Nieuws 11 november 2021

Nieuwe streefdatum inwerkingtreding PHB JGZ

Een speciale update t.a.v. het wetsvoorstel ‘Prenataal huisbezoek door de JGZ’ (PHB JGZ) met helaas spijtig nieuws:
Zoals bekend was de beoogde inwerkingtredingsdatum van het wetsvoorstel ‘PHB JGZ’ 1 januari 2022. Eerder deze week heeft VWS, in overleg met de VNG, bekend gemaakt een nieuwe inwerkingtredingsdatum na te streven: namelijk 1 juli 2022.

De reden hiervoor is dat op 26 oktober de commissie van VWS van de Eerste Kamer (EK) de schriftelijke beantwoording van vragen door VWS in haar procedurevergadering heeft behandeld. Bij de behandeling hiervan hebben leden van fracties aangegeven nogmaals vragen te hebben. Om inwerkingtreding op 1 januari haalbaar te laten zijn, zouden de antwoorden van VWS in de procedurevergadering van 16 november aan bod moeten komen. Hiervoor moeten de stukken uiterlijk op 12 november worden aangeleverd. Gelet op het feit dat de conceptvragen pas op 8 november door VWS zijn ontvangen is dat, zeker met het oog op een zorgvuldige beantwoording, niet haalbaar. Daarom is de streefdatum van 1 januari 2022 niet langer realistisch.

De financiële middelen voor dit wetsvoorstel komen beschikbaar zodra de inwerkingtreding een feit is. Dus bij een beoogde inwerkingtreding van 1 juli 2022 zijn vanaf dat moment de middelen beschikbaar.

Hoe nu verder?

De voorbereidingen voor de invoering van het PHB JGZ zijn reeds in volle gang; we zijn erg blij te merken dat de Handreiking ‘Prenataal Huisbezoek JGZ bij gezinnen in kwetsbare situaties’ veel gebruikt wordt. De samenwerking tussen de geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg wordt op veel plaatsen momenteel versterkt. Het advies is om hier mee door te gaan; juist in het belang van gezinnen in kwetsbare situaties.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.