Nieuws 27 juni 2018

Doen wat werkt! Terugblik

In de vaste rubriek ‘Doen wat werkt’ worden verschillende JGZ-interventies, -methodieken of -instrumenten gedeeld. Deze maand wordt er teruggeblikt op de methoden ‘SPARK’ en ‘Stevig Ouderschap’ die de vorige maanden aan bod zijn gekomen. Wil jij JGZ-professionals op de hoogte stellen van jouw interventie, methodiek of instrument? Tip onze redactie door te mailen naar Natascha Hensen!

Over SPARK

SPARK staat voor Signaleren van Problemen en Analyse van Risico bij opvoeden en ontwikkeling van Kinderen. De SPARK is een gestructureerd vraaggesprek waarin het perspectief en de ervaring van de ouder wordt gecombineerd met de expertise van de JGZ-professional. De SPARK brengt de zorgbehoefte van ouders in kaart, wat leidt tot vroegsignalering van opvoed- en ontwikkelingsproblemen. Ouders en JGZ-professional maken in dialoog met elkaar afspraken (gezamenlijke besluitvorming) over de daarbij passende vervolgacties. Tot slot komen de JGZ-professionals met de SPARK tot een onderbouwde inschatting voor laag, verhoogd of hoog risico op opvoed- en ontwikkelingsproblemen.

De SPARK-methode wordt momenteel uitgewerkt tot een longitudinaal systeem op verschillende leeftijden, passend bij transitiemomenten. Nu beschikbaar:

  • preSPARK (te gebruiken tijdens het prenatale huisbezoek door de jeugdverpleegkundige)
  • SPARK18 (te gebruiken tijdens het contactmoment op de leeftijd van 18 maanden)
  • SPARK60 (te gebruiken tijdens het PGO van 5 jaar)
  • Met de SPARK kan daarmee op valide en betrouwbare wijze invulling gegeven worden aan de in het Landelijk Professioneel Kader (LPK) benoemde evaluatiemomenten.

Lees meer over SPARK >

Over Stevig Ouderschap

Stevig Ouderschap is bedoeld voor gezinnen die een minder makkelijke start (gaan) maken met hun kind. Dat kan te maken hebben met persoonlijke omstandigheden van ouders, hun jeugdervaringen of hun huidige gezinssituatie waarin ze bijvoorbeeld op weinig steun van hun omgeving kunnen rekenen. Onder dergelijke omstandigheden, die d.m.v. een vragenlijst in beeld worden gebracht, hebben gezinnen recht op een extra steuntje in de rug.

Die steun bestaat uit huisbezoeken door een speciaal opgeleide jeugdverpleegkundige. Door te luisteren, mee te denken en ouders te coachen helpt zij de ouders om hun zelfvertrouwen en zelfredzaamheid te vergroten en hun sociale netwerk te versterken. De huisbezoeken kunnen al prenataal gestart worden vanaf c.a. 16 weken zwangerschap en lopen door tot het kind ongeveer twee jaar is. Gemiddeld worden ongeveer vier prenatale en zes postnatale huisbezoeken afgelegd. De planning hiervan wordt afgestemd op de individuele behoefte van het gezin.

Stevig Ouderschap  gaat uit van eigen kracht, eigen behoeften en eigen invulling en richt zich op het verstevigen van het gezonde opgroeien en opvoeden en het normaliseren van problemen, waardoor het risico op ernstige opvoedproblemen en kindermishandeling verkleint.

Lees meer over Stevig Ouderschap >

Bijdragen?

Vanaf april 2018 staat de rubriek ‘Doen wat werkt’ vast in onze maandelijke NCJ nieuwsbrief. Deze rubriek laat je kennismaken met diverse, goed onderzochte interventies, methodieken of instrumenten voor de JGZ. Tip onze redactie door jouw interventie, methodiek of instrument te mailen naar Natascha Hensen via nhensen@ncj.nl.

Criteria:

  • Het betreft een erkende interventie of methodiek;
  • De interventie, methodiek of het instrument is onderzocht;
  • Het wordt uitgevoerd door de JGZ;
  • Het is mogelijk de interventie, methodiek of het instrument landelijk uit te rollen.

Bekijk ook:

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.