Nieuws 27 november 2023

Doktersassistenten laten hun stem horen!

De jeugdgezondheidszorg werkt met onderbouwde richtlijnen om ervoor te zorgen dat preventieve zorg voor (aanstaande) ouders en kinderen van hoge kwaliteit is en blijft. Een richtlijn komt tot stand door samenwerking tussen hoofdzakelijk de jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en (dokters)assistenten. Deze laatste groep – de (dokters)assistenten – is op dit moment ondervertegenwoordigd bij richtlijnontwikkeling. Omdat wij de inbreng van doktersassistenten heel belangrijk vinden, is het NCJ samen met de NVDA in gesprek gegaan met doktersassistenten uit het hele land om inzicht te krijgen in hoe we doktersassistenten beter kunnen betrekken. 

Doktersassistenten in de praktijk

Doktersassistenten zijn heel veelzijdig en vaardig. Echter bestaan er  misvattingen over wat doktersassistenten wel en niet mogen in de praktijk en daardoor wordt de kennis en kunde van doktersassistenten niet ten volle benut in JGZ organisaties.  In het Beroepscompetentieprofiel Doktersassistent staat beschreven dat doktersassistenten vier kerntaken hebben, waaronder medisch-technische handelingen uitvoeren (bijvoorbeeld vaccineren) en patiënten/cliënten informeren en adviseren over hun gezondheid. Doktersassistenten zijn bevoegd om allerlei (medisch-technische) handelingen uit te voeren, als ze daartoe bekwaam zijn.

Doktersassistenten in beleid

Uit de gevoerde gesprekken blijkt dat doktersassistenten graag bijdragen  aan richtlijnontwikkeling en beleid in de JGZ. Zij zijn in staat  vaak heel praktische inzichten toe te voegen aan de discussie. Ook blijkt dat in  JGZ organisaties heel wisselend gebruik wordt gemaakt van de expertise van doktersassistenten. Die kennis niet optimaal inzetten is een gemiste kans, want in JGZ organisaties waar doktersassistenten betrokken worden bij werkgroepen en staffuncties worden jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen ontlast in hun (beleids)werkzaamheden.
Een belangrijke conclusie is dat het waardevol zou zijn om landelijke afspraken te maken over de inzet van doktersassistenten in de praktijk en beleid, om de regionale verschillen in werkwijze te beperken en optimaal gebruik te maken van de kennis en kunde van doktersassistenten.

Communicatie met doktersassistenten

De doktersassistenten geven aan niet altijd bereikt te worden via de communicatiekanalen waar momenteel gebruik van wordt gemaakt. Daarom gaan  we bekijken hoe we deze groep beter kunnen bereiken, de inzet van onze kanalen kunnen optimaliseren en waar nodig regionale communicatiekanalen ontwikkelen om doktersassistenten op de hoogte te brengen van beleidsontwikkelingen in de JGZ. Tevens blijkt dat nog niet alle doktersassistenten lid zijn van de NVDA. Op dit moment ervaren de doktersassistenten waarmee het gesprek is aangegaan dat de NVDA nog teveel gericht is op de huisartsenpraktijken. De NVDA is voornemens om hier verandering in te brengen, zodat ook doktersassistenten werkzaam in de JGZ zich herkennen als doelgroep van de beroepsvereniging .

Conclusie

Doktersassistenten hebben veel kennis en kunde, die nog niet optimaal wordt benut in de praktijk en in beleid. Het initiatief om hierover samen in gesprek te gaan, blijkt heel waardevol. De NVDA en het NCJ gaan de komende maanden uitwerken hoe zij kunnen bijdragen aan het verbeteren van de aanmerkingen die uit het gesprek zijn voortgevloeid. JGZ organisaties kunnen hun best practices ten aanzien van de inzet van doktersassistenten onderling uitwisselen om van elkaar te kunnen leren.

 

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.