Nieuws 14 oktober 2014

Medisch Kindzorgsysteem

André Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, heeft het eerste exemplaar van het rapport ‘Samen op weg naar gezonde zorg voor ernstig zieke kinderen’ in ontvangst genomen. Om tot een integrale aanpak te komen, wordt in het rapport het ‘Medische Kindzorgsysteem’ geïntroduceerd en uiteengezet.

In 2015 start de Herziening Langdurige Zorg (HLZ) waarbij de zorg die nu nog uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt bekostigd, overgaat naar de Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet langdurige zorg (Wlz) en Jeugdwet. Dit is het moment om (ernstig) zieke kinderen de absoluut centrale positie te geven waar zij recht op hebben.

Medische Kindzorgsysteem 

Het rapport beschrijft een integrale aanpak om te komen tot gezonde zorg waarbij het kind en het gezin centraal staan en waarbij tegelijkertijd doelmatigheid en (financiële) duurzaamheid bestaan. Hiertoe wordt in het rapport het ‘Medische Kindzorgsysteem’ geïntroduceerd en uiteengezet. Naast concrete handvatten voor de inrichting van deze zorg stelt het rapport voorwaarden met betrekking tot de bekostiging.

Implementatie per 1 januari 2016
Het rapport richt zich op de periode vanaf 1 januari 2016 en partijen hebben de ambitie om het Medische Kindzorgsysteem op die datum volledig te hebben uitgewerkt en te hebben geïmplementeerd. Het rapport vormt dan ook het vertrekpunt voor de implementatiefase.

Unieke samenwerking
Het rapport is het resultaat van een unieke samenwerking tussen Stichting Kind en Ziekenhuis, Stichting Pal, V&VN Kinderverpleegkunde, Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg (VGVK), Vereniging Samenwerkingsverband Chronische Ademhalingsondersteuning (VSCA) en Kwaliteitsgroep Kinderthuiszorgorganisaties Nederland (KKN).

‘Samen op weg naar gezonde zorg voor ernstig zieke kinderen’

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.