Vorig kenmerk                                                                        Volgend kenmerk                                                        Naar overzicht

44. Wijst 5 plaatjes aan in boek

Van Wiechenfilmpje

Dit filmpje kan gebruikt worden om ouders te betrekken bij het onderzoek en dient voor de professionals als audiovisuele ondersteuning bij de beschreven instructie.

In gesprek met ouders

Dit gaat over taal en begrijpen van taal. Je kind weet welke woorden bij welke plaatjes horen. Hiervoor zijn woorden nodig. Maar om de plaatjes aan te wijzen, moet je kind ook begrijpen wat de woorden betekenen. Bij de pop liet je kind al zien dat het woorden begreep voor iets dat je kunt aanraken. Een plaatje aanwijzen is weer iets moeilijker. De taal van je kind wordt steeds rijker. Je kind leert meer woorden en er komen meer en langere zinnen. Je kind leert al de verbanden tussen woorden en voorwerpen, en woorden en plaatjes. Daarna komt het besef van tijd. Dat betekent dat je kunt vertellen wat er is gebeurd, zoals thuis of op de opvang.

Instructies voor professionals
Achtergronden
Ontwikkelingsveld Communicatie (passieve taalontwikkeling).
Psychologisch aspect Het is moeilijker om de relatie tussen woord en object te leggen via een plaatje dan via een reëel voorwerp. Daarvoor is een verder ontwikkeld abstraherend vermogen nodig dan bij het uitvoeren van spelopdrachtjes (kenmerk 40) of het benoemen van lichaamsdelen (kenmerk 42).
Onderzoekleeftijd
Aanbevolen leeftijd 30 maanden (2,5 jaar).
Spreiding1 28,5 -­ 45,5 maanden (123 -­ 196 weken)2
1De spreiding zoals hier weergegeven geeft de hoogst en laagst gevonden P90-leeftijd aan. P90 is de leeftijd waarop 90% van de kinderen positief scoort. In de internationale literatuur worden hiervoor verschillende leeftijden gevonden.
2Voor dit kenmerk zijn voor verschillende leeftijden nog geen referentiewaarden beschikbaar.
Onderzoekmethode
Uitgangspositie kind Het kind zit of staat bij de onderzoeker aan tafel.
Uitvoering onderzoek De onderzoeker laat het kind het leporelloboek met de Dick Bruna-plaatjes zien. Het boekje bevat twee keer zes tekeningen, die variëren in moeilijkheidsgraad. Dit is gedaan om het boekje aantrekkelijk te maken. De na te vragen plaatjes zijn: auto, huis, banaan, stoel, eieren en schoen. Deze behoren tot de categorie woorden, waarvoor de p90 op deze leeftijd ligt. Omdat deze woorden gestandaardiseerd zijn, is het niet mogelijk deze geselecteerde plaatjes te vervangen door bijvoorbeeld de afbeeldingen van de visustest of door een willekeurig plaatjesboek te gebruiken. Het is mogelijk dat het kind spontaan de afbeeldingen gaat benoemen. Dit wordt meegeteld in de score. Als dat niet gebeurt vraagt de onderzoeker achtereenvolgens: “Waar is de auto, het huis, de banaan, de stoel, de eieren, de schoen?” Zo nodig mag hij het kind aanmoedigen door te zeggen: “Wijs maar aan!” Zo nodig mag de onderzoeker het kind ook aanmoedigen door te beginnen met een ‘te gemakkelijk’ plaatje, zoals de koe of de beer.
Beoordeling Bij de interpretatie van de respons moet de onderzoeker rekening houden met de kwantiteit en de kwaliteit van het taalaanbod, met de taalproductie en met de ouder-­kind relatie. Bij de interpretatie ook rekening houden met het aantal aangewezen plaatjes.
Positief Het kind wijst vijf van de zes bovengenoemde plaatjes aan of benoemt ze spontaan.
Negatief Het kind wijst minder dan vijf van de zes bovengenoemde plaatjes aan.
Registratie + Bij positieve respons.
-­ Bij negatieve respons.
Bij een negatieve respons onder ‘opmerkingen’ het aantal juist aangewezen plaatjes vermelden.
Discipline Alle disciplines mogen dit kenmerk uitvoeren.
Informatie over overleg / consultatie Indien de DA het kenmerk uitvoert mag bij een negatieve score de JV geconsulteerd worden.
Indien de JV het kenmerk uitvoert moet bij een negatieve score de VS/JA geconsulteerd worden.
Advies Adviseer ouders om de communicatieve ontwikkeling te stimuleren en ga daarbij in op het stimuleren van de taalontwikkeling (bijvoorbeeld thuis boekjes lezen).

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.