Nieuws 28 februari 2019

Doen wat werkt! GIZ

In ‘Doen wat werkt’ worden verschillende JGZ-interventies gedeeld. Deze maand vertelt Marjanne Bontje over de GIZ-methodiek (Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften). Marjanne is mede-ontwikkelaar van de GIZ-methodiek en werkt onder andere als beleidsmedewerker Jeugd bij GGD Hollands-Midden.

Over GIZ

De GIZ-methodiek is ontwikkeld vanuit de Academische werkplaats Samen voor de Jeugd, Noordelijk Zuid-Holland. Het is een integrale gezamenlijke inschattingsmethodiek, waarmee de jeugdprofessional(s) samen met ouders en jeugdigen (0-23 jaar) de krachten, ontwikkel- en zorgbehoeften van een specifiek kind/gezin snel en adequaat in kaart brengt. Op basis van de wensen, zorgbehoeften en positieve eigenschappen van het gezin, beslist de jeugdprofessional samen met hen over een resultaatgericht ondersteuningsplan. Met de GIZ-instrumenten kunnen zij dit plan monitoren.

De GIZ-methodiek kent een structuur die voldoet aan wetenschappelijke en professionele inzichten en is afgestemd op behoeften van ouders, jeugdigen en professionals. De methodiek kan uitgevoerd worden door professionals in de preventieve en curatieve basis- en eerstelijns jeugd(gezondheids)zorg. Door gebruik te maken van doelgroep- en leeftijdsspecifieke schema’s en drie uitvoeringsvarianten is de GIZ geschikt voor een brede doelgroep van kinderen, jongeren en ouders, met of zonder zorgbehoeften. Voor de implementatie zijn handboeken, trainingen, een ondersteuning leertraject en een GIZ Monitor ontwikkeld.

Gebruikersoordeel over GIZ

Uit een procesevaluatie blijkt dat ouders en jongeren de GIZ-methodiek waarderen. Ze zijn heel tevreden over het verloop, de inhoud en het resultaat van het GIZ-gesprek. Ze vinden de schema’s begrijpelijk, zinvol en hun eigen inbreng groot en waarderen de professional op een schaal van 1-10 met respectievelijk 8,7 (ouders) en 9 (jongeren).

Ouder: “Ik liep binnen met chaos in mijn hoofd. Nu heb ik zicht op wat mijn kind nodig heeft, en inzicht in alles wat ik toch goed doe. Voor mij is dit een enorme opluchting.”
Meisje, 14 jaar: “Ik vind het leuk meer te weten over hoe ik aan het ontwikkelen ben en welke ondersteuning ik nodig heb. Ook dat iedereen ondersteuning nodig heeft. Ik voelde me de laatste tijd niet zo lekker maar nu zie ik dat het met heel veel dingen toch goed gaat met me.”
Jeugdarts: “Reacties van ouders op de methodiek GIZ zijn heel positief: ze willen er foto’s van maken, ze fleuren op, ze zijn meestal ontspannen en ook trots.”

Professionals over GIZ

De professionals geven in de procesevaluatie aan dat de GIZ-methodiek anders is dan ze gewend zijn te werken:

  • Het gezamenlijke doel van JGZ voor ouders en jongeren wordt duidelijker aangegeven.
  • De ontwikkeling van een jeugdige wordt in relatie tot de opvoeding en omgeving gezien.
  • Er is meer oog voor de positieve ontwikkeling en krachten van het kind, de ouders en de omgeving, waardoor er gelegenheid is voor complimenten en bekrachtiging.
  • Ouders en jongeren zijn actief betrokken bij de gezamenlijke inschatting.
  • Samenwerking met andere professionals: iedereen denkt en communiceert vanuit hetzelfde kader dat de ontwikkelbehoeften van jeugdigen centraal stelt. 
“Je ziet vaak dat ouders vooral wilt praten over wat er nodig is of wat er niet goed gaat. Met de GIZ komen ook de dingen aan bod die wel goed gaan of waar óók aandacht aan besteed moet worden.” JGZ-Professional

Onderzoek 

De effecten van het gebruik van de GIZ-methodiek zijn onderzocht in een tweejarig een ZonMw onderzoek, waarin JGZ organisaties die met en zonder GIZ werken werden vergeleken. In het onderzoek werd er gekeken in hoeverre ouders van kinderen van 0-12 jaar en professionals het eens zijn over de krachten en zorgbehoeften en daarnaast werden de ervaringen van ouders met gezamenlijke besluitvorming onderzocht. De dataverzameling vond plaats in 2018 door middel van vragenlijsten die door zowel de ouder als de professional na een consult zijn ingevuld.

Uit de eerste data-analyses blijkt dat met de GIZ methodiek zorgen van ouders over opvoeden en de omgeving waarin een kind opgroeit vaker worden besproken. Er is meer overeenstemming over de ontwikkelbehoefte van een kind tussen ouder en professional bij het gebruik van de GIZ. Ook zien we twee keer (55%) zoveel overeenstemming over een gegeven advies dan wanneer de GIZ niet wordt gebruikt (25%).Hierdoor neemt de kans toe dat adviezen beter aansluiten bij ouders, beter worden opgevolgd en er vaker aan interventies wordt deelgenomen.

Doorontwikkeling

Digitale GIZ

In het ZonMw onderzoek ‘Digitale GIZ; een methodiek voor het gezamenlijk inschatten van zorgbehoeften’ is de Digitale GIZ (DiGIZ) ontwikkeld en getest in een proefimplementatie bij twee JGZ organisaties en een organisatie voor maatschappelijk werk. De DiGIZ behoudt de sterke punten van de huidige GIZ-methodiek, maar biedt tal van extra’s: bijvoorbeeld meer gebruikersgemak, passende voorlichting bij de hand, samen een ondersteuningsplan maken en dit te versturen naar de cliënt en andere zorgverleners. In het voorjaar van 2019 verwachten we de resultaten te kunnen presenteren.

Kraamzorg op maat met de GIZ-methodiek’

Ook de kraamzorg kan meer afgestemd worden op de behoefte van cliënten en kwetsbare gezinnen in het bijzonder. In het Zonmw-project ‘Kraamzorg op maat met de GIZ-methodiek’ passen we, met vier kraamzorginstellingen en de GGD Hollands Midden, de GIZ-methodiek aan voor de dagelijkse praktijk van de kraamzorg. Vervolgens onderzoeken we dit in een proefimplementatie. Uiteindelijk verwachten we dat maatwerk bijdraagt aan een goede zwangerschaps- en bevallings uitkomst en aan een goede start voor het gezin. Het onderzoek loopt tot voorjaar 2020.

Onderzoek in Katwijk Noord

In het onderzoek ‘Gezinnen in Katwijk Noord: kwetsbaarheid en veerkracht van generatie op generatie’, waarin de GIZ gebruikt wordt in een multidisciplinair eerstelijns team, worden de zorgbehoeften van gezinsleden en de realisatie van de zorg onderzocht.

Bijdragen?

Vanaf april 2018 staat de rubriek ‘Doen wat werkt’ vast in onze maandelijke NCJ nieuwsbrief. Deze rubriek laat je kennismaken met diverse, goed onderzochte interventies, methodieken of instrumenten voor de JGZ. Tip onze redactie door jouw interventie, methodiek of instrument te mailen naar info@ncj.nl.

Criteria:

  • Het betreft een erkende interventie of methodiek;
  • De interventie, methodiek of het instrument is onderzocht;
  • Het wordt uitgevoerd door de JGZ;
  • Het is mogelijk de interventie, methodiek of het instrument landelijk uit te rollen.

Bekijk ook:

Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten over de GIZ voor jouw organisatie? Neem contact op met giz@ncj.nl of kijk op www.ncj.nl/giz

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.