Nieuws 1 oktober 2015

Landelijk Professioneel Kader jeugdgezondheidszorg beschikbaar

Vanaf 1 oktober is het Landelijk Professioneel Kader (LPK) voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ) beschikbaar via de website van het NCJ. Met het LPK kan de JGZ flexibel invulling geven aan het Basispakket JGZ en daardoor beter aansluiten op de behoeften en mogelijkheden van jeugdigen en hun ouders. Zo biedt de JGZ zorg op maat. Het LPK is per 1 januari 2016 van kracht en vervangt dan de Richtlijn Contactmomenten JGZ 0-19.

Basispakket JGZ

Alle jeugdigen in Nederland hebben tot het 18e jaar recht op een pakket aan preventieve jeugdgezondheidszorg (Basispakket JGZ). De uitvoering hiervan ligt bij JGZ-organisaties in opdracht van de gemeente. Het LPK geeft per ontwikkelingsfase van een kind aan wanneer JGZ-organisaties onderdelen uit het Basispakket JGZ aanbieden. Tussen 0 en 18 jaar worden diverse ontwikkelingsfasen onderkend, elk met eigen kenmerken en dynamiek. De momenten van contact zoals beschreven in het LPK sluiten hierop aan, waarbij rekening is gehouden met de uitvoering van onder meer het rijksvaccinatieprogramma en landelijke professionele richtlijnen. Op deze manier ontstaat een doorlopende, samenhangende en onderbouwde zorglijn waarbij de fysieke, sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van een kind gemonitord wordt. Uitgangspunt is dat iedere jeugdige het volledige basispakket krijgt aangeboden.

Zorg op maat

Door vroegtijdig te signaleren, aan te geven wat tot de normale ontwikkeling behoort en de eigen kracht van jeugdigen en gezinnen te versterken, draagt de JGZ bij aan het voorkomen van (grotere) problemen waardoor zwaardere vormen van zorg minder nodig zijn. Zo kunnen jeugdigen en gezinnen snel de juiste ondersteuning en passende zorg krijgen. JGZ-professionals stemmen met ouders en jongeren de ondersteuningsbehoefte, vorm en frequentie af om zo zorg op maat te bieden. Als het goed gaat met de jeugdige en het gezin, is minder contact mogelijk. Wanneer nodig kan de JGZ meer ondersteuning bieden. Het LPK sluit hiermee goed aan bij een JGZ die zich steeds vernieuwt op basis van nieuwe inzichten en actuele ontwikkelingen en met meer flexibiliteit zorg op maat biedt.

Het Nederland Centrum Jeugdgezondheid heeft het LPK ontwikkeld in nauwe samenwerking met de brancheorganisaties Actiz en GGD GHOR Nederland, de beroepsorganisaties AJN, V&VN en NVDA, het ministerie van VWS, de VNG, en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Vanaf de invoerdatum van 1 januari 2016 zal de Inspectie het LPK ook als uitgangspunt hanteren bij de handhaving van de uitvoering van het Basispakket JGZ.

U kunt het LPK hieronder downloaden. Ook is het te vinden in het NCJ-downloadcentrum op onze site.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.