Nieuws 2 juli 2015

Informatie- en nascholingsbijeenkomst: Vroege preventie van antisociaal gedrag (ASG)

Tussen zorg voor kwetsbare kinderen en maatschappelijke veiligheid. Vroege preventie van antisociaal gedrag (ASG) in het jeugdstelsel: ethische en maatschappelijke aspecten.

Een informatie- en nascholingsbijeenkomst voor medewerkers in de jeugdzorg, de jeugdgezondheidszorg/jeugd-ggz en andere geïnteresseerden.

14 september 2015, 19.00-21.30 (Maastricht)

21 september 2015, 19.00-21.30 (Tilburg)

De vroege preventie van antisociaal gedrag (ASG) staat in toenemende mate in de belangstelling van het publieke veiligheidsbeleid. Het jeugdstelsel besteedt veel aandacht aan het signaleren van gedragsproblemen en/of – stoornissen en het aanbieden van geschikte preventieve als ook therapeutische interventies. In eerste instantie wordt hiermee beoogd om de belangen van betrokken kinderen/jongeren en hun gezinnen te dienen. Echter, zodra interventies ook betrekking hebben op zich eventueel ontwikkelend antisociaal gedrag bij het kind, is de vraag of, en zo ja in hoeverre, ook de belangen van de samenleving en van potentiële slachtoffers een rol mogen gaan spelen. Tijdens deze avond wordt de vroege preventie van antisociaal gedrag vanuit verschillende invalshoeken besproken. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar ethische en maatschappelijke aspecten.

Programma (Voorzitter: prof dr. Guido de Wert)

19.00-19.15 prof. dr. Guido de Wert, Welkom en opening

19.15-19.45 prof. dr. Frans Feron, Preventie: Nieuwe toekomst … nieuwe kansen…

19.45-20.15 dr. Dorothee Horstkötter, “Het is kut hier, heel kut zelfs, maar wel belangrijk” Ervaringen en visies van kinderen en ouders met intramurale orthopsychiatrische zorg

20.15-20.30 Pauze

20.30-21.00 dr. Wybo Dondorp, Vroege screening op ASG bij kinderen, ethische aspecten.

21.00-21.30 Podiumdiscussie: dr. Dorothee Horstkötter, dr. Wybo Dondorp, prof. dr. Frans Feron

Contact & Aanmelding:

Voor nadere inhoudelijk informatie kunt u contact opnemen met dr. Dorothee Horstkötter, d.horstkoetter@maastrichtuniversity.nl

Om zich aan te melden voor deze avond kunt u een emailbericht sturen aan a.heijnen@maastrichtuniversity.nl

Zie ook www.maastrichtunversity.nl/hes/

Voor deelname aan deze avond wordt geen financiële bijdrage gevraagd. I.v.m. met een maximum aantal deelnemers is aanmelding echter strikt noodzakelijk. Vermeld bij uw aanmelding duidelijk of u aan de bijeenkomst in Maastricht of Tilburg wilt deelnemen. Wij gaan ervan uit dat u, als u zich heeft aangemeld, ook daadwerkelijk komt, of zich eventueel laat vervangen. De bijeenkomsten vinden plaats op de campus van de Universiteit Maastricht c.q. Universiteit van Tilburg. De zaal wordt later bekend gemaakt.

Accreditatie

Voor deze bijeenkomst is accreditatie aangevraagd bij het ABSG (Accreditatie Bureau Sociale Geneeskunde).

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.