Nieuwsbericht

Contactpersoon:
Petra Kletter adviseur
Telefoon: 06 - 53 97 58 14
E-mail: pkletter@ncj.nl

Terugkoppeling Kennisnetwerk Jeugdgezondheid van 9 november 2020

woensdag 16 december 2020

Op maandag 9 november waren 23 JGZ staf- en beleidsmedewerkers aanwezig bij het Kennisnetwerk Jeugdgezondheid. Het doel van het Kennisnetwerk is met name het uitwisselen van kennis en goede praktijken binnen de JGZ. Aan bod komen onderwerpen die aansluiten bij landelijke ontwikkelingen. Maar ook interessante lokale projecten en ontwikkelingen worden besproken. Deze keer veel aandacht voor uitwisseling tussen de JGZ-organisaties en voor de gevolgen van Covid-19. Voor de jeugdigen en ouders zelf, maar ook voor onze professionals.

Inzetten op voorbereidend ouderschap

Yunio werkt met de interventie OuderTeam, een interventie waarbij getrainde professionals in vier groepsbijeenkomsten en een online programma aanstaande ouders helpen bij het versterken van de samenwerking en relatie met elkaar. Yunio maakt nu gebruik van het contactmoment van de maternale kinkhoestvaccinatie (22 weken-prik) om ouders te werven voor OuderTeam; dat werkt goed. De gemeente Den Haag vertelt, aansluitend op Yunio, dat zij nadenken over het opnemen van het oranje boekje: ‘Besluit met muisjes’ in hun aanbod. Dit is een programma van het Ministerie van VWS in samenwerking met partners en gemeenten. Doel van dit programma is om de negatieve gevolgen van vechtscheidingen voor de kinderen te stoppen. Hoe? Door partners te helpen om zich beter voor te bereiden op misschien wel de belangrijkste taak in hun leven: het ouderschap. 

Meer weten over Ouderschap en/of Hechting? Neem een kijkeje in onze themadossiers

Gegevensuitwisseling geboortezorg-JGZ

Gemeente Den Haag denkt ook na over een subsidieaanvraag voor Babyconnect en vraagt zich af wie van de aanwezigen nog meer subsidie hebben aangevraagd. Babyconnect is een VIPP-programma voor gebruiksvriendelijke digitale gegevensuitwisseling tussen cliënten en zorgverleners, en zorgverleners onderling. Het doel is naadloos aansluitende zorg voor moeder en kind(eren) rond de zwangerschap en geboorte, inclusief de overdracht naar andere zorgverleners van de cliënt en haar kind, waaronder de jeugdgezondheidszorg, kinderarts en huisarts. GGD Hollands Noorden heeft ook subsidie aangevraagd. Zij zien het als een kans om hierbij met de geboortezorg, rondom Kansrijke Start, samen op te trekken.  

Los van de gegevensuitwisseling werd aangegeven dat rondom Kansrijke Start een landelijke bijeenkomst werd georganiseerd voor de JGZ projectleiders/trekkers Kansrijke Start. De GGD regio Utrecht en het NCJ hebben dit georganiseerd. Het doel van de bijeenkomst was om elkaar beter te leren kennen en ervaringen/vragen uit te wisselen. Er is geen verslag gemaakt van deze meeting. Wil je meer weten over wat er is gezegd? Neem dan contact op met Petra Kletter

Monitoring VVE

Icare vraagt of de andere aanwezigen bekend zijn met de Peutermonitor van Innovatie Nul13. Wettelijk zijn gemeenten verplicht om te voorzien in een kwalitatief en goed dekkend voorschools aanbod voor (doelgroep)peuters, om segregatie te voorkomen, integratie te bevorderen en onderwijsachterstanden te bestrijden. Om de aanpak van beleid in goede banen te leiden, is inzicht nodig. De Peutermonitor biedt dat inzicht en brengt alle informatie, die door de peuteropvang en kinderdagverblijven, de GGD en gemeente wordt geleverd, bijeen in een beveiligde datakluis. Verschillende organisaties zijn bezig met monitoring en wisselen hun ervaringen uit of gaan dit nog doen. Icare neemt contact op met degenen die hier meer van weten. Jong JGZ werkt ook met speciaal programma waar ouderbetrokkenheid een grote rol speelt. Taalachterstand begint immers niet bij 2,5 jaar. Ouders worden vanaf de geboorte van hun kindje al meegenomen in dat ouderbetrokkenheidsprogramma.

Corona: tips & tricks ter ondersteuning van de uitvoerend collega's

Deze tijd vraagt veel veerkracht van de jeugdigen en ouders, maar ook van onze professionals. Hoe houden we ook hen sterk? Dit zijn de tips van de JGZ-collega’s: 

 • Organiseer intervisie, of bespreek structureel binnen de teamoverleggen wat deze tijd met onze professionals doet. Probeer de teams (tijdelijk) iets kleiner te maken, zodat je voldoende aandacht kunt hebben voor het persoonlijke gesprek.
 • Maak een corona-groepsapp om elkaar snel te kunnen vinden en te ondersteunen bij dringende vragen.
 • Voor de collega’s die zoekend zijn naar de mogelijkheden van het beeldbellen zijn instructies gemaakt. Ook om te laten zien wat je allemaal kunt doen met beeldbellen en welke vragen je kunt stellen. Eén van de organisaties heeft zelfs verschillende webinars gemaakt ter instructie bij het beeldbellen.
 • Het lijkt een open deur, maar persoonlijke interesse is bij beeldbellen extra belangrijk. De online overleggen zijn vaak heel efficiënt. Neem tijd voor het vragen naar hoe het met iemand gaat.
 • Eén van de organisaties heeft een aparte coach aangesteld waar individuele werknemers met hun persoonlijke vragen terecht kunnen. Weer een andere organisatie heeft een coördinator aangesteld die langs de teams gaat om beleid te bespreken en praktisch te vertalen. Samen met het team kijkt deze coördinator naar het (corona)beleid dat is opgesteld en snel verandert. Er wordt in overleg bepaald wat het team (verder) nodig heeft.
 • Neem iedereen mee bij het opstellen van het coronabeleid, bijvoorbeeld door het instellen van een wekelijks corona-uur. Elk team is vertegenwoordigd en consensus moet worden bereikt over het beleid. De vertegenwoordiger van het team neemt de informatie weer mee terug naar zijn/haar eigen team. En er wordt naar aanleiding van de uitkomsten van het overleg ook een nieuwsbrief gemaakt die naar iedereen wordt gestuurd. Dit is een manier die het eigenaarschap van alle professionals bevordert.
 • Organiseer een wekelijks online koffiemoment waar collega’s elkaar juist treffen voor niet-werkgerelateerde zaken of speel een digitale pubquiz als bedrijfsuitje!
 • Een collega gaf aan trots te zijn op de JGZ, omdat we als JGZ goed meebewegen met de ontwikkelingen die spelen in de maatschappij. Los van de werkdruk die er ook is. Er ontstaan nieuwe initiatieven, zoals bijvoorbeeld het wandelen met cliënten, die goed bevallen. Die nieuwe initiatieven en de kracht die de JGZ heeft, geven ook energie.

Suggesties om een sterke verbinding te houden met jeugdigen en ouders:

 • Het komt niet altijd uit wanneer een professional telefonisch contact opneemt met een jeugdige of ouder. Daarom kan het handig zijn vooraf een officiële uitnodiging te sturen met een belverzoek. Het scheelt de professional ook tijd in plaats van meermalen te proberen telefonisch contact te krijgen;
 • Er zijn ook voordelen van het (moeten) beeldbellen met jeugdigen (vo en mbo). Doordat de contacten telefonisch zijn, is er een veel groter bereik. Jeugdigen lijken dit veel prettiger te vinden. Dit wordt door meerdere organisaties voor de 12+ herkend. Waarbij wel wordt aangetekend dat de zorg op maat wel face to face plaatsvindt als dit mogelijk is;
 • Een organisatie maakte voor ouders een eenvoudig instructiefilmpje over beeldbellen. Mocht het dan nog te moeilijk zijn voor ouders staat er een collega paraat om extra ondersteuning te bieden bij de technische vragen;
 • Los van de JGZ als contactpersoon van de jeugdigen en ouders is er door verschillende organisaties in de afgelopen tijd ook ingezet op betere samenwerking met de kinderopvang en het onderwijs. Zo kunnen zij ook beter signaleren en de ‘ogen’ van de JGZ-professional zijn;
 • Veel JGZ-organisaties communiceren ontwikkelingen vanuit de JGZ over corona naar ouders en jeugdigen via de nieuwsbrieven die door school worden verspreid. Zo had een van de organisaties via de nieuwsbrieven van school verschillende interessante webinars en links rondom corona voor ouders gedeeld. Een andere organisatie gaf aan bij het eerste contact met die ouders al om toestemming te vragen hen te voorzien van informatie gedurende het opgroeien van het kind. Hierdoor was het voor hen makkelijk om relevante informatie over corona aan ouders te sturen.
 • Door weer met jeugdigen en ouders en samenwerkingspartners online/offline in gesprek te zijn, wordt de waardering ook uitgesproken voor wat de JGZ altijd doet/heeft gedaan. Iets wat vanzelfsprekend is wordt door de corona-tijd als bijzonder gezien. Een herwaardering van het werk. 

Steeds meer huilbaby’s in ziekenhuizen

Er was tijdens de meeting ook aandacht voor een zorg. De zorg dat er in deze tijd steeds meer (huil-)baby’s meteen in ziekenhuizen worden opgenomen. Dit artikel was aanleiding voor deze zorg. Excessief huilen komt voor na de kraamtijd, de bijvangst die de JGZ normaal heeft bij contactmomenten is weg, terwijl ouders wel meer stress hebben. Of ze leven meer in isolement omdat het steunende netwerk nu meer ontbreekt. In meerdere regio’s wordt dit herkend en zijn ook gesprekken gaande tussen huisartsen, kinderartsen en de JGZ. Ook op gewone poli’s komen meer CB-vragen. Ouders hebben soms het idee dat ze niet altijd meer welkom zijn op de CB’s. Ouders zijn minder geneigd om contact op te zoeken. Een collega gaf als tip de multidisciplinaire richtlijn “Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby’s” als basis te gebruiken voor het gesprek met kinderartsen en huisartsen. Deze was bij haar gesprek in ieder geval heel helpend geweest in het maken van goede afspraken.

Data bijeenkomsten Kennisnetwerk Jeugdgezondheid 2021

 • Maandag 25 januari 2021: 13.00 - 15.00 uur (online).
  Onderwerp: talentontwikkeling, leiderschap en teamontwikkeling. Icare JGZ aan het woord.
 • Maandag 21 juni 2021: 13.00 - 15.00/16.00 uur (online/offline)
 • Maandag 8 november 2021: 13.00-15.00/16.00 uur (online/offline)