32. Maakt gevarieerde geluiden

communicatie

Achtergronden

 

Ontwikkelingsveld

Communicatie.

Neurologisch aspect

Ontwikkeling van de spraakorganen en het spraakcentrum.

Psychologisch aspect

In de periode van 4 tot 6 maanden exploreert het kind allerlei mondstanden en keelgeluiden. Het resultaat hiervan is dat de vocalen (klinkers) gevarieerder worden en dat er meer consonanten (medeklinkers) worden geïntroduceerd. Dit is het ‘vocaal spel’ (Schaerlaekens & Gillis, 1987). Deze klanken gaan over in het zeggen van ‘da­da’, ‘ba­ba’, ‘ga­ga’ (zie kenmerk 33).
Alhoewel het tonen van dit kenmerk een belangrijke stap in de richting van het echte communicatieve taalgebruik is, zal het kind op deze leeftijd nog vaak terugvallen op huilen of krijsen om zijn honger of woede kenbaar te maken aan zijn omgeving.

   
Onderzoekleeftijd

 Referentiewaarden (percentage dat het kenmerk positief scoort)

21-26 weken

99,7 %

  NB; periode week 1 betreft de leeftijd vanaf de geboortedag tot en met dag 6, periode week 2 de leeftijd van dag 7 tot en met dag 13, etc.
Onderzoekmethode

 

Uitgangspositie kind

Niet bepaald.

Uitvoering onderzoek

Geen bepaalde handelingen.

Observatie

De onderzoeker observeert tijdens het consult of het kind gevarieerde klanken en keelgeluiden produceert.

Anamnese

Wanneer dit kenmerk niet tijdens het consult geobserveerd kan worden, dan vraagt de onderzoeker aan de ouder: “Maakt ... verschillende soorten geluidjes?” Zo ja, “Hoe klinkt dat?”

   
Beoordeling

 

Positief

Het kind brengt gevarieerde klanken en keelgeluiden voort. De variatie bestaat uit wisselingen in toonhoogte en luidheid en het gevarieerde gebruik van alle bij de spraak betrokken organen (stembanden, tong, lippen) waardoor verschillende geluiden worden geproduceerd, zoals kraaien, grommen, smakken, hoestgeluiden en krijsen.

Negatief

Het kind maakt geen geluid

of

het kind maakt slechts geluid van één bepaalde soort (bijvoorbeeld alleen krijsen, alleen lucht blazen zonder gebruik van stembanden)

en

de ouder beantwoordt bovenstaande vraag ontkennend.

   
Registratie

+ Bij een geobserveerde positieve respons.

M Bij een anamnestisch positieve respons.

-­ Bij een negatieve respons.

Discipline

Alle disciplines mogen alle onderdelen doen.

Informatie over overleg / consultatie 

Indien de DA het kenmerk uitvoert mag bij een negatieve score de JV geconsulteerd worden.

Indien de JV het kenmerk uitvoert moet bij een negatieve score de VS/JA geconsulteerd worden.

Advies Adviseer ouders om tegen hun kind te praten.
Overweging

Zie bij psychologisch aspect.

Dit kenmerk is ook van belang voor de concept richtlijn Vroegtijdige opsporing gehoorstoornissen 0-18 jaar en de JGZ-richtlijn Vroeg en/of small voor gestational age (SGA) geboren kinderen.

Let op: Dit is een DIY-video voor ouders om hen te betrekken bij het onderzoek. En dient voor de professionals als audiovisuele ondersteuning bij de beschreven instructie.

Deel dit met je netwerk