Nieuws 17 mei 2019

Inzicht in I-JGZ, de JGZ visie 3.0 en techprojecten

Kun jij nog volgen wat er speelt binnen de JGZ rond innovatie en technologie? Een Health Deal I-JGZ, een programma I-JGZ, een visie JGZ 3.0 en de JGZ Techagenda? Hieronder zetten wij enkele feiten, ontwikkelingen, activiteiten, betrokkenen en planning rond deze JGZ techprojecten voor je op een rij.

Health Deal I-JGZ

Een Health Deal is een formeel vastgelegde samenwerking tussen de overheid, publieke en private partijen om ervoor te zorgen dat zorginnovaties meer bereiken. Voor de jeugdgezondheidszorg is ook zo’n Health Deal opgesteld en op 24 april 2019 ondertekend: Health Deal I-JGZ ‘Een gezonde jeugd door een geïntegreerde toepassing van digitale innovaties’.

In de health deal zijn vier actielijnen benoemd:

 • Actielijn 1: Samenwerking volgens een gezamenlijke doelstelling en aanpak.
 • Actielijn 2: Financieringssystemen/randvoorwaarden.
 • Actielijn 3: ICT, landelijke infrastructuur voor lokale invulling.
 • Actielijn 4: Ondersteuning van professionals in het gebruik van digitale innovaties.

De onderwerpen binnen deze actielijnen worden mede ingevuld aan de hand van issues die ontstaan bij de realisatie van het programma I-JGZ, de JGZ Techagenda en de visie JGZ 3.0. De onderwerpen zijn organisatie overstijgend, dan wel: geldend voor iedere JGZ-organisatie. Het uitgangspunt van een Health Deal is dat iedere stakeholder kan aansluiten, bij de start of in de loop van het traject.

Health Deal I-JGZ: Gezonde jeugd door geïntegreerde toepassing digitale innovaties
Het versterken van de eigen kracht van de jeugdige en het zorgend en probleemoplossend vermogen van het gezin en de sociale omgeving is een belangrijk doel van de JGZ. Om regie te kunnen voeren is het van belang dat ouders kunnen beschikken over betrouwbare informatie over de groei en gezondheid van hun kind. Technologische ontwikkelingen bieden daartoe veel nieuwe kansen, maar brengen ook knelpunten met zich mee. Met de Health Deal ‘I-JGZ’ willen JGZ-organisaties, kennis- en netwerkinstellingen en softwareontwikkelaars samen met de overheid werken aan een geïntegreerde en gepersonaliseerde toepassing van digitale innovaties voor een gezonde jeugd.

Lees meer over deze Health Deal I-JGZ >

Download de Health Deal I-JGZ (pdf) >

De Health Deal I-JGZ is de zesde Health Deal die in Nederland wordt gesloten, meer informatie over deze Health Deals is te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Betrokkenen

De 24 ondertekenaars van de Health Deal zijn: De (semi) Rijksoverheid (Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat) en de VNG, zeven Kennis- en Netwerkinstellingen, zeven JGZ-instellingen en zeven Softwareontwikkelaars.

Planning

De doorlooptijd van de Health Deal is twee jaar; op 1 september is de kick-off. Tussentijds vinden rapportages plaats.

Programma I-JGZ

Het programma I-JGZ betreft een ICT-platform van geïntegreerde evidence based e-Health moduIes voor gelijkwaardige samenwerking tussen JGZ-professionals en ouders ten behoeve van de ontwikkeling van het kind. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van reeds beschikbare digitale tooling.

Lopende activiteiten binnen het programma:

 • Een slimme richtlijnen module is in ontwikkeling bij TNO.
 • Er wordt gestart met de richtlijnen voor overgewicht, lengtegroei en slaap.
 • Een oudermodule, een gespreksmodule en de slimme richtlijnen module worden integraal opgenomen in de bedrijfsvoering van vier JGZ-organisaties.
 • Onderzocht wordt wat het effect van de inzet van deze tooling is op het primair proces en of ouders zich daardoor empowered voelen.
 • En: wat zijn kansen en belemmeringen die worden ervaren bij de inzet van I-JGZ?  

Betrokkenen

Symone Detmar, Olivier Blanson, Peter van Dijken (TNO), Henk Boeke (namens ouders), M. Grootjen (Eagle Science), Martijn Heijnen (CJG Rijnmond), Maarten Brandwijk (JGZ Zuid-Holland West), Janine Bezemer (VGGM), Marcel Nijp (Gino), Matthea Vrijmoeth (Topicus), Inge Steinbuch (ActiZ), Paula Zwijgers (NCJ), Petra van Tiggelen (GGD Amsterdam), Karin Boode (GGD GHOR Nederland), ZonMw (financiering).

Planning

Het totale project is opgeknipt in twee fases:

 1. Eerste halfjaar 2019: vaststellen eisenpakket voor I-JGZ, waarbij veel aandacht voor privacy en security alsmede de communicatie met stakeholders (GO/NO GO moment voor vervolg op basis van 1).
 2. Tweede halfjaar 2019 en 2020: realisatie I-JGZ in 4 pilots (proeftuinen). Onderzoek naar de effecten.

JGZ visie 3.0

Bestuurders van JGZ-organisaties en directeuren Publieke Gezondheid hebben de handen ineen geslagen om een gezamenlijke visie voor een duurzame JGZ te ontwikkelen. Zij schrijven daarvoor de visie JGZ 3.0 en concretiseren die aan de hand van vier ontwikkel agenda’s: 1) Preventie, 2) Samenwerking, 3) Blended Health en 4) Lerend Vermogen.

Alle bestuurders en directeuren zijn uitgenodigd om mee te denken over de visie JGZ 3.0. Voor de invulling van de ontwikkel agenda’s zijn vier werkgroepen samengesteld voor de vier onderwerpen. Er wordt waar mogelijk aangesloten bij lopende trajecten / projecten. In diverse sessies wordt de inhoud van de visie JGZ 3.0 besproken. Daarnaast is er online contact over de teksten. De werkgroepen kennen hun eigen dynamiek van samenkomen en ontwikkelen.

Betrokkenen

Alle bestuurders van JGZ-organisaties en directeuren Publieke Gezondheid. Angela Bransen (ActiZ Jeugd) en Karin Boode (GGD GHOR Nederland) vormen het secretariaat voor dit gezelschap.

 1. Werkgroep Preventie: Igor Ivakic, Hans Butselaar, Judith Ludding
 2. Werkgroep Samenwerken: Jan Pierik, Charles Laurey, Guus Krähe
 3. Werkgroep Blended Health: Fons Bovens, Charles Laurey, Thieu Smeets, Paula Zwijgers
 4. Werkgroep Lerend Vermogen: Maurice Damen, Bernadette van Oers, Ellen Joan Wessels

Planning

In het najaar van 2019 moet de visie gereed zijn. De doelen die in de ontwikkel agenda’s zijn benoemd, worden verder uitgewerkt in projectplannen en plannen van aanpak.

JGZ Techagenda

De JGZ Techagenda van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) maakt zich hard voor een sterke (digitale) JGZ door innovaties en samenwerking te coördineren, ondersteunen en delen. Door een aantal JGZ-organisaties zijn speerpunten benoemd waaraan in gezamenlijkheid wordt gewerkt. Aan de hand van de volgende speerpunten worden on- en offline werken complementair ingevuld:

 1. 24/7 JGZ bereikbaar en beschikbaar via telefonie, chat, mail en website. Ofwel: 24/7 JGZ bereikbaar en beschikbaar via telefonie, chat, mail en website. De stuurgroep heeft besloten de prioriteit te geven aan de 24/7 beschikbaarheid via telefonie en chat. Daarvoor zal een widget met contactgegevens beschikbaar komen die achter elke website kan worden gehangen. Er worden afspraken gemaakt over bereikbaarheid binnen/buiten kantoortijden.
 2. Vroegsignalering van kindermishandeling met behulp van textmining. Vroegsignalering van kindermishandeling met behulp van textmining, een vorm van kunstmatige intelligentie. Gelet op het succes van de tooling (evidence based!) wordt opnieuw getracht organisaties te vinden die deze tooling willen implementeren. Funding wordt gezocht.
 3. Er wordt een JGZ-store ontwikkeld die inzicht geeft in digitale innovaties in het JGZ-veld.

Betrokkenen

Voor de realisatie van de verschillende projecten zijn aparte projectorganisaties ingericht.

 1. JGZ 24/7 beschikbaar: Hans Butselaar (CJG Rijnmond/ActiZ), Douwe Brik (Rivas/ActiZ), Thieu Smeets (Zuidzorg), Fons Bovens, Guus Krähe en Karin Boode (GGD GHOR Nederland), Atie Gelderloos (Santé Partners), Igor Ivakic en Paula Zwijgers (NCJ), Financiering: Deelnemende partijen, Noaber Foundation.
 2. Vroegsignalering van kindermishandeling: Karin Boode (GGD GHOR Nederland), Huup Reuver en Henk Huizenga (GGD Groningen), Aad Nienhuis (Allegro Sultum), Tim Paauw en Theodor Poels (Ynformed), Igor Ivakic en Paula Zwijgers (NCJ), medefinancier: Noaber Foundation, Allegro Sultum.
 3. JGZ-store: Kirsten Slinger en Tom Mulder (GGD GHOR Nederland), Angela Bransen (ActiZ Jeugd), Lidy van der Goot (aanspreekpunt namens alle Zeebralim JGZ-organisaties), Paula Zwijgers (NCJ), Wikibase Solutions, Financiering: ZonMW.

Planning

1. Gefaseerde oplevering vanaf  januari 2020: eerst telefonie/chat; vervolgens Platform/website
2. Starten met één JGZ-organisatie in 2019 (financiering wordt gezocht)
– 2020: nog 5 JGZ-organisaties
– 2021: alle JGZ-organisaties kunnen aansluiten
3. September 2019: inzicht in het draagvlak voor een JGZ-store; zo ja, oplevering JGZ-store Q1 2020. JGZ-organisaties kunnen hun digitale innovaties gaan melden.

Bekijk ons themadossier JGZ Techagenda >

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.