Het programma

Wijkbewoners met complexe ondersteuningsvragen efficiënt en effectief kunnen ondersteunen vraagt om samenwerking van zorg- en welzijnsprofessionalszorg. In het programma Integraal werken in de wijk (IWW) verzamelen, verrijken en verspreiden we kennis over de integrale aanpak van meervoudige vragen en problemen. IWW is een programma van Movisie, NCJ, Nederlands Jeugdinstituut, Vilans en de Werkplaatsen Sociaal Domein.

Sommige mensen ervaren complexe problemen op meerdere leefdomeinen. Bijvoorbeeld rond opvoeding, maar ook rond geestelijke gezondheid, financiën en wonen. Denk aan een thuiswonende oudere met beginnende dementie en fysieke beperkingen of een alleenstaande moeder met verslavingsproblemen en schulden.

Zorg- en welzijnsprofessionals werken steeds intensiever met elkaar samen in de wijk, om mensen met meervoudige vragen en hun mantelzorgers goed te kunnen helpen. Hoe richt je dat goed in? En waar loop je tegenaan? In het programma Integraal werken in de wijk gaan we in nauwe samenwerking met de praktijk op zoek naar antwoorden. We richten ons hierbij op:

  • Kwetsbare doelgroepen, zoals mensen met een licht verstandelijke beperking of psychische problemen;
  • De toegang tot zorg en ondersteuning;
  • Samenwerken met mantelzorgers, de buurt en andere professionals.

Onze bevindingen maken we beschikbaar voor professionals en beleidsmakers. Dit om hen inzicht te geven in wat werkt.

Deel je vragen en knelpunten

Heb je een vraag of ondervind je in de praktijk knelpunten bij het integraal samenwerken in de wijk? Laat het ons weten.

Deel dit met je netwerk

Efficiƫnte en effectieve ondersteuning

Samenwerken in de wijk heeft als doel om problemen zo snel en eenvoudig mogelijk op te lossen. Deze samenwerking is in een ideale situatie: goed afgestemd, multidisciplinair en interprofessioneel (domeinoverstijgend).

Samen kunnen we de veerkracht van de samenleving versterken, het eigen netwerk benutten en zelfregie, zelfredzaamheid en participatie vergroten.

Contactpersoon

Marga Beckers

Telefoon: 06 - 53 97 53 19

E-mail: mbeckers@ncj.nl