Samenwerken

Veranderingen in de samenleving en meer specifiek in de zorg voor jeugd maken dat er andere vormen van samenwerking nodig zijn. Op deze pagina vind je uiteenlopend materiaal over de mogelijkheden.

Samenwerken is in veel situaties noodzakelijk voor optimale ondersteuning, hulp of zorg. Uitgangspunt hierbij is dat ouder en kind daadwerkelijk centraal staan, oog hebben voor de rol die de omgeving van het gezin kan spelen, het minder snel medicaliseren van problemen, een betere samenwerking rond gezinnen en zorg op maat dichtbij de leefomgeving. De noodzaak tot intensievere samenwerking tussen de partijen in de zorg voor jeugd groeit.

Gezondheidswinst

Deze samenwerking biedt kansen aangezien bekend is dat vroegtijdige interventies tot veel gezondheidswinst leiden. Als er zorg nodig is, moet deze samenhangend zijn (1 gezin: 1 plan) en zoveel mogelijk in de eigen omgeving plaatsvinden. Kortom: samenhang aanbrengen in voorzieningen en initiatieven en verbinding leggen tussen de partijen van basisvoorzieningen tot tweede- en derdelijnszorg, staan centraal.

  • Het inspiratiedocument Samen=Beter heeft tot doel te inspireren en tot nadenken te zetten over de eigen rol en verantwoordelijkheid bij samenwerken. Het inspiratiedocument is gebaseerd op interviews met experts op het gebied van samenwerking en een literatuuronderzoek uitgevoerd door het NCJ.
  • Om optimaal bij te dragen aan gezonde en gelukkige kinderen is het nodig de samenwerking met lokale partners te verstevigen. Hiertoe is er een handreiking Beter Samen ontwikkeld. 
  • Ondanks alle inspanningen van JGZ-organisaties om alle kinderen van 0 - 19 jaar en hun ouders te bereiken, lukt dat toch wanner GBA-gegevens niet of slecht voldoen. Voor deze groepen kinderen en hun ouders heeft het NCJ de brochure ‘Samenwerken om bijzondere groepen jeugdigen te bereiken’ ontwikkeld. 

Dialooggericht werken

Dialooggericht werken is een integraal onderdeel van de JGZ. JGZ-professionals richten zich op het versterken van de eigen kracht van kinderen, ouders en jongeren. Zij zoeken samen met hen naar mogelijkheden die bij hen passen. Zo kijken ze ter ondersteuning naar het inschakelen van het eigen netwerk, hanteren ze uiteenlopende benaderingswijze, ook via sociale media om zoveel in te kunnen spelen op de behoefte en mogelijkheden van kinderen, ouders en jongeren, maar proberen ze ook recht te doen aan de belangen van alle betrokkenen: de zogenaamde morele oordeelsvorming.

Een dossier delen met derden

Het NCJ krijgt regelmatig de vraag of het mogelijk is gezamenlijk met samenwerkingspartners te werken in één digitaal dossier. Van belang is goed vast te stellen wat je wilt delen en met welk doel. Op grond van de uitkomst kunnen vervolgens passende maatregelen worden genomen die het delen van een dossier mogelijk maken. In “Een dossier delen met derden” wordt een en ander uitgelegd.

Filmpje Samenwerken, ben je speelbal of ben je speler?

Samenwerken doen we allemaal, en vinden we toch vanzelfsprekend? Uitgangspunten voor samenwerking zijn behoeften en wensen van kinderen, jongeren en hun ouders. Wat hebben zij nodig om gezond op te kunnen groeien? En hoe kun je hier als professional op inspelen? Het NCJ wil JGZ-organisaties ondersteunen en inspireren bij de veranderingen in de samenwerking met andere jeugdprofessionals en hun organisaties. Daarom heeft het NCJ dit 3D-animatiefilmpje ontwikkeld.

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon

Yvonne Vanneste

Telefoon: 06 - 83 77 83 91

E-mail: yvanneste@ncj.nl