Nieuws 23 april 2024

Onderwijsdeelname van ziekgemelde jeugdigen

AJN Jeugdartsen Nederland i.s.m. NCJ

Door de toenemende aandacht voor de onderwijsdeelname van ziekgemelde leerlingen is er ook meer aandacht voor de samenwerking daaromheen, met alle partijen die zich daarmee bezighouden. Dit roept vragen op, waar landelijk met meerdere partijen naar gekeken wordt.

Belastbaarheid

School kan een leerling aanmelden voor ziekteverzuimbegeleiding bij de jeugdarts of het jeugdgezondheidsteam waar deze deel van uitmaakt. De meest gebruikte werkwijze hierbij is: Meer Aandacht voor Zieke Leerlingen (MAZL). Ook leerling of ouders kunnen zelf om advies vragen en soms komt er een verzoek vanuit de leerplichtambtenaar. Daarbij komt regelmatig de vraag over de belastbaarheid van een leerling.

Belastbaarheid is een beschrijving van de mogelijkheden van de leerling om deel te nemen aan onderwijs. Jeugdartsen betrokken bij de scholen, geven een advies over de belastbaarheid. Een adviesplan over de belastbaarheid wordt geschreven in samenspraak met leerling en/of ouders. Bij complexe problematiek is dit tevens in samenspraak met de school en zo nodig met eventuele andere betrokkenen. Hierbij is het van belang te kijken wat mogelijk is. Hiermee geeft de jeugdarts mede input voor het OntwikkelingsPersPectief (OPP) van de school.

Het betreft een advies, dit is geen medische/belastbaarheidsverklaring en wordt niet uitgedrukt in een percentage.

AJN Jeugdartsen Nederland, het NCJ en de GGD Amsterdam zijn bezig om met input van betrokken jeugdartsen uit het land een document hierover op te stellen.

Aanpassing onderwijstijd

Indien er langdurige aanpassing van onderwijstijd nodig is, kan een school afwijken van het minimumaantal uren onderwijstijd. Er is daarvoor onderbouwing nodig van een kinder- of jeugdpsycholoog, (ortho)pedagoog of een arts.
In de online keuzehulp en de flyer digitaal onderwijs, staat een toevoeging, dat in het reguliere onderwijs deze beoordeling niet van een schoolarts mag komen. Echter behandelende artsen buiten de scholen geven wel een bewijsstuk met daarin een diagnose af, maar doen geen uitspraak over wat wel en niet mogelijk is op school.

Het is juist een taak van de jeugdarts verbonden aan een school om te adviseren over wat wel mogelijk is, zo nodig met aanpassingen, waaronder het aanpassen van de onderwijstijd.

AJN Jeugdartsen Nederland, het NCJ en het Ministerie van OCW zijn bezig de tekst in de online keuzehulp en de digitale flyers te wijzigen. Dit kost tijd. Ondertussen is het advies om samen zo door te werken zoals je gewend bent in de afgelopen jaren. Uiteraard is daarbij het uitgangspunt dat leerlingen passend kunnen blijven deelnemen aan onderwijs.

Vrijstelling van inschrijving, artikel 5 onder a

Ouders dienen een verzoek in bij de gemeente voor volledige vrijstelling van inschrijving. De gemeente laat een keuring uitvoeren door aangewezen arts, academisch gevormde pedagoog of psycholoog. Indien hier gekeurd wordt door een aangewezen jeugdarts, zal dit een jeugdarts zijn die niet verbonden is aan de school waar deze jeugdige naartoe gaat en bijgevolg is dit niet de behandelend jeugdarts. Dit betreft een professioneel sociaal geneeskundige afweging, waarbij de jeugdarts zo nodig advies vraagt bij andere partijen. Dit is een medische verklaring.

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.