Nieuws 20 mei 2016

Denk mee over toezicht in het Sociaal Domein

Bent u als professional werkzaam in het Sociaal Domein en betrokken bij de zorg, ondersteuning en begeleiding van kwetsbare volwassenen? Weet u wat succesvolle en belemmerende factoren zijn? Ziet u mogelijkheden om de kwaliteit en samenhang van de zorg en ondersteuning aan kwetsbare volwassenen te verbeteren?
Dan zijn we benieuwd naar uw ervaringen en horen we graag uw mening.
De samenwerkende inspecties hebben de opdracht het toezicht op de gezamenlijke zorg en ondersteuning aan kwetsbare volwassenen te ontwikkelen. Het gaat om zorg en ondersteuning in de breedste zin van het woord; op het vlak van werk en inkomen, dagbesteding, wonen, veiligheid en gezondheid.
De inspecties betrekken in de ontwikkeling van het toezicht graag ook uw ervaring en mening en organiseren daarom een online brainstorm. De brainstorm is gestart en loopt tot 29 mei.

U kunt via deze link https://eu01.meetingsphere.com/68829681/si1 meedoen met de online brainstorm. 

Instructie voor de brainstorm

– U kunt van dinsdag 17 mei 2016 tot en met zondag 29 mei 2016 meedoen aan de online brainstorm.

– De brainstorm start nadat u zich heeft aangemeld met uw naam en e-mailadres.

– Om de hele vraag te lezen kunt u door de vraag heen scrollen of uw cursor op de vraag zetten.

– Om uw inbreng te geven dubbelklikt u op de vraag. U geeft uw reactie onder ‘contribution’. U kunt uw inbreng wijzigen door één keer op het potloodje bovenin het scherm te klikken.

– U kunt op anderen reageren door met de cursor op de inbreng van een ander te gaan staan en hierbij uw reactie te typen. In de brainstorm wordt duidelijk dat u reageert doordat uw reactie inspringt.

– U kunt zo vaak als u wilt bijdragen toevoegen aan een discussie en reageren op anderen.

– U kunt op elk gewenst moment uitloggen en later weer inloggen om te zien welke bijdrage andere regisseurs en professionals hebben geleverd.

– Voor anderen is niet zichtbaar welke inbreng u heeft gedaan. Uw inbreng wordt anoniem verwerkt.
Lukt het ondanks deze instructie niet om deel te nemen aan de brainstorm? Neemt u dan contact met ons op via dit mailadres: d.vd.lee@jeugdinspecties.nl

U kunt deze link ook doorsturen naar uw collega’s.

Meer informatie
Samenwerkend Toezicht Jeugd/Toezicht Sociaal Domein
De inspecties Jeugdzorg, Gezondheidszorg, Onderwijs, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Veiligheid en Justitie hebben de afgelopen jaren binnen Samenwerkend Toezicht Jeugd nauw samengewerkt in het toezicht op het jeugddomein. Vanaf 2016 hebben ze hun samenwerking geïntensiveerd en verbreed van jeugd naar het sociaal domein. Hierdoor is Samenwerkend Toezicht Jeugd/Toezicht Sociaal Domein (STJ/TSD) ontstaan.
Met ingang van 1 januari 2015 zijn taken op het gebied van participatie, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp, en werk en inkomen gedecentraliseerd naar gemeenten. Daarnaast hebben gemeenten sinds 1 augustus 2014 te maken met de invoering van passend onderwijs. Deze decentralisaties bieden gemeenten de mogelijkheid om binnen het sociaal domein een meer samenhangend en integraal beleid te voeren in de zorg en ondersteuning aan kwetsbare groepen.
De decentralisaties in het sociaal domein vragen van de betrokken rijksinspecties een meer sectoroverstijgende en integrale aanpak die zo goed mogelijk aansluit op de uitvoeringspraktijk en de wijze waarop resultaten voor volwassenen in de lokale context worden gerealiseerd. Door gezamenlijk toezicht te houden in het sociaal domein willen de inspecties bijdragen aan maximale resultaten voor kwetsbare volwassenen.

Toezichtkader Sociaal Domein
Voor het toezicht dat betrekking heeft op (de zorg en ondersteuning aan) jeugdigen en gezinnen hanteren de inspecties het Toezichtkader ‘Stelseltoezicht Jeugd’: http://www.jeugdinspecties.nl/stelseltoezicht/. Voor het toezicht dat betrekking heeft op zorg en ondersteuning aan kwetsbare volwassenen wordt ook een Toezichtkader ontwikkeld. Het gaat om zorg en ondersteuning in de breedste zin van het woord; onder meer op het vlak van werk en inkomen, dagbesteding, wonen, veiligheid en gezondheid.
Het toezichtkader geeft antwoord geeft op de vraag of kwetsbare volwassenen die zorg en ondersteuning willen en nodig hebben door organisaties gezamenlijk effectief geholpen worden. Aan de hand van dit toezichtkader zullen de inspecties de samenhang en de resultaten van zorg en ondersteuning onderzoeken en beoordelen.

Waarom deze online brainstorm?
Voor de ontwikkeling van het Toezichtkader hebben de inspecties uw hulp nodig. Door middel van het raadplegen van cliënten en professionals en koepelorganisaties uit het sociaal domein hopen de inspecties het toezichtkader zo nauw mogelijk te laten aansluiten bij de uitvoeringspraktijk.
Wat houdt uw deelname in?
Samen met cliënten en professionals in het land denkt u mee met de inspecties over de normen die de inspecties hanteren voor de gezamenlijke zorg en ondersteuning aan kwetsbare volwassenen.
De online brainstorm vindt plaats van 17 mei tot 29 mei 2016. U kunt hieraan meedoen vanaf uw eigen werkplek. Met de bovenstaande link gaat u naar de online brainstorm die tot 29 mei actief blijft. Op deze manier kunt u deelnemen op momenten die u het beste uitkomen. Ook ziet u de input van andere deelnemers, wat u weer op nieuwe ideeën kan brengen.
Wat levert deelname u op?
Met de uitkomsten van de online brainstorm wordt het toezichtkader verder ontwikkeld en verbeterd. De uitkomsten van de brainstorm koppelen de inspecties aan u terug.
Heeft u vragen? Mail dan naar info@jeugdinspecties.nl
Meer informatie over Toezicht Sociaal Domein vindt u in de Meerjarenvisie 2016- 2019:

https://www.jeugdinspecties.nl/documenten/doc_2016128104315_598.pdf

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.