53. Beweegt benen evenveel

Van Wiechenfilmpjes

De filmpjes kunnen gebruikt worden om de ouders te betrekken bij het onderzoek en dienen voor de professionals als audiovisuele ondersteuning bij de beschreven instructie.

4 weken

8 weken

13 weken

26 weken

39 weken

1 jaar

Instructies voor professionals
Achtergronden
Ontwikkelingsveld Grove motoriek.
Neurologisch aspect Symmetrie in houding en beweging. In rust zijn de extremiteiten op de leeftijd van 4 weken overwegend gebogen. De voor die leeftijd karakteristieke onwillekeurige motoriek bestaat uit alternerende buig­ en strekbewegingen van armen en benen, die deel uitmaken van de gegeneraliseerde bewegingen (GM’s). Samengevat zien de bewegingspatronen van de extremiteiten ten opzichte van de romp in het eerste levenshalfjaar er als volgt uit:
0 -­ 3 maanden: adductie / flexie
3 -­ 4 maanden: abductie / flexie
4 -­ 5 maanden: abductie / extensie van de armen
5 -­ 6 maanden: abductie / extensie van de benen
(zie voor meer informatie hoofdstuk 3).
De houdings­- en bewegingspatronen staan de eerste drie tot vier maanden grotendeels onder invloed van de asymmetrisch tonische nek reflex (ATNR) (zie hoofdstuk 3). De ATNR verdwijnt tussen de leeftijd van 6 en 9 maanden. Bij onderzoek naar symmetrie in houding en beweging is het dus van belang om het kind in een uitgangspositie te observeren, waarin de ATNR niet optreedt: in rugligging met het hoofd in de middenstand.
Onderzoekleeftijd Referentiewaarden (percentage dat het kenmerk positief scoort)
Aanbevolen leeftijd 4, 8, 13, 26, 39 en 52 weken.
3-6 weken Rechts: 99,9%     Links:   99,9%
NB: periode week 1 betreft de leeftijd vanaf de geboortedag tot en met dag 6, periode week 2 de leeftijd van dag 7 tot en met dag 13, etc.
Onderzoekmethode
Uitgangspositie kind Het kind ligt bloot op de onderzoektafel. Het wordt zowel in rugligging als in buikligging geobserveerd. Het hoofd is in de middenstand om asymmetrie ten gevolge van de ATNR te voorkomen.
De uitgangspositie liggend op de onderzoekstafel lukt niet altijd meer bij een kind van 12 maanden. Ook in zit en tijdens tijgeren of kruipen kan de symmetrie van de bewegingen van de extremiteiten beoordeeld worden.
Uitvoering onderzoek Zo nodig brengt de onderzoeker het hoofd van het kind in de middenstand. Vanaf de leeftijd van 3 maanden moet het kind spontaan deze houding kunnen aannemen.
Observatie De onderzoeker observeert de bewegingen van de ledematen en let op de volgende karakteristieken:

  • kwantiteit van de bewegingen, zowel links als rechts en
  • kwaliteit (uitslag, snelheid, complexiteit, variatie en soepelheid/elegantie) van de bewegingen, zowel links als rechts.
Beoordeling
Positief Armen en benen worden rechts en links evenveel bewogen, met dezelfde kwaliteit.
Negatief
  • asymmetrie
  • bewegingsarmoede of stereotypieën of onvoldoende soepelheid en/of
  • tremor (bij niet huilend kind).
Registratie + Bij symmetrisch bewegingspatroon in kwantitatief en kwalitatief opzicht.
– Bij asymmetrie wordt de kant die minder of afwijkend beweegt als negatief genoteerd. Bij bewegingsarmoede of stereotypieën kan dit ook beiderzijds het geval zijn.
– Bij negatieve respons.
Onder ‘opmerkingen’ de afwijking registreren, bijvoorbeeld: “Hoofd niet spontaan in middenstand” (vanaf de leeftijd van 3 maanden).
Discipline JV, VS en JA mogen dit kenmerk uitvoeren.
Informatie over overleg/ consultatie  Indien de JV het kenmerk uitvoert volgt op een negatieve score altijd overleg met VS/JA.
Bij alarmsymptoom op korte termijn consultatie van de VS/JA.
Alarmsymptoom
  • Eén­ of dubbelzijdige stereotiepe houding (bijvoorbeeld vuistjes), het verwaarlozen van een hand, arm of been, verschil in kwantiteit in beweging tussen rechts en links, asymmetrische bewegingspatronen, op elke leeftijd.
  • Tremoren bij spontane motoriek, terwijl het kind niet huilt, en voor bewegingsarmoede, vanaf de leeftijd van 4 tot 5 weken (Touwen, 1990).
  • Een asymmetrische ontwikkeling in houding en beweging is een alarmsignaal. Het aspect symmetrie in houding en beweging komt daarom bij meerdere kenmerken aan de orde, namelijk 3, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 56, 57, 58, 59, 68 en 71.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.