Informatie voor de kinderopvang

Ook in een kinderdagverblijf of onder de hoede van gastouders kan een baby overlijden onder het beeld van wiegendood. Helaas komt dat in Nederland enkele malen per jaar voor. Het overkomt jonge baby's relatief aanmerkelijk vaker dan in thuissituaties. Gezien het grote aantal jonge kinderen waarvoor opvang wordt gezocht, is blijvende aandacht voor preventieve maatregelen in het algemeen en specifieke extra aandacht voor jonge baby's verstandig. Het zorgvuldig volgen van de preventieadviezen verlaagt ook in de kinderopvang het risico op wiegendood aanzienlijk, nochtans kan niemand het helemaal uitsluiten.

De mogelijkheden tot preventie zijn tijdens kinderopvang niet wezenlijk anders dan in thuissituaties, maar toch zijn er verschillen, omdat de omstandigheden heel anders zijn dan thuis. De kwaliteit van de opvang kan nog zo hoog zijn, vooral voor jonge zuigelingen is de overgang van thuis naar kinderopvang een niet te onderschatten ingrijpende gebeurtenis.

Ingrijpende verandering

Bijna alles verandert, wanneer een baby in de veelal door meer kinderen bevolkte crèche belandt. Om te beginnen zal de tot de leeftijd van een jaar zo belangrijke borstvoeding worden verstoord. Niet de ouders zijn bij de baby, maar andere en vaak wisselende verzorgers. Er is sprake van nieuwe geluiden, andere geuren, ander bedje, afwijkende dagindeling, noem maar op. Het is meer dan een vermoeden dat deze voor de baby schokkende veranderingen van routine voor baby’s ongunstig kunnen uitpakken, vooral voor de jongsten.

Ook heeft een landelijke inventarisatie van luchtkwaliteit, temperaturen in slaap- en verblijfsruimten en geluidssterkten geleerd dat het – ook gastouders - lang niet altijd lukt om aan redelijkerwijs te stellen, vaak wettelijk vastgelegde normen te voldoen. De Belangenvereniging Ouders in de Kinderopvang (BOinK) te Utrecht heeft daarover in 2014 een publicatie met relatief eenvoudig toe te passen oplossingen uitgebracht.

Er komen steeds meer aanwijzingen uit onderzoek dat verhoogd risico te maken kan hebben met stress. Daarom is het verstandig dat ouders de schok van de overgang naar kinderopvang enigszins temperen door enkele bezoeken af te spreken ter kennismaking en gewenning.

Deel dit met je netwerk

Model-protocol Kinderopvang

In overleg met praktijkdeskundigen is een model-protocol Veilig slapen in de Kinderopvang ontwikkeld voor professionele kinderopvang, dat met geringe aanpassing tevens kan dienen als leidraad voor andere vormen van kinderopvang, bij voorbeeld door oppasouders. Daarbij is ervan uitgegaan dat de tekst niet nodeloos alarmerend moet zijn, wel helder, gebaseerd op wetenschappelijke bevindingen en toegesneden op de specifieke situatie tijdens kinderopvang. Zo wordt aandacht besteed aan het omgaan met tegen de gangbare adviezen indruisende of daarvan afwijkende wensen van ouders, en er wordt beknopt weergegeven hoe te handelen in geval van een calamiteit. Het voorbeeld-protocol wordt steeds als daar aanleiding toe is geactualiseerd.

In het model-protocol wordt ervan uitgegaan dat alle personeelsleden of gastouders vertrouwd worden gemaakt met de praktische voorzorgen. Kennis van de preventietips uit de folder Veilig Slapen is daarbij gewenst.

Het model-protocol-Veilig Slapen is vinden onder downloads. Het modelprotocol is ontwikkeld door de Stichting Onderzoek en Preventie Zuigelingensterfte die onderzoek naar wiegendood stimuleert. 

Aangeraden wordt om alle personeelsleden vertrouwd te maken met de adviezen en alle ouders te informeren over het veiligheidsbeleid van de organisatie.