Nieuws 28 juli 2014

Eindrapportage ‘Monitoring scenario’s flexibilisering van contactmomenten’

Begin 2012 heeft het NCJ de Handreiking ‘Scenario’s voor flexibilisering in de JGZ’ gepubliceerd. Gebaseerd op deze handreiking is een tweetal pilots gestart voor het beproeven van de beschreven scenario’s in de praktijk. Aan deze pilots werd meegewerkt door ZuidZorg en de Zorgboog met scenario Alle Kinderen In Beeld’ (AKIB), door CJG Rijnmond met scenario ‘Kwaliteit voor Ieder kind door Effectief en efficiënt Noodzakelijke JGZ’ (KIEN) en door JGZ Kennemerland en GGD Brabant-Zuidoost als controleregio’s. De pilots zijn door het NCJ gemonitord van juni 2012 tot en met december 2013. In de monitoring stonden drie vragen centraal:

  • zijn de scenario’s uitvoerbaar in de praktijk?
  • leveren de scenario’s adequate zorg aan kinderen en hun ouders?
  • leveren de scenario’s professionele ruimte (extra tijd) op voor kinderen/ouders die meer aandacht nodig hebben?

In het kader van het overleg met landelijke partijen, onder voorzitterschap van het ministerie van VWS, is het NCJ gevraagd ook andere flexibiliseringstrajecten in kaart te brengen. Dit met als doel een actueel landelijk beeld te krijgen van de flexibiliseringsexperimenten in de JGZ. Het resultaat van de monitoring en de inventarisatie is in dit eindrapport beschreven.

Hoewel geen harde conclusies zijn te trekken op basis van deze monitoring biedt de rapportage inzicht in de wijze waarop de JGZ organisaties in de pilotregio’s aan de slag zijn gegaan met de scenario’s voor flexibilisering en welke resultaten dit tot nu toe heeft opgeleverd. Daarbij komt aan bod wat stimulerend en belemmerend heeft gewerkt bij de implementatie. Daarnaast geeft deze rapportage inzicht in de wijze waarop in Nederland wordt geflexibiliseerd in de JGZ.

In de tussentijd is er veel gebeurd in de JGZ; dat heeft zijn weerslag gekregen in het Advies van de Commissie de Winter over het Basispakket JGZ, het standpunt van de staatssecretaris daarop, de ontwerp Jeugdwet en het ontwerp Besluit PG, waarin het basispakket wordt verankerd. Het NCJ heeft samen met branche- organisaties en beroepsverenigingen telkens de gelegenheid genomen een gezamenlijke visie dan wel een gezamenlijke reactie op te stellen op deze documenten die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de JGZ.

Het NCJ ondersteunt de JGZ-organisaties bij de implementatie van het nieuwe Basispakket JGZ; daarvoor is de Toolbox Basispakket JGZ beschikbaar op de website ban het NCJ. Een van de producten die in het kader van het nieuwe Basispakket zijn ontwikkeld is het Landelijk Professioneel kader uitvoering Basispakket JGZ. De resultaten van deze monitoring zijn bij de ontwikkeling van dit kader betrokken. De rapportage kunt u hieronder downloaden:

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.