Nieuws 24 juni 2015

Convenant erkenningen interventies

Uitbreiding landelijke samenwerking voor kwaliteitsverbetering van interventies
Het Trimbos-instituut (langdurige GGZ) en Vilans (Ouderen- en gehandicaptenzorg) zijn officieel toegetreden
tot het Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies. Gisteren ondertekenden de zeven partners een
convenant met afspraken voor onderlinge samenwerking. Lees meer in de gezamenlijke notitie.

Het Trimbos‐instituut (langdurige GGZ) en Vilans (Ouderen‐ en gehandicaptenzorg) zijn officieel  toegetreden tot het Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies. Op 23 juni 
ondertekenden zij samen met de vijf huidige partners van het Samenwerkingsverband 
Erkenning van Interventies een convenant met afspraken voor onderlinge samenwerking in het 
beoordelen en erkennen van interventies. Daarmee is een brede coalitie ontstaan voor het 
bevorderen van een eenduidige beoordeling van interventies voor jeugdhulp, 
jeugdgezondheidszorg, gezondheidsbevordering, sport en bewegen, het sociale domein, 
langdurige GGZ, ouderenzorg en gehandicaptenzorg. 

Stimuleren integrale aanpak
Naast de twee nieuwe toetredende partners bestaat het samenwerkingsverband uit het RIVM 
Centrum Gezond Leven, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Instituut voor Sport 
en Bewegen, Nederlands Jeugdinstituut en Movisie. Partijen beheren gezamenlijk het 
erkenningstraject voor interventies, maar zijn elk verantwoordelijk voor hun eigen sector. 
Interventie‐eigenaren kunnen hun aanpak in dit traject op onafhankelijke wijze laten beoordelen 
op kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit. 

Dat de zeven instituten ieder dezelfde criteria voor kwaliteit hanteren, betekent nog meer 
duidelijkheid voor professionals werkzaam bij bijvoorbeeld GGD, GGZ, jeugdzorg, thuiszorg, sport 
en welzijn, maar ook voor financiers zoals gemeenten en zorgverzekeraars. De kwaliteit van 
erkende interventies is nu in alle sectoren eender. Hiermee wordt de integrale aanpak van lokale 
problemen bevorderd. De betrokken kennisinstituten vergroten de bekendheid van erkende 
interventies door deze zichtbaar te maken op hun websites en verder actief te verspreiden binnen 
de sectoren. 

Met de ondertekening van het nieuwe convenant, onderschrijven de kennisinstituten ook de 
vernieuwde criteria en procedures voor beoordeling door de Erkenningscommissie Interventies. 
Deze zijn vastgelegd in de gezamenlijke notitie Erkenning van Interventies 2015‐2018 

Meer informatie: Criteria en de film Laat erkende interventies voor je werken

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.