Nieuws 3 december 2019

Onze rol bij interventies

De jeugdgezondheidszorg werkt onderbouwd (evidence based practice) aan de beste zorg voor alle kinderen. Bij goed vakmanschap en een zorgvuldige uitvoering kan de jeugdgezondheidszorg voor veel ouders en kinderen/jeugdigen het verschil maken voor hun kansen in het leven! Dit geldt niet alleen voor de ‘gewone’ jeugdgezondheidszorg maar is nog meer van toepassing op specifieke interventies en methodieken. Het NCJ heeft hierin een centrale rol: in ondersteuning, uitrol, kennis vergaren en verspreiden en samen delen. Daarom zijn we als NCJ heel trots dat we op dit moment vijf effectieve interventies beheren. In eigenaarschap of op verzoek van de ontwikkelaar/eigenaar.

Dit betreft de volgende interventies:
Gezamenlijk inschatten zorgbehoeften (GIZ)
Een gespreksmethodiek waarbij je als professional op gelijkwaardige wijze met de ouder(s) of jeugdige in gesprek gaat. En hoort en ziet hoe het gaat, als basis voor bevestiging of verbetering.

SamenStarten (SaSt) 
Een gespreksmethodiek, waarbij je in gesprek met ouders 5 ontwikkelings- en omgevingsaspecten verkent en bespreekt. Een meerjaren uitgangspunt binnen de contacten van de Jeugdgezondheidszorg.

Stevig Ouderschap (SO) en VoorZorg (VZ) 
Twee aanvullende huisbezoek programma’s. Het eerste is voor gezinnen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, de tweede voor zeer kwetsbare gezinnen. Beiden kunnen al in de prenatale fase starten. Beiden richten ze zich op de vragen en mogelijkheden van de gezinnen en lopen door van de zwangerschap tot het kind twee jaar wordt. Het verschil zit in de zorgzwaarte en risico’s van de gezinnen: van een steun in de rug (ongeveer 10 huisbezoeken bij Stevig Ouderschap) tot zeer kwetsbare gezinnen (40-60 huisbezoeken bij VoorZorg, met hierbij een modulaire opbouw, trainings- en reflectie methodieken en VHT). Vandaar aanvullend:omdat wat voor gezin A goed is, voor gezin B te zwaar of te licht is.

M@ZL
Een beproefde methodiek voor een integrale aanpak van ziekteverzuim bij scholieren in het voortgezet onderwijs en het MBO. M@ZL richt zich op het inventariseren van de oorzaken van het ziekteverzuim en het aandragen van oplossingen. Hiermee kan vroegtijdig schoolverlaten van jongeren voorkomen worden. 

Vijf Interventies, in drie verschillende categorieën, die echter allen een vergelijkbare aanpak vragen, namelijk: 

  • Communicatie en publiciteit: zodat de jeugdgezondheidszorg, gemeenten en/of scholen zich bewust zijn van de interventie en het belang. 
  • Scholing: dit kan divers zijn: een training bij de NSPOH, een training met acteurs, een train-de-trainer cursus. Het NCJ heeft de bestaande werkwijze, ook van implementatie en scholing, van een interventie overgenomen, maar gaat zich ook richten op een meer eenduidige wijze van scholen: effectiever, efficiënter en misschien ook nog wel leuker.
  • Borging van de kwaliteit: hoe behoudt je programma integriteit  en hoe zorg je er samen met de uitvoerders voor dat iedereen het programma uitvoert zoals het bedoeld is. Programma integriteit vraagt, gezien de verschillen van de programma’s, zorg op maat. Soms op het niveau van de organisatie, soms op het niveau van de interventie, soms op het niveau van de uitvoerende. Borging van de kwaliteit is van essentieel belang.
  • Ontwikkeling: Zoals bij alles geldt ook hier: stilstand in een veranderende wereld is achteruitgang. Alle programma’s moeten regelmatig geupdate worden, passend bij de tijd. De interventieleider is hier verantwoordelijk voor en organiseert dit in samenspraak met deskundigen, uitvoerenden, organisaties, en andere ontwikkelaars. 

De vijf interventies zijn binnen het NCJ ondergebracht in de kerngroep Kwaliteit en Impact en vormen het hart van gerichtere aanpak (GIZ en SaSt) om een situatie in kaart te brengen of om gesignaleerde risico’s (M@ZL, SO en VO) preventief en effectief aan te pakken.

Bekijk ook:

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.