Landelijk beheer

Het NCJ is als landelijk beheerder van VoorZorg sinds 2015 verantwoordelijk voor de doorontwikkeling, kwaliteit, verspreiding en borging van VoorZorg.

Kernactiviteiten

Onder het landelijk beheer voert het NCJ onder andere de volgende taken uit:

Kwaliteitsbeheer

 • Organiseren van deskundigheidsbevordering. 
 • Doorontwikkeling en verbetering. Voorbeelden zijn: het opzetten en uitvoeren van een structuur voor hercertificering, optimaliseren proces expertisecommissie, supervisorenstructuur, updaten en doorontwikkelen handleidingen, doorontwikkeling opleiding en andere vormen van deskundigheidsbevordering, werving nieuwe trainers en opzetten training voor trainers VZ,  ondersteunende materialen ontwikkelen, pilots opzetten en begeleiden ivm doorontwikkeling etc.
 • Monitoring en registratie: ontwikkelen en onderhouden van een webbased registratiesysteem. Jaarlijks verzamelen, analyseren en rapporteren van uitvoerings- en bereikgegevens, mede met het oog op aanknopingspunten voor (onderzoek naar) kwaliteitsverbetering. Signaleren van vraagstukken en verbeterpunten.
 • Initiëren onderzoek: onderzoek (laten) doen in samenwerking met VUmc.
 • Bijhouden website.
 • Opstellen jaarplan, jaarverslag en begroting.

Implementatieondersteuning

 • Communicatie en informatie.
 • Vraagbaakfunctie.
 • Startgesprek nieuwe VoorZorg organisaties.
 • Ontwikkelen implementatietoolkit VoorZorg.

Overige

 • Marketing, PR, aquisitie en fondsenwerving.

Beheerkosten

Voor bovenstaande activiteiten vraagt het NCJ licentiekosten. Deze licentiekosten zijn gebaseerd op het aantal cliënten in zorg en aantal nieuw in zorg gekomen cliënten. Deze bedragen zijn voor 2022 als volgt: 

 • € 262,91 per client in zorg per jaar.
 • € 105,16 voor elke client die nieuw in zorg is gekomen.
 • € 52,58 voor beheerkorsten van het VRS (incl. doorontwikkeling)

Aanvullend zijn er kosten voor de organisatie ten aanzien van de uitvoering van VoorZorg, waaronder de interne projectorganisatie, scholing en werkbegeleiding. Meer informatie is beschikbaar voor deelnemende organisaties en is te vinden op de ledensite onder 'implementatie en uitvoering'. 

Managersoverleg

In het managersoverleg wordt onder voorzitterschap van NCJ twee maal per jaar met de managers en projectleiders het beleid van VoorZorg en de grote lijnen van de uitvoering besproken.

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon
VoorZorg

Lieke van der Meulen

Telefoon: 06 - 13 13 64 99

E-mail: voorzorg@ncj.nl