Nieuws 25 juni 2018

Stevige samenwerking Veilig Thuis en JGZ

Met het actieplan ‘Aanpak van Kindermishandeling’ streven we in 2018 naar sterkere verbindingen en samenwerkingsafspraken te realiseren tussen alle JGZ-organisaties en Veilig Thuis. Hiervoor heeft de werkgroep een matrix opgesteld met daarin ideeën hoe dit geïnitieerd en vormgegeven kan worden, op zowel uitvoerend, beleidsmatig en bestuurlijk niveau.

Bekijk de matrix > 

Geen kind opnieuw slachtoffer door een stevige samenwerking met Veilig Thuis

De samenwerking tussen de JGZ en Veilig Thuis kan beter. De JGZ zet in op het kennen van elkaar, het waarderen van elkaars werk, lering trekken uit eerdere meldingen bij Veilig Thuis met betrekking tot preventie en een aanpak binnen de JGZ, om te komen tot betere informatie uitwisseling en samenwerking. De aanscherping van de Meldcode geeft hier eveneens aanleiding toe.

Voor een effectieve samenwerking tussen VT en JGZ dienen er lokaal structurele verbindingen gelegd te worden op de verschillende niveaus. In de matrix worden eenmalige dan wel structurele acties genoemd en deze dienen ter inspiratie om de samenwerking te versterken. Welke acties worden ingezet en hoe dit vorm krijgt zal verschillen per JGZ organisatie, afhankelijk van de wel of niet reeds bestaande verbinding met Veilig Thuis. De werkgroep nodigt alle JGZ organisaties uit om de matrix ter inspiratie te gebruiken. In het najaar zal de werkgroep nagaan of deze sterkere verbinding geslaagd is en hoe de matrix daarbij is ingezet.

Preventieagenda en Actieplan ‘Aanpak Kindermishandeling’

De sector jeugdgezondheidzorg (JGZ) omarmt de JGZ Preventieagenda. Eén van de onderdelen daaruit is een actieplan ‘Aanpak van Kindermishandeling’. Het actieplan is ontstaan vanuit een samenwerking tussen de beroepsverenigingen AJN, V&VN en NVDA, de brancheorganisaties GGD GHOR Nederland en ActiZ Jeugd, Augeo en het NCJ.

Het actieplan bestaat uit zeven actiepunten. Voor elk actiepunt zijn werkgroepen ingericht om de acties op te pakken en resultaten te realiseren.

  1. Rechten van het kind voorop
  2. Veilige hechting beschermt kinderen 
  3. Sterke ouders zijn cruciaal 
  4. Weerbare jongeren kennen de weg
  5. Geen kind opnieuw slachtoffer door een stevige samenwerking met Veilig Thuis 
  6. Samenwerking in de wijk 
  7. De professional maakt het verschil

Bekijk het actieplan ‘Aanpak van Kindermishandeling’ >

Bekijk ook:

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.