Nieuwsbericht

Contactpersoon:
Nathalie Drost adviseur
Telefoon:
E-mail: mazl@ncj.nl

M@ZL, juist ook nu in coronatijd!

donderdag 01 oktober 2020

Het schooljaar is inmiddels begonnen en de scholen zijn (deels) weer geopend. Met digitaal onderwijs tijdens de lockdown was verzuim lastig te registreren. Het was moeilijk om kinderen goed in beeld te hebben én te houden. Extra belangrijk om bij de schoolopening deze kinderen weer terug in beeld te krijgen en extra aandacht te hebben voor verzuim. Helaas zijn niet alle leerlingen weer terug te vinden in de schoolbanken. De interventie M@ZL biedt handvatten - juist nu ook in coronatijd - om in contact te blijven met leerlingen en grip te houden op het ziekteverzuim.

M@ZL

M@ZL (Medische Advisering van de Ziekgemelde Leerling;) is een bewezen effectieve interventie die door scholen en jeugdgezondheidszorg (JGZ)-organisaties, ondersteund door gemeenten, wordt toegepast om leerlingen met (verhoogd) ziekteverzuim vroegtijdig te signaleren en te begeleiden. Hierdoor wordt het ziekteverzuim teruggedrongen en langdurend thuiszitten en voortijdig schoolverlaten kan worden voorkomen. M@ZL is toepasbaar op elke school. Schoolmedewerkers en jeugdartsen hebben samen aandacht voor de leerling die is ziek gemeld. Zij doen dit vanuit zorg en ieder vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid. De onderlinge samenwerking wordt vastgelegd in het schoolverzuimbeleid, waarin ook de rol van de leerplichtambtenaar of trajectbegeleider bij ziekteverzuim wordt beschreven. M@ZL beschrijft hoe, wanneer, door wie en met welk doel het ziekteverzuim wordt besproken samen met de leerling en/of ouders. Er wordt aangesloten bij de overlegstructuur van de school, de samenwerking met netwerkpartners in en om de school, in de wijk en in de gezondheidszorg. Leerlingen met ziekteverzuimen blijven zo in beeld bij de school en de jeugdgezondheidszorg, totdat het beter gaat.

Erkenning als effectieve interventie

M@ZL is een erkende interventie in de databank van effectieve jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Een onafhankelijke erkenningscommissie beoordeelt of de interventie voldoet aan de criteria voor erkenning. Op basis hiervan wordt een interventie wel of niet erkend. Indien de interventie wordt erkend, gebeurt dit op één van de 4 verschillende niveaus. De niveaus zijn als volgt opgebouwd:

  1. Goed onderbouwd
  2. Effectief volgens:
  • eerste aanwijzingen voor effectiviteit
  • goede aanwijzingen voor effectiviteit
  • sterke aanwijzingen voor effectiviteit

M@ZL op het voortgezet onderwijs was al erkend op het niveau ‘’Eerste aanwijzingen voor effectiviteit’’. Ook M@ZL op het MBO heeft sinds deze zomer hetzelfde niveau en is daarmee 1 stap op de effectiviteitsladder gestegen. Dit prachtige resultaat is mede verkregen door nieuw onderzoek naar M@ZL op het MBO. Hieruit blijkt dat M@ZL MBO een daling van het ziekteverzuim laat zien.

Meer informatie

Heb je vragen over M@ZL of ben je benieuwd of M@ZL binnen jouw school, gemeente of JGZ-organisatie kan worden geïmplementeerd? Neem dan contact op met Nathalie Drost via ndrost@ncj.nl

Bekijk ook: