Nieuws 21 november 2017

Interview Week tegen Kindermishandeling – “Verbind voor het kind”

GGD regio Utrecht sloot een samenwerkingsconvenant met Samen Veilig Midden-Nederland voor de aanpak en preventie van Huiselijk geweld & Kindermishandeling. Het NCJ sprak met Judith Ludding (manager Jeugdgezondheidszorg GGD Regio Utrecht) en Patrick Bolink (manager Veilig Thuis) over hun ambities.

Patrick Bolink is manager bij Veilig Thuis, onderdeel van Samen Veilig Midden-Nederland. Inmiddels werkt hij twintig jaar in de zorgsector. Eerst als Jeugdbeschermer en de afgelopen negen jaar als leidinggevende. ‘Waardevol werk!’

Judith Ludding is manager Jeugdgezondheidszorg bij GGD Regio Utrecht. Elk kind heeft het recht om gezond en veilig op te groeien. De JGZ-professionals werken preventief. ‘Zichtbaar, onafhankelijk, eigentijds, verbindend en alert’.

Judith, wat was de aanleiding van het samenwerkingsconvenant met Samen Veilig Midden-Nederland?
“Nederland loopt voorop met methodieken, interventies en protocollen voor de preventie van kindermishandeling. Het aantal slachtoffers vermindert echter niet evenredig. Het helpt wanneer professionals uit verschillende disciplines écht samenwerken en delen wat nodig is. Maar we zien dat JGZ-professionals in vergelijking met de periode vóór de decentralisatie veel minder door Veilig Thuis bevraagd worden. Er vindt minder terugkoppeling plaats vanuit Veilig Thuis en de SAVE-teams naar de JGZ. Daarom ontwikkelden we het samenwerkingsconvenant ‘Samen werken aan Veiligheid’: een convenant tussen SAVE, Veilig Thuis en de JGZ-organisaties van de stad Utrecht, de regio Utrecht en Rivas (Vianen). We hebben het convenant in juni door de bestuurders van de vier betrokken organisaties laten tekenen en dit heuglijke feit met alle 26 wethouders uit de provincie gedeeld.”

Hoe hebben jullie het opstellen van het covenant aangepakt?
“Er is het afgelopen anderhalf jaar samen met Veilig Thuis en SAVE geïnvesteerd in het ‘elkaar herontdekken’. We hebben een jeugdarts gevraagd en gefaciliteerd om samen met collega’s bij SAVE/Veilig Thuis en de ‘buur JGZ’ opnieuw vast te leggen hoe we op de werkvloer willen samenwerken, gewoon met heldere afspraken.”

En hoe nu verder?
‘Jaarlijks komen we met het groepje initiatiefnemers en ondertekenaars bij elkaar om te checken of het in de praktijk werkt en om nieuwe ambities te formuleren. Zo zijn we nu al plannen aan het maken om het convenant uit te breiden naar andere GGD-taakvelden en andere relevante ketenpartners in de regio.”

Patrick, wat kan Veilig Thuis voor de JGZ betekenen in de aanpak van kindermishandeling?
“Bij Veilig Thuis werken experts op het gebied van (on)veiligheid. Veilig Thuis beschikt over aanvullende en specifieke kennis rondom de vele vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. We adviseren in ‘what to do’ als er mishandeling wordt gesignaleerd en doen onderzoek bij een vermoeden van kindermishandeling. Als een (complexe) situatie erom vraagt kunnen ook vertrouwensartsen worden geraadpleegd of andere specialisten rondom thema’s als seksueel misbruik, risicozwangerschappen, en eergerelateerd geweld.”

Wanneer zijn jullie tevreden? Welke doelstellingen hebben jullie met elkaar besproken?
Judith: “Wij zijn tevreden als het convenant bijdraagt aan optimale ketensamenwerking in het stoppen van geweld. Als medewerkers slagvaardige en effectieve hulp kan bieden wanneer nodig én op- en af kan schalen wanneer dat kan. Dat we elkaar niet alleen snel vinden voor het opschalen, maar ook voor het afschalen. Dat wij ogen en oren verbinden in het belang van kwetsbare kinderen die het nodig hebben.

Patrick: “En dat de JGZ-medewerker Veilig Thuis zonder schroom weet te vinden (en andersom). Dat hij of zij zich goed geholpen voelt met het advies en het ondersteunend en zorgvuldig ervaart. Bij een melding of een onderzoek, maar ook erna. Dat hij of zij, binnen wettelijke kaders, op de hoogte blijft van het resultaat van het onderzoek.”

Welk advies willen jullie meegeven aan managers van andere regio’s?
Patrick: “Een convenant is een document met afspraken over hoe we het willen. Eerlijk gezegd zijn deze afspraken helemaal niet baanbrekend. Het zijn een soort spelregels. Het opstellen en ondertekenen van het convenant is een mooie piketpaal, maar alles valt of staat bij het vervolgens implementeren en toepassen van de gemaakte afspraken. Die fase (plan, DO, check, ACT) is nu aangebroken. Concrete initiatieven zijn om procesevaluaties uit te voeren op casuïstiek waarin professionals samen vastlopen. We hebben er nu twee in de planning. Ook het af en toe gezamenlijk bijscholen van vertrouwensartsen en aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling helpt elkaar op inhoud, proces en als mens beter te leren kennen. Laten we als managers het goede voorbeeld geven door de afspraken door te geven, voor te leven, uit te dragen bij onze medewerkers.. Nog geen concrete ‘spelregels’ afgesproken? Waar wacht je nog op?!”

Judith: “De inbedding van de convenantafspraken in het sociaal domein (wijkteams en buurtteams) van elke gemeente is van wezenlijk belang. Het maakt voor een kind in nood immers ongelooflijk veel uit of er iemand in beweging komt.”

Zijn er specifieke acties die jullie opzetten tijdens de Week tegen Kindermishandeling?
Judith: ‘“Het thema van deze week, ‘Verbind voor het Kind’,  is heel toepasselijk. Precies wat het convenant beoogt. Wij organiseren een interne netwerklunch om iedereen die binnen GGD Regio Utrecht met Kindermishandeling te maken heeft/kan krijgen samen te brengen. Het zal daar gaan over onderwerpen als: zijn we intern voldoende verbonden om het verschil voor een kind te maken, wat is er nodig om lef te tonen als het er voor een kind op aan komt en, – niet onbelangrijk – wij zijn zelf ook mens en ouder, hoe geef je dat een plek in je manier van werken? Er vinden in het land diverse bijeenkomsten plaats waar wij waar mogelijk bij aansluiten.Daarnaast gebruiken we de Veilig Thuis Toolkit met stickers, posters, een fototentoonstelling, et cetera.”

Download het interview in pdf

Bekijk ook:

 

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.