Nieuwsbericht

Health Deal I-JGZ van start

maandag 30 september 2019

5 september jl. heeft de kick-off plaatsgevonden van de Health Deal I-JGZ. De titel van de bijeenkomst luidde: ‘Van deal naar daad’. Want we gaan natuurlijk de armen uit de mouwen steken om de deal tot een succes te maken. De Health Deal I-JGZ heeft tot doel om in gezamenlijkheid met stakeholders knelpunten op te lossen die de inzet van digitale oplossingen belemmeren. Knelpunten waardoor veelbelovende digitale innovaties onvoldoende tot wasdom komen om substantieel bij te dragen aan de versterking van ouders en jeugdigen om zelf regie te voeren.

Van deal naar daad

In de praktijk zijn al verschillende voorbeelden te vinden van een ‘blended’ jeugdgezondheidszorg (JGZ). De implementatie en opschaling daarvan blijft echter lastig. De knelpunten die dat lastig maken worden in de Health Deal I-JGZ uit de praktijk van vier proeftuinen (JGZ ZHW, VGGM, CJG Rijnmond en GGD HM) opgehaald en ontleed. Met leden van het multidisciplinaire Health Deal-consortium worden oplossingen bedacht die de knelpunten uit de weg moeten ruimen. Deze oplossingen worden in de praktijk getest, en als ze werken, landelijk uitgedragen om ook andere JGZ-organisaties te helpen bij de implementatie van blended JGZ.

Binnen de Health Deal I-JGZ worden knelpunten en oplossingen in vier categorieën gerubriceerd:

1. Samenwerking

2. Financiën

3. (Ondersteuning van) JGZ-professionals

4. ICT

In werkgroepen worden knelpunten verzameld en hiervoor worden oplossingen bedacht. Momenteel worden de werkgroepen ingevuld. 

Wie waren er?

Alle partijen die een bijdrage leveren aan de Health Deal I-JGZ waren aanwezig: JGZ-organisaties (bestuurders, management, professionals, informatiemanagers), ICT-leveranciers, het ministerie van VWS, de brancheverenigingen GGD GHOR NL en ActiZ en de kennisinstituten TNO en het NCJ. Een mooie mix van innovatoren, realisten, visionairs, dromers, doeners, pragmatici en meer. Vanuit theorie en praktijk. 

Wat kwam er aan bod?

Sprekers

Eerst stond Charles Laurey (namens ActiZ Jeugd en GGD GHOR NL) stil bij de strategische koers JGZ en ontwikkelagenda’s 2020-2022 van de JGZ. De ontwikkelagenda’s gaan over impactvolle preventie, lerend vermogen, samenwerking en blended health. Eind oktober/begin november is een werksessie gepland voor de bestuurders en directeuren van alle JGZ-organisaties om deze verder vorm te geven. De Health Deal I-JGZ zal een belangrijke rol gaan vervullen in de ontwikkelagenda voor Blended Health.

Henk Soorsma (ministerie van VWS) juichte de Health Deal I-JGZ toe en verwacht dat deze voorwaarden kan scheppen die bijdragen aan het succes van een aantal initiatieven zoals beschreven in het programma Kansrijke Start. Daarbij benadrukte hij het belang van commitment en samenwerking: niet alleen onderlinge JGZ-samenwerking, maar ook met de private sector. Nico van Meeteren (Health Holland) vertelde over de ambitie van de Topsector Life, Sciences & Health: “In 2040 leven alle inwoners in Nederland minsten 5 jaar langer in goede gezondheid en de verschillen tussen hoge en lage sociaal economische status zijn teruggebracht tot 30%.” Om dat voor elkaar te krijgen is de inzet van preventie een belangrijke voorwaarde. Vanuit de topsector wil de heer Van Meeteren 1 tot 2 miljoen euro beschikbaar stellen voor publieke private samenwerkingsverbanden die hieraan  een bijdrage leveren. 

Paneldiscussie

Onder leiding van Igor Ivakic discussieerden Johanna Terpstra (GGD HM), Maarten Brandwijk (JGZ ZHW), Charles Laurey (ZuidZorg) en Janine Bezem (VGGM) over een aantal stellingen. De stellingen waren bedacht in relatie tot bekende issues. Een voorbeeld: Het eigen ICT-systeem en de eigen werkwijze gaan altijd boven een gezamenlijk ICT-systeem en uniforme werkwijze. De discussie was razend interessant en werd ook vanuit de zaal gevoed. Tot kaderstellende conclusies kwam het nog niet.

Tafelgesprekken

In kleine groepjes spraken JGZ-organisaties, kennisinstituten, ICT-leveranciers en overheid met elkaar over de realisatie van de ambitie van de health deal. Wat zijn belangrijke succesfactoren? Wat kun jij bijdragen rondom de thema’s? Hoe en wanneer zijn we effectief? Aan de tafels ontstonden levendige discussies en de mouwen werden opgestroopt: tijd voor actie! De meningen liepen uiteen, maar over het volgende was men het eens: het doel van de Health Deal delen we en we lijken meer op elkaar dan we soms zeggen en denken. We gaan er dan ook met elkaar voor zorgen dat ouders en jeugdigen zich goed gehoord, begrepen en geholpen blijven voelen dankzij de blended aanpak van de JGZ.