Wettelijk kader Basispakket JGZ

Hieronder vind je de wet- en regelgeving waarmee de jeugdgezondheidszorg, bij alles wat zij doet, te maken heeft of kan hebben. 

Besluit Publieke gezondheid

Belangrijk voor jeugdgezondheidszorg is dat de gemeente zelf mag bepalen door wie wij JGZ laat uitvoeren (artikel 14 Wpg). Aan de organisatie worden de zelfde deskundigheidseisen gesteld als aan een gemeentelijke gezondheidsdienst (art. 10 en 17 Besluit Publieke gezondheid).

Meer informatie

Wet publieke gezondheid (Wpg)

In het kader van de wet publieke gezondheid is de gemeente verantwoordelijk voor een aantal collectief preventieve taken die de gehele leeftijdsgroep betreffen, dus ook jeugdigen. Deze taken zijn epidemiologie, beleidsadvisering, bewaken van bestuurlijke aspecten in bestuurlijke beslissingen, gezondheidsbevordering, medische milieukunde, technische hygiene zorg, psychosociale hulp bij rampen en prenatale voorlichting aan aanstaande ouders. Samenhang, afstemming en samenwerking met de jeugdgezondheidszorg is van belang, alleen om de zelfde boodschap af te geven.

Meer informatie

Jeugdwet

De Jeugdwet heeft consequenties voor de jeugdgezondheidszorg. In de Jeugdwet wordt jeugdhulp geregeld. Er wordt een onderscheid gemaakt in preventie, ondersteuning en jeugdhulp. Het onderscheid met preventie door de JGZ is nog onduidelijk. Een aantal interventies die nu door de jeugdgezondheidszorg worden uitgevoerd zoals VoorZorg en Stevig Ouderschap zijn dan jeugdhulp.
Een jeugdarts kan rechtstreeks verwijzen naar jeugdhulp.

Meer informatie

Veranderde regelgeving kindermishandeling en huiselijk geweld

Voor jeugdgezondheidszorg is de belangrijkste verandering dat het AMK en het Steunpunt Huiselijk Geweld samengaan. Consequenties voor de praktijk zijn nog onduidelijk. Er zullen regionale verschillen ontstaan.

Meer informatie

Passend onderwijs

Door Passend onderwijs zullen meer kinderen met (lichte) problemen in het reguliere onderwijs opgevangen moeten worden. De verwachting is dat daardoor de jeugdgezondheidszorg meer vragen van scholen en ouders zullen krijgen.

Meer informatie

Participatiewet

Mensen moeten meer kans krijgen om mee te doen en waar mogelijk zelf in hun levensonderhoud te voorzien. Nu is de regelgeving versnipperd en nodigt deze niet altijd uit tot participatie. Met de Participatiewet wil het kabinet mensen meer kansen op werk of, als dat (nog) niet kan, meer kansen op andere vormen van participatie bieden. In het kader van beroepskeuze advisering kan JGZ een grotere rol spelen dan tot nu toe.

Meer informatie

Zorgverzekeringswet

Naast het feit dat jeugdgezondheidszorg door preventie, normaliseren en demedicaliseren veel wordt bespaard op zorg die op basis van de Zorgverzekeringswet wordt vergoed, kan jeugdgezondheidszorg nog meer bijdragen door bepaalde taken onder de Zorgverkeringswet uit te voeren. Hierbij kan gedacht worden aan rechtstreeks verwijzen door de jeugdarts, voorschrijven van lichte medicatie, eenvoudige diagnostiek en rookpreventie.
Met Zorgverkeraars Nederland is afgesproken dat vanaf 2014 jeugdartsen rechtstreeks mogen verwijzen.

Meer informatie

Kwaliteitswetgeving

De Jeugdgezondheidszorg heeft bij de uitvoering van zijn activiteiten te maken met de wet Kwaliteit, klachten en geschillen, de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO ), de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De Inspectie voor de Gezondheidszorg houdt toezicht op de handhaving van de kwaliteit van de zorg op basis van deze wetten.

Alle JGZ-organisaties moeten een kwaliteitssysteem hebben. Er mag een kwaliteitsschema gekozen worden Het door veel gebruikte JGZ-instellingen gebruikte HKZ-systeem/certificering is niet meer verplicht tenzij de sector zelf HKZ als norm kiest, GGD-en hebben HKZ als kwaliteitssysteem gekozen. Meer informatie over het laatste bij GGD GHOR.

JGZ-organisaties zijn verplicht rampen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg te melden. In de JGZ is een ramp die gemeld moet worden bijvoorbeeld een kind dat overlijdt en de JGZ is betrokken bij de zorg of heeft vermoedens van kindermishandeling. Niet melden kan leiden tot een aanzienlijke geldboete.

Meer informatie

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst

De wet regelt het recht van ouders en jeugdigen op informatie, pryvacy en inzage van medische dossiers. De hulpverlener heeft de plicht informatie te geven, een dossier bij te houden, de pryvacy te bewaren alleen een behandeling te geven als een client daar toestemming voor geeft en een geheimhoudingsplicht.

Meer informatie

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Het waarborgen van de privacy waarborgen is belangrijk. Ouders en jeugdigen willen, evenals JGZ zelf, dat hun privacy beschermd wordt. Zij willen weten waar de gegevens blijven en wie er toegang toe heeft.  De laatste jaren zijn hiervoor verschillende richtlijnen voor de JGZ verschenen. Onder de leeftijd van 12 jaar bepalen de ouders of informatie gedeeld mag worden. Tussen 12 en 16 jaar ouders en jongere en boven de 16 jaar de jongere zelf.

Meer informatie

Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg

Gebruik van het BSN in de zorg heeft een aantal voordelen: minder fouten bij de uitwisseling van patientgegevens, persoonswisseling wordt voorkomen en een betere bescherming tegen identiteitsfraude.

Meer informatie

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon

Frans Pijpers

Telefoon: 06 - 53 97 57 13

E-mail: fpijpers@ncj.nl