als doel zware opvoedingsproblemen, waaronder kindermishandeling, te voorkomen dan wel terug te dringen en daarmee op termijn de kosten voor de jeugdhulp te verminderen.

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon
VoorZorg

Lieke van der Meulen

Telefoon: 06 - 13 13 64 99

E-mail: voorzorg@ncj.nl