De JGZ aan zet

Om je te helpen bij de Aanpak van Armoede vind je hieronder o.a. links naar relevante websites, interventies, documenten, good practices en video's. Bedoeld voor iedereen binnen de JGZ die werkt met en voor gezinnen in armoede en hier iets aan wil doen.

Websites, interventies en documenten

Mini documentaire 

Dinsdag 26 maart 2019 is de Alliantie Kinderarmoede gelanceerd. De alliantie brengt organisaties uit alle hoeken van de samenleving bij elkaar om samen nieuwe, creatieve en slimme oplossingen te bedenken voor de aanpak van kinderarmoede. De doelstelling? In 2030 mag geen enkel kind de dupe zijn van armoede en zijn er geen nieuwe gezinnen die in armoede terechtkomen. Het programma Gelijke Kansen van het Ministerie van OCW ondersteunt dit doel en is een van de partners. Het programma heeft bijgedragen door drie mini-documentaires over kinderarmoede genaamd ‘Levenslang’ te maken.

Bekijk en download de mini documentaire

Stichting Leergeld

Kinderen van 4 tot 18 jaar die in gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau opgroeien dreigen sociaal geïsoleerd te raken omdat de kosten van een schoolreisje of het lidmaatschap van een sportvereniging onoverkomelijke financiële hindernissen zijn. Stichting Leergeld kan kinderen helpen door bijvoorbeeld een (tweedehands) fiets of computer te regelen als een kind die niet heeft. Allemaal normale levensbehoeften, waardoor kinderen zich kunnen ontplooien, ontwikkelen en meetellen. Bekijk de website www.leergeld.nl

Interventie: Armoede en Gezondheid van kinderen

Dit is 1 van de interventies voor de JGZ die zich specifiek richt op armoedebestrijding en gezondheidsbevordering. Kern van de interventie is de nauwe samenwerking tussen de JGZ en de gemeentelijks dienst Sociale Zaken. De interventie is gericht op kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar bij wie de JGZ een gezondheidsrisico signaleert dat samenhangt met geldgebrek in het gezin. Dit risico is positief te beïnvloeden met een financiële voorziening. 'Armoede en gezondheid' bestaat uit vier stappen welke uitgevoerd of begeleid worden door een medewerker van de JGZ:

1. Signalering van deprivatie door de JGZ.
2. Vervolgcontact over de ontwikkeling van het kind in relatie tot de financiële situatie van het gezin.
3. Toeleiding naar de gemeentelijke dienst Sociale Zaken voor het verstrekken van financiële middelen.
4. Nazorgcontact. 

De interventie wordt maximaal benut wanneer deze wordt gebruikt als opstap naar structurele voorzieningen of maatregelen waar het gezin nog geen gebruik van maakt. De interventie is opgenomen in de databank effectieve jeugdinterventies (zie ook onze interventiebibliotheek). Hier vind je ook signaleringsvragenlijsten voor verschillende leeftijden en een korte signaleringsvraag voor alle leeftijden.

Interventie: Gezonde kinderen in krappe tijden

Binnen de Academische Werkplaats Jeugd in Twente – zorg voor kinderen in armoede, is een interventie ontwikkeld voor gezinnen in armoede: 'Gezonde kinderen in krappe tijden’. Deze interventie zet in op het bevorderen van de gezondheid van kinderen (4-12 jaar) door ouders hiervoor handvatten te geven (stimuleren van eigen kracht). Bekijk de factsheet over de interventie

SamenStarten

Via deze methode van vroegtijdige risicosignalering, gevolgd door een serie huisbezoeken aan gezinnen met (startende) opvoedingsproblemen kunnen vele kinderen en hun ouders worden geholpen. Dit heeft een grote preventieve waarde, met name ook in het voorkómen van kindermishandeling en andere ernstige vormen van opvoedingsproblematiek. Deze gespreksmethode maakt ook armoede bespreekbaar. Lees meer over SamenStarten

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur

Maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch lid kunnen worden van een sportclub of aan dans, muziek, beeldende kunst, theater of iets anders creatiefs kunnen doen. Voor die kinderen betalen zij de contributie / het lesgeld en in bepaalde gevallen de benodigde attributen. Naar de website

De Kinderombudsman

Heeft in 2017 in kaart gebracht hoe kinderen en jongeren door armoede in hun ontwikkeling belemmerd worden en of bestaand armoedebeleid en voorzieningen aansluiten bij wat zij nodig hebben om perspectiefvol op te groeien. Uit het onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren in armoede op alle levensgebieden achterstand oplopen en de aanpak van armoede op dit moment nog te weinig samenhangend is. In het rapport worden meer dan veertig aanbevelingen gedaan voor een integrale aanpak, waarbij om te beginnen de situatie van kinderen thuis meer aandacht moet krijgen. Naar de website

Movisie

Heeft onderzocht wat overheden, professionals en burgers zelf kunnen doen om armoede op een succesvolle wijze te voorkomen en aan te pakken. Het dossier “wat werkt bij de aanpak van armoede” vermeldt de meest recente inzichten vanuit onderzoek en praktijk naar werkzame factoren in de aanpak van armoede. Naar de website

Stichting Babyspullen

Verzamelt landelijk gebruikte en nieuwe babyspullen en maakt daar babystartpakketten van. Deze pakketten verstrekken wij via diverse instanties gratis aan (aanstaande) ouders in Nederland die het financieel moeilijk hebben. Naar de website

ZonMw

Heeft diverse onderzoeksresultaten rondom armoede gepubliceerd zodat deze kennis gebruikt kan worden om gezinnen te ondersteunen naar een betere situatie. Naar de website

NRC-special

Over armoede als risicofactor voor gezondheid. Zeer rijke mensen leven bijna 7,5 jaar langer dan zeer arme. Zwaar werk, geldgebrek en chronische stress eisen hun tol. Bekijk de special

Raad voor Volksgezondheid en Samenleving

Heeft een advies uitgebracht met de focus op preventie: hoe te voorkomen dat kleine schulden grote schulden worden, dat behapbare financiële verplichtingen een onoverkomelijke berg worden waaruit nauwelijks nog een weg te vinden is. Lees het advies

Divosa

De vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein. Elke dag zetten de leden van Divosa en hun medewerkers zich in om mensen in staat te stellen actief aan de samenleving deel te nemen. Als dat nodig is, kunnen inwoners rekenen op ondersteuning van Divosa-leden. Niet alleen bij het vinden van werk, voldoende inkomen of hulp bij problematische schulden. Maar ook wanneer voor deelname aan de samenleving integratie, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp of onderwijs nodig is. Naar de website

Loket Gezondleven

In het themadossier Armoede, schulden en gezondheid van Loket Gezondleven vind je onder andere:

  • Samenhangende aanpak: Welke stappen kunt u zetten om armoede en gezondheid in samenhang aan te pakken?
  • Interventies en voorbeelden: Welke interventies kunt u inzetten v oor uw aanpak?
  • Instrumenten: Welke instrumenten kunt u inzetten voor uw aanpak?
  • Feiten en cijfers
  • Landelijk kader en programma's

Naar het themadossier Armoede, schulden en gezondheid

Deel dit met je netwerk