Actieplan Aanpak schoolverzuim

De JGZ sector heeft op 16 februari 2017 de pledge ondertekend, waarin zij zich heeft gecommitteerd aan het actieplan Aanpak Schoolverzuim. Hierin bundelt zij haar krachten en legt verbinding met leerlingen, ouders, onderwijs, leerplicht en zorgaanbieders. 

Jaarlijks zitten vele leerplichtige leerlingen om diverse redenen thuis. Kinderen en jongeren vallen niet zomaar uit van school en komen niet zomaar thuis te zitten. Verschillende oorzaken liggen hieraan ten grondslag. De JGZ kan voor deze leerlingen die verzuimen en of thuiszitten van grote betekenis zijn.Speerpunten

De JGZ-sector werkt aan de volgende speerpunten (opgenomen in de pledge):

 • De JGZ-sector werkt aan een duurzame samenwerking in de aanpak schoolverzuim met leerling, ouders, het onderwijs en leerplicht.
 • De JGZ-sector vergroot de aandacht voor de preventieve aanpak van verzuim binnen het onderwijs (PO, VO, MBO, Speciaal Onderwijs).
 • De JGZ-sector zet collectieve preventieve activiteiten in om het sociaal-pedagogisch klimaat op school te versterken.
 • De JGZ-sector heeft vroegtijdig zicht op kwetsbare leerlingen en het bieden van de juiste (preventieve) ondersteuning op maat.
 • De JGZ-sector voorkomt dat leerlingen door verzuim een vertraagde leerontwikkeling oplopen, afglijden naar een lager schoolniveau of uitvallen op school (thuiszitters).
 • De JGZ-sector investeert in de professionele attitude van haar medewerkers door middel van deskundigheidsbevordering.
 • De JGZ-sector maakt gebruik van en onderzoekt evidence/practice based interventies (M@ZL) met landelijke impact.
 • De JGZ-sector zoekt actief de verbinding met partners uit het sociale domein, de jeugdhulp en andere relevante initiatieven die landelijk spelen.

Actieplan Aanpak Schoolverzuim

Naast de speerpunten heeft de sector een actieplan opgesteld om schoolverzuim aan te pakken, samen met leerling en ouders, onderwijs, leerplicht en zorgaanbieders.

In dit actieplan zijn de volgende zeven bouwstenen benoemd:

 • Ouderbetrokkenheid
 • Samenwerkingsafspraken
 • Collectieve preventie
 • Schoolverzuim in het primair onderwijs
 • Thuiszitters in beeld
 • Versterken professionele identiteit
 • Evidence based werken

Gezamenlijke aanpak

Aan deze bouwstenen wordt landelijk gewerkt met Ingrado, de Lansbrekers, de Onderwijsraden en relevante partners.

Dit geldt ook regionaal en lokaal. Samen met scholen, samenwerkingsverbanden, leerplicht, leerlingen en ouders worden afspraken gemaakt met de JGZ om schoolverzuim preventief aan te pakken.

Experimenten uit de praktijk

Om uitvoering te kunnen gaan geven aan het actieplan Schoolverzuim wordt ingezet op zeven bouwstenen, die gezamenlijk uitgewerkt gaan worden door de JGZ, het onderwijs en leerplicht. Daarbij is tevens aandacht voor de aansluiting met het sociaal domein en jeugdhulp

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon

Mark Weghorst

Telefoon: 06 - 25 39 01 13

E-mail: mweghorst@ncj.nl

Bekijk