Implementatie

Wil jouw organisatie kwetsbare (aanstaande) ouders extra steun bieden? Stevig Ouderschap (SO) implementeren is dan een goede keuze! Wat komt daar allemaal bij kijken? Waar moet je rekening mee houden, wat zijn de randvoorwaarden, hoeveel tijd heb je nodig, welke stappen moeten gezet en wat is de beste volgorde?

De kwaliteit van uitvoering van Stevig Ouderschap staat of valt met de aandacht voor implementatie en borging van het programma. Het NCJ biedt scholing, bijeenkomsten en materialen ter ondersteuning.

Randvoorwaarden

Voor de implementatie en uitvoering van Stevig Ouderschap zijn onderstaande aspecten essentieel:

  • Wanneer in een gebied Stevig Ouderschap wordt uitgevoerd dient altijd structureel gescreend te worden in de gehele populatie.
  • Het vakmanschap van de SO-verpleegkundige is geborgd door de volgende randvoorwaarden: een verpleegkundige opleiding op HBO-niveau, kennis van preventie en minimaal 3 jaar ervaring in de JGZ 0-4. 
  • Blijvende deskundigheid van de SO-verpleegkundige wordt geborgd door voldoende (inhoudelijk voor Stevig Ouderschap relevante) intervisie, supervisie en deskundigheidsbevordering.
  • Het werk als SO-verpleegkundige wordt gecombineerd met regulier JGZ-werk om voeling te houden met de praktijk en actualiteiten van de JGZ. 
  • Een SO-verpleegkundige mag pas Stevig Ouderschap huisbezoeken afleggen wanneer zij de basisopleiding tot SO-verpleegkundige volledig heeft afgerond. 

Bekijk hier de kernwaarden van Stevig Ouderschap.

Te nemen implementatiestappen

1. Werven van financiering bij gemeente(n)
2. Licentieovereenkomst met NCJ afsluiten
3. Werven van voldoende formatie
4. Interne procedure schrijven
5. Materialen (laten) drukken
6. JGZ-teams scholen (‘kick-off’) en instrueren
7. Plannen scholingsprogramma voor SO-verpleegkundigen
8. Organiseren begeleidingsmomenten (inter- en supervisie) van SO-verpleegkundigen
9. Ketenpartners informeren

Voor de implementatie zijn diverse ondersteunende materialen beschikbaar.

Ook na de implementatie ondersteunt het NCJ de uitvoering, kwaliteitsborging en doorontwikkeling van Stevig Ouderschap door middel van diverse activiteiten en materialen. In afstemming met uitvoerende organisaties wordt hier invulling aan gegeven.

Heb je vragen of wil je aan de slag met Stevig Ouderschap? Neem dan contact met ons op.

Deel dit met je netwerk