Nieuws 16 juni 2014

Bouwstenen voor de invulling van het contact met adolescenten

Naarmate jongeren meer in de pubertijd terecht komen, neemt een aantal gezondheidsrisico’s toe. JGZ-organisaties kunnen op basis van deze inzichten het contact met adolescenten beter vorm geven, zodat bewustwording van gezondheidsrisico’s onder jongeren aandacht krijgt. Dit staat in een onderzoek van van Steijn, de Winter en Reijneveld (UMCG) dat op 10 juni is gepubliceerd.

Resultaten onderzoek: alle jongeren hebben aandacht nodig
De resultaten laten zien dat problemen op een aantal terreinen sterk toenemen in de adolescentie. Die toename is sterker in bepaalde groepen, zoals jongeren met laag opgeleide ouders en in lagere schoolniveaus. De verschillen tussen groepen zijn echter relatief klein, alle jongeren hebben aandacht nodig. Een goede taxatie vooraf van de risico’s die jongeren lopen kan daarbij helpen om zo goed mogelijk advies te geven. Preventieprogramma’s kunnen dan op maat aan jongeren worden aangeboden, zoals voorlichting en leefstijladvies op maat.

Extra contact adolescenten door JGZ-organisaties
Het UMCG deed dit onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS. Het ministerie van VWS heeft in 2012 15 miljoen euro beschikbaar gesteld aan gemeenten voor het ontwikkelen van een extra preventief contact met adolescenten. De JGZ-organisaties zijn hard aan de slag om dit contactmoment vorm te geven. Dit onderzoek toont aan dat het contactmoment een kans is om adolescenten te bereiken met preventie in een kwetsbare periode. Hiermee gaan de JGZ-organisaties in op de behoeften van scholen, ouders en de jongeren zelf. Dit extra contact ondersteunt jongeren om zich te ontwikkelen tot gezonde individuen die kunnen participeren in de maatschappij.

Onderzoek naar gezondheidsproblemen jongeren
In de studie Stabiliteit en verandering van psychosociale gezondheid en leefstijl bij adolescenten en mogelijkheden voor interventies staan de aard en het voorkomen van risicogedrag en (psychosociale) gezondheidsproblemen centraal. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens van de langlopende TRAILS-studie, een unieke studie waarbij meer dan 2000 jongeren vanaf hun 11e jaar zijn gevolgd in hun adolescentie richting volwassenheid. Het onderzoek is vooral gericht op onderwerpen als overgewicht, lichamelijke beweging en voeding roken, alcohol en cannabisgebruik, depressie en pesten. Uit het onderzoek blijkt dat aandacht voor overgewicht, middelengebruik en psychische problemen nodig is bij alle jongeren ongeacht hun onderwijsniveau. Na signalering dienen effectieve interventies beschikbaar te zijn om jongeren te begeleiden. Aan de hand van het onderzoek worden vijf aanbevelingen gedaan voor de beste manier om dit extra contactmoment in te vullen.

Lees het onderzoek hier

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.