Nieuws 4 februari 2015

Status Landelijk Professioneel Kader uitvoering Basispakket JGZ

Eind 2014 is door ActiZ, GGD GHOR Nederland, VNG en IGZ aangedrongen op aanvulling van het LPK met een bestuurlijke context zodat gemeenten vanuit hun opdrachtgeversrol voor de JGZ het LPK goed kunnen duiden. Ook zijn nog enkele tekstuele en redactionele wijzigingen ontvangen. Dit heeft ertoe geleid dat eind januari 2015 in overleg met ActiZ, GGD GHOR Nederland, de beroepsverenigingen, VNG, IGZ en VWS diverse wijzigingen in en aanvullingen op het concept-LPK zijn doorgevoerd. Dit heeft geresulteerd in bijgaande herziene versie van het concept-LPK, gedateerd 4 februari 2015.

Actiz, GGD GHOR Nederland, VNG, IGZ en VWS willen graag bestuurlijk draagvlak van alle betrokken partijen voordat het LPK de richtlijn Contactmomenten (2003) kan vervangen. De RAC-leden hebben in hun overleg van 17 november 2014 reeds ingestemd met terugtrekking van de richtlijn Contactmomenten op het moment dat het LPK Uitvoering Basispakket JGZ van kracht wordt.

Het concept LPK versie 4 februari 2015 is – gezien de hoeveelheid wijzigingen – voor een laatste (ambtelijk) akkoord opnieuw naar alle betrokken partijen gestuurd. Uiterlijk eind februari dienen zij hierop te reageren. Vervolgens zal het LPK formeel voor bestuurlijk akkoord bij Actiz, GGD GHOR Nederland, de beroepsverenigingen en IGZ worden ingebracht.

Er wordt naar gestreefd voor de zomer ook het akkoord van VNG en staatssecretaris VWS op het LPK te realiseren. Daarna volgt aanbieding van het definitief vastgestelde LPK aan gemeenten, JGZ-organisaties en andere betrokkenen.

Landelijk Professioneel Kader versie februari 2015

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.