Nieuws 17 september 2014

Ouders en ketenpartners luiden noodklok over continuïteit Integrale Vroeghulp

Ouders en ketenpartners, verenigd in de Taskforce Integrale Vroeghulp, vrezen dat vanaf 1 januari 2015 de continuïteit van Integrale Vroeghulp (IVH) niet is geborgd. Hiermee is het risico groot dat deze bijzondere expertise verdwijnt en de ondersteuning aan jonge kinderen en hun ouders in gevaar komt. In aanloop naar het Algemeen Overleg over de Transitie Jeugdzorg op 24 september, heeft de Taskforce aandacht gevraagd voor haar zorgen in een brief aan staatssecretaris Van Rijn, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de vaste commissie voor VWS van de Tweede Kamer.

Redenen voor zorgen
In veel regio’s is onduidelijk of en zo ja welke rol Integrale Vroeghulp krijgt en of de huidige IVH-netwerken en partners daar deel van uitmaken. Dit betreft onder meer de invulling van de toegangsfunctie binnen het nieuwe jeugdstelsel per 1 januari 2015.
De financiering van Integrale Vroeghulp is door een ontoereikende gemeentelijke inkoop en het ontbreken van afspraken met andere financiers niet gewaarborgd.
Een op de vijf ouders kan straks geen beroep doen op IVH omdat met gemeenten geen afdoende afspraken over de coördinatie van IVH zijn gemaakt.

Behoefte van ouders
In een onlangs uitgevoerd onderzoek door het Nederlands Jeugd Instituut wordt wederom benadrukt dat de intensieve zorg voor een kind met een beperking of chronische ziekte enorme impact op hele gezin heeft. Ruim de helft van de 100 ondervraagde ouders constateert dat de andere kinderen in hun gezin onvoldoende aan bod komen. 78 procent van de ouders is minder gaan werken en 60 procent raakt zelfs overwerkt of krijgt een burn-out. Ouders geven aan dat hulp voor henzelf vaak laat op gang komt: zo kreeg 81 procent van de ouders tijdens hun zoektocht naar een diagnose geen hulp.

Integrale Vroeghulp sluit aan op gemeentelijk beleid
IVH is een samenwerkingsverband dat staat of valt met de mogelijkheden van netwerkpartners om hun expertise en inzet op het daartoe geëigende schaalniveau te bundelen. De 37 IVH-netwerken, die samen landelijk dekkend zijn, zijn lokaal actief en schakelen daarbij de benodigde (boven)regionale expertise in. De manier waarop professionals in de netwerken IVH met elkaar samenwerken, sluit naadloos aan op de gemeentelijke beleidsdoelstellingen van de drie decentralisaties.

Het volledige bericht en de brieven zijn te lezen op de website van Integrale Vroeghulp

Meer informatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de landelijke projectcoördinator:
mw. drs. S. (Susan) Osterop, 030-27 39 738, 06-132 14 994, sosterop@vgn.nl, Twitter:@vroeghulp

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.