34. Brabbelt bij zijn spel

communicatie

Achtergronden

 

Ontwikkelingsveld

Communicatie (actieve taalontwikkeling).
Neurologisch aspect

Ontwikkeling van de spraakmotoriek. Auditieve feed­back en het auditief discriminatievermogen zijn van groot belang bij de ontwikkeling van het brabbelen.

Psychologisch aspect

Op deze leeftijd oefent het kind de verworven gevarieerde brabbelgeluiden en begeleidt hiermee zijn handelingen en spel. De brabbelgeluiden krijgen meer intonatie en worden daardoor melodieuzer. Het kind ‘oefent’ tijdens het brabbelen verschillende aspecten van de gesproken taal, het sociale brabbelen.

   
Onderzoekleeftijd

 Referentiewaarden (percentage dat het kenmerk positief scoort)

47-52 weken

 99,6 %

  NB: periode week 1 betreft de leeftijd vanaf de geboortedag tot en met dag 6, periode week 2 de leeftijd van dag 7 tot en met dag 13, etc.
Onderzoekmethode

 

Uitgangspositie kind

Niet bepaald.

Uitvoering onderzoek

Geen bepaalde handeling.

Observatie

De onderzoeker observeert tijdens het consult of het kind bij het spelen verschillende (onbegrijpelijke) reeksen geluidjes maakt met stembuigingen en pauzes.

Anamnese

Indien het gedrag niet op het consultatiebureau kan worden waargenomen, vraagt de onderzoeker aan de ouder: “Houdt .... hele ‘verhalen’ met verschillende soorten geluiden, bijvoorbeeld tijdens spelen of in zijn bed?”.

   
Beoordeling

 

Positief

Het kind maakt met tussenpozen melodieuze, niet monotone geluidjes (brabbelen) bij het spelen en brengt variatie in de geluiden aan.
Negatief

Negatief Het kind brabbelt niet of produceert alleen monotone geluidjes

en

de ouder beantwoordt bovengenoemde vraag ontkennend.

   
Registratie

+ Bij geobserveerde positieve respons.

M Bij anamnestisch positieve respons.

- Bij negatieve respons.

Discipline Alle disciplines mogen alle onderdelen doen.
Informatie over overleg / consultatie

Indien de DA het kenmerk uitvoert mag bij een negatieve score de JV geconsulteerd worden.

Indien de JV het kenmerk uitvoert moet bij een negatieve score de VS/JA geconsulteerd worden.

Advies Adviseer ouders om de communicatieve ontwikkeling te stimuleren en ga daarbij in op het tegen hun kind te praten en het spelen van hun kind 
Alarmsymptoom

Ernstig gehoorgestoorde kinderen brabbelen wel, maar doen dan monotoon, vaak ook met een lage stem. Niet of monotoom brabbelen in een hoog register is een signaal voor ASS op deze leeftijd; op korte termijn consultatie van VS/JA.

   
Overweging

Ernstig gehoorgestoorde kinderen brabbelen wel, maar doen dat monotoon, vaak ook met een lage stem. Niet of monotoon brabbelen in een hoog register is een alarmsignaal voor ASS op deze leeftijd.

Dit kenmerk is ook van belang voor de concept richtlijn Vroegtijdige opsporing gehoorstoornissen 0-18 jaar en de JGZ-richtlijn Vroeg en/of small voor gestational age (SGA) geboren kinderen.

Let op: Dit is een DIY-video voor ouders om hen te betrekken bij het onderzoek. En dient voor de professionals als audiovisuele ondersteuning bij de beschreven instructie.

Deel dit met je netwerk