Startpagina richtlijn: Autismespectrumstoornissen (2015)

Ouders/verzorgers van kinderen en jongeren met een Autismespectrumstoornis (ASS) hebben baat bij een zo vroeg mogelijke ondersteuning bij de opvoeding en ontwikkeling van hun kind. De JGZ-richtlijn Autismespectrumstoornissen - Signalering, begeleiding en toeleiding naar diagnostiek- besteedt expliciet aandacht aan vroege signalen van ASS en aan de kwaliteit en bruikbaarheid van signalerings- en screeningsinstrumenten. Hiermee wordt beoogt in een vroeg ontwikkelingsstadium gedrags- en ontwikkelingskenmerken te signaleren die indicerend kunnen zijn voor een autismespectrumstoornis (ASS). Daarnaast komt in deze richtlijn de begeleiding van kinderen en jongeren en hun ouders gedurende de periode van onzekerheid voorafgaand aan de diagnose aan bod. Evenals de samenwerking met en het benutten van expertise van aanpalende disciplines, zoals huisarts, kinderartsen, kinderpsychiaters, psychologen en (ortho)pedagogen.

Thema's

Om snel te kunnen vinden wat je zoekt is de richtlijn opgedeeld in thema's. Elke thema begint met de aanbevelingen, zo nodig voorafgaand door een korte inleiding. Wil je weten waar op de aanbevelingen zijn gebaseerd, klik dan door naar de onderbouwing. 

  1. Inleiding Autismespectrumstoornis en specifieke inleiding ASS
  2. Signaleren van kenmerken van ASS bij kinderen en jongeren, stappen bij vermoeden bij kinderen tot 4 jaar en stappen bij vermoeden bij kinderen vanaf 4 jaar
  3. Generieke instrumenten psychiatrische aandoening of ontwikkelingsstoornis
  4. ASS specifieke instrumenten
  5. Perspectief van ouders en professionals
  6. Diversiteit

JGZ-richtlijn Autismespectrumstoornissen Samenvattingskaart 0-4 jaar

JGZ-richtlijn Autismespectrumstoornissen Samenvattingskaart 4 jaar en ouder

JGZ-richtlijn Autismespectrum stoornissen-Gebruikersversie

JGZ-richtlijn Autismespectrumstoornissen-Samenvattingskaart 0-19 jaar

Meer informatie

CoSoS/Esat bijlage 2 JGZ-richtlijn ASS gebruikersversie

ASS alarmsignalenlijst 4-18 jaar

Training voor professionals

Informatie voor ouders

Informatie op de website Kenniscentrum Kinder-en jeugdpsychiatrie

Voor Pubers

BrainWiki: Ik heb autisme

Colofon

Autorisatie: 12 januari 2015
Inhoudelijk door de AJN, V&VN fractie jeugd en NVDA
Randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD GHOR Nederland

Publicatiedatum: februari 2015

Richtlijnontwikkelaar:Trimbosinstituut

Auteurs: I.A. van Berckelaer-Onnes, P. Anzion, H. Sinnema (Trimbosinstituut), G. van de Glind (Trimbosinstituut)