Nieuws 29 januari 2018

Reactie JGZ-organisaties op artikel Consumentenbond

De Consumentenbond publiceerde dinsdag 23 januari in de Consumentengids van februari een artikel over het opvragen van het kinddossier bij Jeugdgezondheidszorgorganisaties (consultatiebureaus, waaronder GGD’en). Hieronder volgt een reactie.

De resultaten van het onderzoek geven aan dat het opvragen van het dossier een moeizaam proces is, zo wordt geconcludeerd. Steekproefsgewijs werd afgelopen najaar een aantal organisaties bevraagd door ouders op verzoek van de Consumentenbond. De Consumentenbond spreekt zelf overigens van een geringe, niet representatieve steekproef en heeft de betrokken JGZ-partijen niet om een reactie gevraagd.

Bekijk het artikel van de Consumentenbond

Goed, zorgvuldig en tijdig

“Wij vinden het jammer dat uit de steekproef is gebleken dat de dossiers niet of niet altijd binnen de gestelde termijn zijn aangeleverd aan de ouders. Aan de JGZ-organisaties hebben we dan ook gevraagd het recht op inzage en afschrift goed, zorgvuldig en tijdig na te leven. Gelukkig waren een aantal ouders ook blij verrast na het opvragen. 
We vinden dat inzage van ouders in het kinddossier dat de Jeugdgezondheidszorg beheert, altijd goed, zorgvuldig en tijdig moet worden georganiseerd. Ouders moeten het dossier van hun kind kunnen inzien of een kopie kunnen opvragen.

De arts moet volgens de wet ‘zo spoedig mogelijk’ inzage in en afschrift van het dossier geven. Hierbij komt zorgvuldigheid op de eerste plaats. Het kinddossier is een medisch dossier. Het moet duidelijk zijn dat het verzoek afkomstig is van een ouder die met het gezag is belast en dat voldaan wordt aan de leeftijdsspecifieke regels voor het recht van ouders op inzage in en een afschrift van het medisch dossier van hun kind. 
Als ouders inzage of een afschrift vragen, moeten wij er vervolgens zeker van zijn dat het ook daadwerkelijk de ouder van het kind betreft en niet iemand die zich voordoet als ouder.

Uitzonderingssituatie

Wij wegen ook af of er sprake is van een uitzonderingssituatie. Zeker bij complex samengestelde gezinnen waarbij problemen spelen of bij vechtscheidingen. Daarbij kan het zijn dat er geen inzage of een afschrift van (een deel van) het dossier wordt verleend. Omdat de persoonlijke levenssfeer van een ander daardoor wordt geschonden of omdat het kind daardoor in gevaar wordt gebracht.

Een afspraak met een jeugdarts of jeugdverpleegkundige kan een stap in het proces zijn, om het dossier samen te bespreken en/of een toelichting te geven. 

Na de zorgvuldigheidscheck dient het dossier geprint of gekopieerd (in geval van papieren dossier) te worden. Uitgangspunt is dat een verzoek van ouders zo snel mogelijk wordt afgehandeld en niet langer hoeven te wachten dan nodig. In de praktijk kost het proces soms meer tijd dan gewenst.

Als sector zijn we volop bezig met de ontwikkeling van cliëntportalen en persoonlijke gezondheidsomgevingen waarin de (gezaghebbende) ouder online gegevens uit het kinddossier kan inzien. Vooralsnog betreft dit inderdaad een beperkt aantal gegevens, en kunnen deze gegevens een verzoek om inzage of afschrift van het kinddossier niet vervangen.”

Namens ActiZ-Jeugd, AJN, NCJ, V&VN en GGD GHOR Nederland.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.