Wettelijk kader Basispakket JGZ

Hieronder vind je de wet- en regelgeving waarmee de jeugdgezondheidszorg, bij alles wat zij doet, te maken heeft of kan hebben. 

Besluit Publieke gezondheid

Belangrijk voor jeugdgezondheidszorg is dat de gemeente zelf mag bepalen door wie zij JGZ laat uitvoeren (artikel 14 Wpg). Aan de organisatie worden dezelfde deskundigheidseisen gesteld als aan een gemeentelijke gezondheidsdienst (art. 10 en 17 Besluit Publieke gezondheid).

Meer informatie

Wet publieke gezondheid (Wpg)

In het kader van de wet publieke gezondheid is de gemeente verantwoordelijk voor een aantal collectief preventieve taken die de gehele leeftijdsgroep betreffen, dus ook jeugdigen. Deze taken zijn epidemiologie, beleidsadvisering, bewaken van bestuurlijke aspecten in bestuurlijke beslissingen, gezondheidsbevordering, medische milieukunde, technische hygiënezorg, psychosociale hulp bij rampen en prenatale voorlichting aan aanstaande ouders. Samenhang, afstemming en samenwerking met de jeugdgezondheidszorg is van belang, alleen om de zelfde boodschap af te geven.

Meer informatie

Jeugdwet

De Jeugdwet heeft consequenties voor de jeugdgezondheidszorg. In de Jeugdwet wordt jeugdhulp geregeld. Er wordt een onderscheid gemaakt in preventie, ondersteuning en jeugdhulp. Het onderscheid met preventie door de JGZ is nog onduidelijk. Een aantal interventies die nu door de jeugdgezondheidszorg worden uitgevoerd zoals VoorZorg en Stevig Ouderschap zijn dan jeugdhulp. Een jeugdarts kan rechtstreeks verwijzen naar jeugdhulp.

De eerste evaluatie Jeugdwet is in 2018 verschenen. Het NJi heeft een aantal aandachtspunten opgesteld.

Meer informatie

Passend onderwijs

Door Passend onderwijs zullen meer kinderen met (lichte) problemen in het reguliere onderwijs opgevangen moeten worden. De verwachting is dat daardoor de jeugdgezondheidszorg meer vragen van scholen en ouders zullen krijgen.

Meer informatie

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst

De wet regelt het recht van ouders en jeugdigen op informatie, privacy en inzage van medische dossiers. De hulpverlener heeft de plicht informatie te geven, een dossier bij te houden, de privacy te bewaren alleen een behandeling te geven als een client daar toestemming voor geeft en een geheimhoudingsplicht.

Meer informatie

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon

Ellen-Joan Wessels

Telefoon: 06 - 13 27 67 62

E-mail: ejwessels@ncj.nl