Nieuws 28 oktober 2015

Advies Platform Onderwijs2023

Het Platform Onderwijs2032 adviseert staatssecretaris Dekker over het onderwijs van de toekomst. De hoofdlijnen van het advies zijn bekend. Hierin is geen aandacht voor gezondheid in het onderwijs. Dat vinden wij een gemiste kans!

Download advies via deze link

Wij vinden dat aandacht voor een gezonde leefstijl een vaste plek verdient in het onderwijs. Daarom vragen wij het Platform dit alsnog
op te nemen in het definitieve advies.

Help mee dit pleidooi te ondersteunen. Vul uw naam, functie en organisatie toe aan onderstaande mail en stuur deze zo snel mogelijk,
maar uiterlijk maandag 9 november aan secretariaat@onderwijs2032.nl.

Om zicht te hebben op de reacties ontvangen we graag een cc van uw mail aan het platform; info@gezondeschool.nl.
Deze actie is een gezamenlijk initiatief van GGD GHOR Nederland, het RIVM Centrum Gezond Leven en het programma Gezonde School. Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) ondersteunt deze actie.

VOORBEELD MAIL

Gezondheid verdient een plek in het onderwijs

In januari 2016 ontvangt staatssecretaris Dekker van Onderwijs een advies over de toekomst van het onderwijs. In het conceptadvies staat nagenoeg niets over het belang van gezondheid in het onderwijs. Dat is een gemiste kans! Als er geen structurele aandacht is voor dit thema op scholen, zal de jeugd van de toekomst ongezonder zijn. Dat is op individueel niveau onwenselijk en het draagt niet bij aan een gezonder, vitaler en beter Nederland.

Daarom pleiten wij voor aandacht voor een gezonde leefstijl in het onderwijs van de toekomst.

Persoonlijke ontwikkeling
Volgens het conceptadvies is persoonlijke ontwikkeling een centraal uitgangspunt voor het onderwijs. Juist binnen deze pijler past aandacht voor een gezonde leefstijl uitstekend. De schoolomgeving is immers, aanvullend op wat opvoeders meegeven, bij uitstek de plek waar kinderen en jongeren vaardigheden aanleren om gezond te leven.

Centraal thema
Gezondheid zou wat ons betreft op veel plekken in de school terug moeten komen; in de fysieke en sociale omgeving, in de leerinhoud, in de zorgstructuur en in het schoolbeleid. Daarmee wordt gezondheid een centraal thema op scholen. Een uitgewerkt Gezonde School-beleid is de beste basis voor gezonde kinderen en jongeren en draagt uiteindelijk bij aan een vitaler Nederland. Een goede leerling is immers ook een gezonde leerling!

Wij stellen daarom voor dat u aandacht voor gezondheid meeneemt in het definitieve advies.

Met vriendelijke groet,

[organisatie, naam, functie]

cc: info@gezondeschool.nl

 

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.