In verbinding

Waardengedreven vakmanschap gaat over werken vanuit je eigen en gedeelde gemeenschappelijke waarden. Waarden kennen is weten wat belangrijk is, wat zorgt voor een verbonden, sterke, uitgedaagde en gemotiveerde JGZ-professional. Waardengedreven vakmanschap gaat over in verbinding zijn; met jezelf, je beroepsgroep, jeugdigen en hun ouders en de samenleving.

In verbinding zijn

Waardengedreven vakmanschap betekent goed in verbinding zijn met de waarden van jezelf, je beroepsgroep, de jeugdigen, hun ouders en de samenleving. Waardengedreven vakmanschap levert toewijding, trots en passie op. Het geeft je energie, zelfvertrouwen en zorgt voor een proactieve houding. Omdat je weet dat je waarde toevoegt voor jeugdigen, hun ouders en de samenleving: het verhaal van de jeugdige en ouders staat centraal.

In verbinding met jezelf

In verbinding zijn met jezelf gaat over weten welke waarden voor jou als persoon belangrijk zijn en van daaruit werken. Het helpt je dichtbij jezelf te blijven en het plezier en bevlogenheid in je werk te houden, waardoor je gemotiveerd blijft. Dit komt de kwaliteit van zorg die je biedt ten goede. Waarden dienen als kompas voor je handelen, waardoor je ook complexe taken zelfstandig en met goed resultaat kunt uitvoeren. In verbinding zijn met je eigen waarden sterkt je als mens en als professional. 

Werken vanuit je eigen waarden geeft niet alleen weer waar jij het voor doet ('de bedoeling'), maar ook wat voor jou belangrijk is. Bijvoorbeeld bij het omgaan met elkaar. Richtlijnen, methodieken en tools ondersteunen ons handelen. Maar als het erop aankomt gaat het vooral om de vraag: hoe en van waaruit handel ik in deze concrete situatie? Door verbonden te blijven met je drijfveren (waarom doe ik dit werk?) en je persoonlijke waarden (welke ‘waardenlat’ heb ik?) en daarover te communiceren met de jeugdige, ouders of collega’s, ontstaat betrokkenheid en bevlogenheid.

“Als je omziet naar jezelf, kun je beter omzien naar de ander”. Deelnemer Vakmanschap on Tour

Om in verbinding te kunnen zijn met je waarden is het van belang jezelf te kennen en goed te zorgen voor jezelf:

  • Jezelf kennen
    Ken je eigen kwetsbaarheid en referentiekaders en weet wat je krachten en beperkingen zijn. Want wie jij bent heeft invloed op hoe je de ander ervaart en op de zorg die je levert. Door te weten waar je goed in bent én door fouten te durven maken en daarvan te leren, kun je beter het gesprek aangaan. Oordeelloos en open.
  • Zorgen voor jezelf
    Vitale professionals leveren betere zorg. Daarom is het essentieel dat professionals ook goed voor zichzelf zorgen. Dit vraagt om o.a. het goed en bijtijds aangeven van je eigen grenzen. Blijven groeien en leren om zo beter te worden in je vak geeft energie.

In verbinding met je beroepsgroep

Je bent niet alleen vanuit de vakinhoud, maar juist ook vanuit gemeenschappelijke professionele waarden en opvattingen met elkaar verbonden. Zo groei je samen tot een sterke JGZ-sector met medewerkers die waarden delen, elkaar steunen en samen bouwen aan een gemeenschappelijke visie waarin ze geloven. Die weten waar we met z’n allen voor staan en gaan. Hierdoor straal je als sector een identiteit uit en heb je impact. En vanuit die verbinding voel je je verantwoordelijk om dit doel samen te bereiken.

'Hoe mooi zou het zijn als we met z'n allen bij elkaar blijven en elkaar blijven vinden (als JGZ)?' Deelnemer Vakmanschap on Tour

Waardengedreven vakmanschap dient hier niet alleen als kompas, maar ook als bindmiddel: Professionele waarden zijn de basis van je handelen, waaraan je handelen altijd getoetst kan worden (kompas). Het uitdragen van gemeenschappelijke waarden en opvattingen helpt je te profileren (bindmiddel). Als we vervolgens onze waarden verbinden met die van andere zorgverleners ontstaat ruimte voor transformatie en samenwerking. Dan zijn niet standpunten maar waarden leidend. Werken vanuit dieperliggende gemeenschappelijke waarden versterkt de professional, maakt de JGZ-sector herkenbaar en verbindt de JGZ met samenwerkingspartners.

‘In verbinding zijn met je beroepsgroep’ kan pas ontstaan door samen op te trekken met collega’s tijdens werk en nascholingen. Hierdoor leer je de dieperliggende waarden en opvattingen kennen die bij je beroepsgroep horen. Je ontwikkelt een beroepshouding en een optimale professionele oordeelsvorming (zie Kiki Lombarts). En door met elkaar het gesprek aan te (durven) gaan en zo te (blijven) leren van elkaar, kunnen we samen steeds beter worden. Met elkaar het gesprek durven aangaan betekent elkaar liefdevol confronteren zonder elkaar te verliezen, en zo steeds beter worden in de uitoefening van je vak. Dit vraagt om vertrouwen, omkijken naar elkaar en weten waar je goed in bent én waar de ander goed in is. 

In verbinding met jeugdigen en hun ouders

Je bent in verbinding met jeugdigen en hun ouders, als je weet wat voor hen belangrijk is en als je bij hen aansluit. Hiervoor moet je als professional echt luisteren en present zijn. Naast de jeugdigen en hun ouders staan en deze zien, serieus nemen en behandelen vanuit gelijkwaardig partnerschap. Dit vraagt om transparantie in je denken en handelen, waardoor je ze uitnodigt om mee te denken. Daarnaast vraagt het om kennisdeling waardoor shared decision making kan plaatsvinden. Met behoud van professionaliteit want je kunt uitleggen wat jij als professional te bieden hebt. Jeugdigen en hun ouders voelen zich hierdoor gehoord en gezien. Het levert de beste zorg op, want alleen in contact met de ander kun je als professional richtlijnen toepassen. 

‘Kunnen werken vanuit vakmanschap geeft je de mogelijkheid om een zinvolle bijdrage te leveren aan de wereld om je heen.’ Deelnemer Vakmanschap on Tour

In verbinding met de samenleving

Kinderen hebben recht op jeugdgezondheidszorg. De JGZ heeft een contract met het kind via het Verdrag inzake de rechten van het kind; JGZ als pleitbezorger van het kind. Bij alles wat een JGZ-professional doet is het kind de gids. Ouders hebben de verantwoordelijkheid over het gezond en veilig opgroeien van hun kind en als beiden het niet kunnen heeft de JGZ een zorgplicht richting het kind. Want het maatschappelijke belang van een gezonde jeugd is groot. Daarom is het van belang dat de JGZ aangesloten is bij maatschappelijke vraagstukken. Dit kan alleen door te weten wat er nu speelt en waarbij de JGZ van meerwaarde kan zijn. Preventie is hierbij onze drijfveer. Samen bepalen we welke waarde we kunnen toevoegen als sector.

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon

Yvonne Vanneste

Telefoon: 06 - 83 77 83 91

E-mail: yvanneste@ncj.nl