Vertrouwelijkheid

De gegevens die zorgverleners binnen de jeugdgezondheidszorg noteren volgens de standaarden van de Basisdataset JGZ, zijn onderdeel van het Digitaal Dossier JGZ. Dit dossier is alleen toegankelijk voor de zorgverlener binnen de JGZ die het kind in zorg heeft. Ouders en kinderen hebben recht op inzage.

Zorg vereist een goed dossier

Artsen en verpleegkundigen zijn wettelijk verplicht een medisch dossier bij te houden voor de kinderen die zij in zorg hebben. Gaat het kind naar een andere zorgverlener, dan gaat het dossier mee als de ouders daarvoor toestemming geven. Bijvoorbeeld als het kind 4 jaar wordt en naar school gaat. Het dossier wordt dan overgedragen aan een arts of verpleegkundige van de JGZ-organisatie die de verdere ontwikkeling en gezondheid van het kind volgt.

Recht op inzage, correctie en verwijdering

Ouders en kinderen mogen het dossier inzien en correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens in het dossier vragen. De zorgverlener kan daar alleen aan meewerken als dat niet strijdig is met zijn zorgplicht voor het kind. De zorgverlener mag inzage weigeren in het belang van de persoonlijke levenssfeer van het kind of een van de ouders, bijvoorbeeld bij echtscheiding.

Wettelijke bescherming

De wettelijke bescherming van deze gegevens is vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en meer specifiek in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Voor de naleving van de Wbp zijn JGZ-organisaties verplicht een privacyreglement op te stellen en te hanteren. De wettelijke eisen aan bescherming van medische gegevens zijn door de digitalisering van dossiers in de jeugdgezondheidszorg niet veranderd.

Toezicht op privacybescherming

Twee instanties houden toezicht. Het College Bescherming Persoonsgegevens ziet toe op de bescherming van de privacy. De Inspecteur voor de Volksgezondheid ziet toe op de uitvoering van de zorg, inclusief goede dossiervorming.

Meer over bescherming van gegevens op de website van het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg.

Deel dit met je netwerk