Nieuws 30 juni 2014

Evaluatie van de JGZ-richtlijn kindermishandeling

Evaluatie van de JGZ-richtlijn kindermishandeling: de praktijk aan het woord. Inzicht in belemmerende en bevorderende factoren helpt om JGZ-professionals in de toekomst beter te kunnen ondersteunen bij het uitvoeren van aanbevelingen uit de JGZ-richtlijn Secundaire Preventie Kindermishandeling.

Annemieke Konijnendijk, promovenda binnen de Academische Werkplaats Jeugd Twente, organiseerde drie focusgroep-interviews in 2012 en sprak met veertien jeugdartsen en –verpleegkundigen over hun ervaringen met en waardering van de richtlijn. In mei 2014 zijn de bevindingen van een verkennende studie hierover gepubliceerd in Journal of Evaluation in Clinical Practice.

De richtlijn werd over het algemeen gezien als nuttig, belangrijk en een verbetering. Wel gaf men aan dat volgen van het tijdpad in de richtlijn niet altijd haalbaar is. Men was positief over de steun van aandachtsfunctionarissen kindermishandeling en andere collega’s in de organisatie. Hoewel de aandachtsfunctionarissen goed gewaardeerd werden, werd consultatie met hen soms vergeten, vroeg men liever advies aan een andere collega of vond men een consult met de aandachtsfunctionaris niet nodig. Meerdere deelnemers vonden het moeilijk om kindermishandeling te signaleren, met name als het gaat om vage signalen of in situaties die weinig voorkomen. Ook vonden professionals het lastig om met ouders in gesprek te gaan over hun vermoedens. Niet meewerkende ouders werd ook regelmatig genoemd als een belemmering bij het werken volgens de richtlijn. Verder was ketensamenwerking een veelbesproken onderwerp. De deelnemers ontvingen bijvoorbeeld niet altijd een terugkoppeling van ketenpartners, werden zonder medeweten van ouders geïnformeerd over vermoedens van kindermishandeling, of vonden dat ketenpartners te lang wachtten met het ondernemen van actie.

Het promotieonderzoek naar het gebruik en de waardering van de richtlijn kindermishandeling in de jeugdgezondheidszorg wordt gesubsidieerd door het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Jeugd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.