Nieuws 12 februari 2014

Toolbox Basispakket JGZ

De eerste vier modules van de Toolbox Basispakket zijn beschikbaar via de vernieuwde site van het NCJ en gepresenteerd op de toogdag van 6 februari. Het gaat om Visie, Wettelijk Kader, Inhoud en Uitvoeringsvarianten. De overige onderdelen Beleidsadvisering, Onderwijs, Professional nieuwe stijl, Samenwerken en 1 Focus 1 Taal worden komen later dit jaar beschikbaar.

Uitvoeringsvarianten

Vanuit de begeleidingscommissie Uitvoeringsvarianten is op de toogdag de vraag voorgelegd of consensus bereikt kan worden over één landelijk model met vaste en variabele contactmomenten en flexibele uitvoering qua vorm en disciplines. Hierin zou ook de professionele ruimte opgenomen moeten worden, die nodig is om te investeren in samenwerken en netwerken. Na onderzoek en discussie blijkt een landelijk model uitermate lastig te bepalen. Beleidskeuzes van de organisatie en/of de gemeenten bepalen vaak de momenten van contact en de uitvoering daarvan. Het verzorgen van een wijkgerichte en vraaggerichte JGZ wordt op lokaal niveau zeer divers ingericht. De grootste uitdaging voor de komende periode is de transformatie; het anders denken en doen. Normaliseren, demedicaliseren, versterken eigen kracht: dit vraagt om een positieve benadering die uitgaat van het benadrukken wat goed gaat. Dit kan onderstreept worden door het standaard pakket breed te houden en beschikbaar te stellen aan alle kinderen. Als het goed gaat met kinderen en ouders zullen de professionals in overleg met ouders de contactmomenten verminderen. De JGZ-organisatie of de gemeente bepalen dus niet op voorhand welke contactmomenten geschrapt worden, maar de professional doet dat samen met de ouders. De autonomie van de professional wordt groter en de resultaten waarover we met de gemeente in gesprek willen gaan, zullen veranderen. Gezondheidswinst en kwaliteit van het aanbod komen meer centraal te staan. 

JGZ kwaliteitskader

Om tot inhoudelijke kwalitatieve bouwstenen te komen die de JGZ ondersteunt om het Basispakket JGZ adequaat en op maat samen te stellen, is een voorstel voor een JGZ kwaliteitskader voorgelegd. De toegevoegde waarde van de JGZ heeft de basis gevormd voor het opstellen van deze uitgangspunten. Om de geboden kwaliteit en de ambitie van JGZ te kunnen meten, is per uitgangspunt een voorzet gedaan voor uitkomstindicatoren. Deze zijn tijdens de toogdag in groepen besproken en van commentaar voorzien. De feedback wordt meegenomen in de volgende versie van het JGZ kwaliteitskader die op 26 februari met de begeleidingscommissie wordt besproken. Aan de uitgangspunten en de indicatoren zal een ambitie toegevoegd worden. Het opstellen van goede uitkomstindicatoren is een belangrijk traject dat inbreng van JGZ-professionals en andere deskundigen vraagt. Hier zal het komende jaar verder aan gewerkt worden. Er zal daarbij ook gekeken worden welke indicatoren in het land al opgesteld zijn.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.