Nieuws 10 oktober 2018

Toolkit Integrale Vroeghulp in de maak

Integrale Vroeghulp bestaat uit een landelijk dekkend netwerk van regionale samenwerkingsverbanden. Uit een serie regiobijeenkomsten blijkt dat veel gemeentelijke en regionale coördinatoren met allerlei vragen worstelen. Daarom is voor hen nu een toolkit in de maak met handvatten om de aanpak stevig neer te zetten.

Afgelopen maand stond voor Integrale Vroeghulp in het teken van regiobijeenkomsten. Leden van het landelijk team zijn met de coördinatoren die verantwoordelijk zijn voor (Integrale) Vroeghulp / Expertise jonge kind in hun gemeente of regio in gesprek gegaan.

Zorgen en vragen

Doel van de regioronde was elkaar te inspireren, ervaringen uit te wisselen, kennis te delen en het netwerk te vergroten. De zorgen en vragen die tijdens de bijeenkomsten naar voren kwamen, waren zeer verschillend, afhankelijk van de manier waarop vroeghulp binnen de gemeente was ingericht. De hoofdpunten luiden als volgt:

 • Hoe kunnen we binnen de gemeente goed aansluiten bij de landelijke ontwikkelingen, zoals Actieplan Kansrijke Start?
 • Hoe kunnen we de meerwaarde van de coördinerende rol aantonen bij de gemeenten?
 • We zien dat er steeds vaker oudere kinderen worden aangemeld, hoe kunnen we er eerder bij zijn?
 • Hoe betrekken we de JGZ er goed bij?
 • Op welke wijze kan je ouders betrekken bij de overleggen indien zij niet aansluiten bij het overleg?
 • Wat is de relatie tussen Integrale Vroeghulp en buurtteams?

Handvatten

Vanuit de landelijke coördinatie worden deze vragen opgepakt. Om de coördinatoren zo goed mogelijk te ondersteunen, wordt een toolkit ontwikkeld met hierin handvatten om Integrale Vroeghulp binnen de gemeente stevig neer te zetten. De toolkit biedt duidelijkheid over de werkzame kernelementen van Integrale Vroeghulp, zoals de coördinatie van zorg, het multidisciplinair kernteam en de trajectbegeleiding door een specialist jonge kind. Randvoorwaardelijk voor het succes van de aanpak zijn bewustwording en erkenning van expertise rond het jonge kind aan de voorkant van de zorgketen. In het verlengde hiervan is stabiliteit in de financiering van belang, evenals facilitering in uren en kennis voor het behoud van het specialisme.n. De toolkit wordt naar verwachting begin 2019 opgeleverd.

Hernieuwde plek

Het is, naast de praktische aspecten die tijdens de regiotour centraal stonden, van belang om Integrale Vroeghulp goed te borgen binnen een gedecentraliseerd zorgstelsel. Onlangs is hierover van gedachten gewisseld tijdens een overleg van de managers Jeugd van de 42 jeugdregio’s en de VNG. Centraal stonden:

 • Bewustwording en erkenning van expertise jonge kind aan de voorkant van de zorgketen;
 • Stabiliteit in financiering door beschikbaarheidsfinanciering;
 • Facilitering in uren en kennisbehoud van het specialisme.

Tijdens de bijeenkomst riep men op tot actie: Integrale Vroeghulp verdient een hernieuwde plek binnen het gedecentraliseerde zorgstelsel!

Belang Integrale Vroeghulp

Kinderen met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand zijn geholpen als hun problematiek zo snel mogelijk wordt gesignaleerd. Tegelijk geldt dat die problematiek in een vroeg stadium nog diffuus is en vaak meervoudig. Kinderen en ouders lopen gevaar van de ene deskundige naar de andere deskundige instantie te worden doorgestuurd. Vragen blijven onbeantwoord, antwoorden ongrijpbaar. Integrale Vroeghulp bundelt kennis en ervaring van alle professionals binnen de keten van zorg en onderwijs.

Speerpunten van de aanpak zijn:

 • Gerichte diagnostiek op hulpvraag van ouders;
 • Ouders krijgen begeleiding en ondersteuning;
 • De ontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd met gerichte, bewezen succesvolle programma’s;
 • Eén samenhangend plan voor het hele gezin.
 • Gedragsproblemen kunnen zo worden voorkomen.

Kijk voor meer informatie op de website van Integrale Vroeghulp

Meer weten?

Neem voor vragen over (de organisatie van) Integrale Vroeghulp contact op met de landelijke IVH-adviseurs Jitty Runia, 06 36 41 80 17, jrunia@ncj.nl of Lieke van der Meulen, 06 13 13 64 99, lvandermeulen@ncj.nl.

Bekijk ook:

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.