Onderzoek en doorontwikkeling

De preventie van kindermishandeling en ernstige ontwikkelingsproblemen bij jonge kinderen staat in Nederland volop in de belangstelling. Vooralsnog ontbrak het echter aan een interventie waarmee tijdens de zwangerschap en eerste levensjaren van jonge kinderen risicofactoren systematisch worden aangepakt. Het programma VoorZorg voorziet daarin.

Onderzoek

Nederlands onderzoek toont aan dat VoorZorg effectief is in Nederland. Evaluatiestudies wijzen uit dat zowel de deelnemende vrouwen als de VoorZorgverpleegkundigen het programma als positief en nuttig ervaren.

Hier vindt u informatie over het Nederlands onderzoek:

Doorontwikkeling

Het NCJ streeft ernaar om te blijven werken aan kwaliteitsverbetering, verspreiding en borging van VoorZorg. Het doen van (vervolg)onderzoek en inhoudelijke doorontwikkeling en innovatie is onderdeel hiervan. Bij de volgende onderzoeken is het NCJ betrokken:

VoorZorg-Verder

VoorZorg werkt! Dat is aangetoond. Zowel VoorZorg-verpleegkundigen als moeders willen graag verdere ondersteuning. Een kind tussen 2 en 6 ontwikkelt zich immers snel en dat vraagt nieuwe vaardigheden van moeders.

Om die reden ontwikkelt de VUmc, samen met het NCJ en Verwey Jonker, nu de interventie VoorZorg-Verder. We doen een pilot, proces evaluatie en een kwalitatief onderzoek. Nederland is het eerste land dat een vervolg op het VoorZorg programma ontwikkelt en onderzoekt.

BOOST

In 2019 is het onderzoek naar VoorZorg Boost gestart, waarbij door middel van het inzetten van extra componenten wordt getracht kindermishandeling beter te voorkomen. Uit onderzoek blijkt dat omgaan met boosheid (1), stressvermindering (2) en trauma signalering en behandeling (3) belangrijke onderwerpen zijn in het voorkòmen van kindermishandeling. Daarom zijn er modules ontworpen die deze componenten integreren in het VoorZorg programma. Momenteel onderzoekt de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met het Nederlands Centrum
Jeugdgezondheid in hoeverre deze modules bijdragen om de zorg nog beter te maken.

VoorZorg2

VoorZorg is gemaakt voor, onderzocht en bewezen effectief voor zeer kwetsbare zwangeren, zwanger van hun eerste kind. Er zijn echter ook veel gezinnen in een vergelijkbare doelgroep, waarbij al eerder kinderen geboren zijn en die te kampen hebben met ernstige opvoedproblemen, al dan niet met kinderbeschermingsmaatregelen. Voor deze doelgroep wordt VoorZorg nu ontwikkeld, aangepast aan deze doelgroep(door het NCJ) en onderzocht op effectiviteit en impact (door het Verwey Jonker Instituut); deze doorontwikkelde versie heet VoorZorg2. De start is in mei 2020, waarbij op basis van literatuur en input van pretest gezinnen de benodigde aanpassingen uitgevoerd worden. Het hele traject van ontwikkelen, uitvoeren en onderzoeken duurt bijna 4 jaar, zodat in het voorjaar 2023 de resultaten gedeeld kunnen worden.

VoorZorg in het sociaal domein

In dit project gaan we na of VoorZorg als voorbeeld kan dienen voor wijkteams, in aanpak en samenwerking met anderen. Hoe werken VoorZorgverpleegkundigen samen, hoe delen zij hun expertise? Wat is de rol van de jeugdarts in de wijk- of jeugdteams? We onderzoeken vier perspectieven: cliënten (VoorZorggezinnen), professionals (VoorZorgverpleegkundigen, jeugdartsen, leden wijkteams), organisaties (JGZ) en systeem (gemeenten en wijkteams). Met de resultaten kunnen VoorZorg, JGZ, ketenpartners in het sociale domein en gemeenten hun zorg aan kwetsbare gezinnen verbeteren.

Klik hier voor meer informatie.


Applied gaming voor een rookvrije generatie; cocreatie met kwetsbare gezinnen

Roken tijdens en na de zwangerschap heeft negatieve gevolgen voor (ervaren) gezondheid van ouders en kinderen, en verhoogt de kans dat kinderen later zelf ook gaan roken. In dit project ontwikkelen wij game elementen voor het versterken van rookpreventie binnen VoorZorg, een programma voor kwetsbare jonge vrouwen die zwanger zijn van hun eerste kind. Zij krijgen tot twee jaar na de geboorte intensieve verpleegkundige ondersteuning in opvoeding, leefstijl, en persoonlijke ontwikkeling. De game elementen richten zich op dagelijkse ondersteuning in (volhouden van) stoppen met roken, en worden ontwikkeld, uitgeprobeerd en geëvalueerd voor en door de vrouwen en hun sociale omgeving. Het project richt zich zowel op vaardigheden van de vrouwen zelf, als op een duurzame verandering in hun sociale omgeving. 

Kijk hier voor meer informatie.

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon
VoorZorg

Lieke van der Meulen

Telefoon: 06 - 13 13 64 99

E-mail: voorzorg@ncj.nl