Nieuws 28 maart 2017

Jonge mantelzorgers beter in beeld bij school en JGZ

Hoe krijgen de school en de jeugdgezondheidszorg (JGZ) samen zicht op de jonge mantelzorgers (JMZ-ers)? Wat is er nodig om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken, een vertraagde leerontwikkeling oplopen, afglijden naar een lager schoolniveau of uitvallen op school? Hoe kan school ontlast worden en welke rol kan de JGZ hierbij spelen?

De infographic ‘Jonge mantelzorgers in beeld bij de jeugdarts en jeugdverpleegkundige’ geeft naast informatie, feiten en cijfers over JMZ-ers, ook inzicht in de ervaringen van de JMZ-ers en de rol die de JGZ kan spelen bij deze doelgroep.

Jonge mantelzorgers, kinderen die opgroeien met ziekte en zorg in het gezin, zijn lang niet altijd bekend bij school of de JGZ. Kinderen en jongeren zijn loyaal aan hun ouders, ook in lastige situaties of als ze zelf aandacht tekort komen. JMZ-ers vragen daar meestal geen aandacht voor, terwijl erkenning en steun deze JMZ-ers wel kan helpen. Het is bekend dat de thuissituatie van leerlingen van invloed is op hun functioneren op school. JMZ-ers verdienen het om gezien worden en steun krijgen. Daarom is het belangrijk dat school weet heeft van ziekte en zorg in de thuissituatie, oog heeft voor wat dat betekent voor de leerling en een luisterend oor biedt als daar behoefte aan is. School speelt een belangrijke rol bij het zicht krijgen op deze leerlingen, maar kan dat niet alleen. Ook hier is de JGZ in staat een essentiële bijdrage bij te leveren.

Actieplan preventie schoolverzuim

Jaarlijks zitten veel leerplichtige leerlingen om diverse redenen thuis. Kinderen en jongeren vallen niet zomaar uit van school en komen niet zomaar thuis te zitten. Verschillende oorzaken liggen hieraan ten grondslag. De JGZ speelt een belangrijke rol voor leerlingen die verzuimen en/of thuiszitten door als verbinder op te treden tussen enerzijds leerling en ouders en anderzijds de school. In het kader van de JGZ preventieagenda is er een actieplan preventie schoolverzuim opgesteld door de JGZ-sector, waarin zij haar krachten bundelt en verbindingen legt met leerlingen, ouders, het onderwijs en leerplicht. Bekijk hier het hele plan.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.