Samenwerken

Veranderingen in de samenleving en meer specifiek in de zorg voor jeugd maken dat er andere vormen van samenwerking nodig zijn. Denk hierbij aan de stelselherziening jeugd, meer kennis en mondigheid van ouders, veranderende opvatting over gezondheid en ziekte, het digitale tijdperk en meer diversiteit in de context waarin kinderen opgroeien.

Samenwerken is in veel situaties noodzakelijk voor optimale ondersteuning, hulp of zorg. Om samenwerken daadwerkelijk te laten bijdragen aan een effectieve zorg voor jeugd is het van belang te weten wat de werkzame factoren van samenwerken zijn en deze in de praktijk te brengen. Voor de zorg voor jeugd betekent dit in sommige gevallen een transformatie in denken en doen. Uitgangspunt hierbij is dat ouder en kind daadwerkelijk centraal staan, oog hebben voor de rol die de omgeving van het gezin kan spelen, het minder snel medicaliseren van problemen, een betere samenwerking rond gezinnen en zorg op maat dichtbij de leefomgeving. De noodzaak tot intensievere samenwerking tussen de partijen in de zorg voor jeugd groeit. Deze samenwerking biedt kansen aangezien bekend is dat vroegtijdige interventies tot veel gezondheidswinst leiden. Als er zorg nodig is, moet deze samenhangend zijn (1 gezin: 1 plan) en zoveel mogelijk in de eigen omgeving plaatsvinden. Kortom: samenhang aanbrengen in voorzieningen en initiatieven en verbinding leggen tussen de partijen van basisvoorzieningen tot tweede- en derdelijnszorg, staan centraal.

Recent is het  inspiratiedocument Samen=Beter gepubliceerd. Het heeft tot doel te inspireren en tot nadenken te zetten over de eigen rol en verantwoordelijkheid bij samenwerken. Het inspiratiedocument is gebaseerd op interviews met experts op het gebied van samenwerking en een literatuuronderzoek uitgevoerd door het NCJ.

Om optimaal bij te dragen aan gezonde en gelukkige kinderen is het nodig de samenwerking met lokale partners te verstevigen. Maar hoe pak je dat aan? Hiertoe is er een handreiking Beter Samen ontwikkeld. Deze handreiking is bedoeld om op lokaal niveau aan de slag te gaan met het verstevigen van (of aangaan van nieuwe) samenwerking. De handreiking ondersteunt via concrete stappen bij dit proces. Daarnaast bevat het belangrijke randvoorwaarden, tips en inspirerende voorbeelden. De handreiking komt in september 2014 beschikbaar. In 2014 wordt de handreiking in de praktijk beproefd en aangepast.

Ondanks alle inspanningen van JGZ-organisaties om alle kinderen van 0 - 19 jaar en hun ouders te bereiken, lukt dat toch niet in alle gevallen. Voor deze groepen kinderen en hun ouders heeft het NCJ de brochure ‘Samenwerken om bijzondere groepen jeugdigen te bereiken’ ontwikkeld. Het gaat hier om kinderen en hun ouders die door de JGZ niet of moeilijk in beeld te krijgen zijn doordat de GBA-gegevens niet of slecht voldoen om hen te bereiken: kinderen en jongeren waar de JGZ meer dan gebruikelijke inspanningen voor zal moeten leveren om met hen in contact te komen en te blijven. De brochure wil JGZ-professionals bewust maken van een aantal bijzondere groepen jeugdigen in hun regio en ideeën aandragen hoe die mogelijk in samenwerking met anderen te bereiken zijn.

Een dossier delen met derden

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) krijgt regelmatig de vraag of het mogelijk is gezamenlijk met samenwerkingspartners te werken in één digitaal dossier. Maar kan dat eigenlijk wel? En is het wenselijk? Van belang is allereerst goed vast te stellen wat je wilt delen en met welk doel. Op grond van de uitkomst kunnen vervolgens passende maatregelen worden genomen die het delen van een dossier mogelijk maken. In “Een dossier delen met derden” wordt een en ander uitgelegd.

Literatuurstudie Samenwerken aan het gezond en veilig laten opgroeien van kinderen

In dit document wordt het literatuuronderzoek beschreven dat antwoord geeft op de volgende vragen:

  • In hoeverre is bewezen dat samenwerking tussen organisaties effect heeft op het gezond en veilig opgroeien van kinderen?
  • Welke factoren beïnvloeden de samenwerking tussen organisaties betrokken bij het gezond en veilig opgroeien van kinderen?

Literatuuronderzoek en bijlage

Inspiratiedocument Samen = Beter

In het inspiratiedocument is de visie van het NCJ op samenwerken opgenomen. Doel is dat professionals, staf en management geïnspireerd raken en in de eigen lokale praktijk actief aan de slag gaan met het onderwerp samenwerken.

Inspiratiedocument Samen = Beter

Handreiking Beter Samen

Deze handreiking is een hulpmiddel om op lokaal niveau de samenwerking te versterken (zowel strategisch, tactisch als operationeel) en tegelijkertijd meer samenhang in het aanbod te bewerkstelligen. Doel is dat professionals vanuit de vraag/ behoefte van ouders en jeugdigen in samenhang ondersteuning bieden. De handreiking wordt momenteel in de praktijk beproefd en er worden aanbevelingen gedaan hoe ermee aan de slag te gaan. De handreiking wordt op basis van de ervaringen in de praktijk voortdurend aangescherpt en verbeterd.

Handreiking Beter Samen

Brochure Samenwerken om bijzondere groepen te bereiken

Deze brochure richt zich op kinderen en hun ouders die door de JGZ niet of moeilijk in beeld te krijgen zijn doordat de GBA-gegevens niet of slecht voldoen om hen te bereiken. Er wordt hierbij gesproken van bijzondere groepen jeugdigen: kinderen en jongeren waar de JGZ meer dan gebruikelijke inspanningen voor zal moeten leveren om met hen in contact te komen en te blijven.

Brochure Samenwerken om bijzondere groepen te bereiken 

Filmpje Samenwerken, ben je speelbal of ben je speler?

Samenwerken doen we allemaal, en vinden we toch vanzelfsprekend? Uitgangspunten voor samenwerking zijn behoeften en wensen van kinderen, jongeren en hun ouders. Wat hebben zij nodig om gezond op te kunnen groeien? En hoe kun je hier als professional op inspelen? Het NCJ wil JGZ-organisaties ondersteunen en inspireren bij de veranderingen in de samenwerking met andere jeugdprofessionals en hun organisaties. Daarom heeft het NCJ dit 3D-animatiefilmpje ontwikkeld.

Doelgroep

  • JGZ-professionals (uitvoerende professionals: artsen, verpleegkundigen, gedragswetenschappers, doktersassistenten etc.)
  • JGZ-managers (hoofden JGZ), JGZ-teamleiders en staf

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon

Marieke Timmermans

Telefoon: 06 - 53 97 58 14

E-mail: mtimmermans@ncj.nl