Richtlijn: Hartafwijkingen (2017)

11. Samenwerking met andere partijen - aanbevelingen

Goede samenwerking en afstemming tussen de verschillende disciplines die betrokken zijn bij de signalering, beoordeling en behandeling van kinderen met een (mogelijke) hartafwijking zijn essentieel om de continuïteit in de zorg voor kind en ouders te waarborgen.

Aanbevelingen

  • JGZ-organisaties dienen op lokaal en/of regionaal niveau afspraken te maken met de kinderarts/kindercardioloog over de terugrapportage over de bevindingen en ingezette behandeling na verwijzing.
  • De JGZ ontvangt idealiter een kopie van alle brieven van de kinderarts/kindercardioloog aan de huisarts.
  • JGZ-professionals verwijzen ouders en jeugdigen naar een maatschappelijk werker of gespecialiseerde psycholoog voor psychosociale begeleiding indien er sprake is van (zorgen over) een verstoord psychosociaal functioneren. Dit kan rechtstreeks of via het (sociale) wijkteam.
  • JGZ-professionals verwijzen ouders en jeugdigen naar een schoolpsycholoog, intern begeleider of remedial teacher voor ondersteuning op school indien er in de schoolsituatie sprake is van zorgen over het gedrag of de cognitieve ontwikkeling.

Uitgangsvraag bij dit thema

  • Welke samenwerkingsafspraken moet de JGZ met welke andere partijen maken over signalering en/of beoordeling van hartafwijkingen?

Deze uitgangsvraag is practice-based beantwoord.

Lees hier verder voor de onderbouwing van dit thema.


Pagina als PDF