Vragen

Wat is de Basisdataset Jeugdgezondheidszorg (Basisdataset JGZ)?

De Basisdataset JGZ vormt de inhoudelijke basis van het dossier van de jeugdgezondheidszorg. De gegevensset beschrijft wat er kan worden genoteerd en op welke manier dat dient te gebeuren. Deze standaardisering van medische dossiers maakt begeleiding van kinderen over een lange periode mogelijk. Het doel van de Basisdataset JGZ is betere informatie voor betere zorg.

Wat staat er in het dossier van de jeugdgezondheidszorg (DD JGZ)?

De arts, verpleegkundige en doktersassistente vermelden bevindingen die nodig zijn om de gezondheid en ontwikkeling van kinderen te volgen. Dat zijn meestal standaard gegevens, zoals lengte en gewicht, en zaken die op de leeftijd van het kind belangrijk zijn voor de ontwikkeling. Ziet de arts of verpleegkundige dat een kind zorg nodig heeft, dan vermeldt hij of zij deze bevinding in het dossier. Het digitale dossier bevat dezelfde soort gegevens als voorheen het papieren dossier. Meer op de website van het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg.

Wie kunnen wijzigingen in de Basisdataset JGZ voorstellen?

Gebruikers van het digitale dossier van de jeugdgezondheidszorg en andere belanghebbenden kunnen wijzigingen voorstellen. In de dossier-applicatie is de Basisdataset JGZ opgenomen. Deze wijzigingsvoorstellen vormen een belangrijke impuls voor de kwaliteit en actualiteit van de gegevensset en het dossier van de jeugdgezondheidszorg.

Hoe worden wijzigingsvoorstellen in de Basisdataset JGZ behandeld?

Wijzigingsvoorstellen kunnen alleen via deze website worden ingediend. Alle voorstellen worden beoordeeld door de Redactieraad, waarin verschillende beroepsgroepen en organisaties binnen de jeugdgezondheidszorg zijn vertegenwoordigd. De Redactieraad adviseert de Accorderingscommissie over de ingediende voorstellen. De Accorderingscommissie besluit over de doorvoering van wijzigingsvoorstellen en stelt de Basisdataset JGZ formeel vast. De behandeling van wijzigingsvoorstellen kan via deze website worden gevolgd.

Wat is de functie van het Notitieblad?

Dit element bevat een vrij tekstveld waarin bevindingen of adviezen vermeld kunnen worden die niet of niet zo uitgebreid bij andere elementen kunnen worden. Bijvoorbeeld gegevens over follow-up, gericht onderzoek, (telefonisch) spreekuurcontact of huisbezoek, gegevens waarvoor in de vrije tekstvelden onvoldoende ruimte is of informatie van bijvoorbeeld kindercentra en leerkrachten.

Worden alle elementen van de Basisdataset JGZ ingevuld in het dossier?

Nee. De zorgverlener vermeldt alleen de bevindingen die voor de ontwikkeling van het kind van belang zijn. Dat zijn naast de standaard gegevens, zoals lengte en gewicht, ook bijzonderheden die aanleiding geven tot extra aandacht voor het kind en ontwikkelingen die passen bij de groeifase van het kind. De meeste elementen uit de Basisdataset JGZ blijven daardoor ongebruikt bij het invullen van het medisch dossier.

Waarom kunnen er geen ‘werkaantekeningen' worden opgenomen?

Betere zorg betekent onder andere overdraagbare zorg. De Basisdataset JGZ bevat daarom alleen elementen die dienen te worden overgedragen bij de overdracht van de zorg voor een kind. Het is daarom niet mogelijk om aantekeningen te maken die alleen voor persoonlijk gebruik van de zorgverlener zijn.

Kunnen JGZ-organisaties bij de inrichting van het digitaal dossier elementen toevoegen aan de elementen van de Basisdataset JGZ?

Ja, dat is mogelijk. Een organisatie kan ervoor kiezen elementen aan de eigen dossier-applicatie toe te voegen. Dit mogen alleen elementen zijn die geen onderdeel zijn van de Basisdataset JGZ. Bij de overdracht aan een andere JGZ-organisatie gaan deze aanvullende elementen mee in de vorm van vraag en antwoord. De koppeling van deze elementen aan rubrieken en activiteiten, blijft behouden bij overdracht.

Hoe zijn de gegevens beschermd, die volgens de Basisdataset JGZ worden vermeld?

De Basisdataset JGZ is ontwikkeld voor de aanleg van medische dossiers binnen de jeugdgezondheidszorg. Het dossier van een kind is uitsluitend toegankelijk voor zijn arts, verpleegkundige en (dokters)assistente binnen de jeugdgezondheidszorg. Zorgverleners buiten de jeugdgezondheidszorg hebben geen toegang. Deze bescherming van medische dossiers is vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en meer specifiek in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (Wgbo). De wettelijke eisen aan bescherming van medische gegevens zijn door de digitalisering van dossiers in de jeugdgezondheidszorg niet veranderd. Meer over de bescherming van gegevens op de website van het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg.

Wie is verantwoordelijk voor de Basisdataset JGZ?

ActiZ en GGD Nederland dragen bestuurlijke verantwoordelijkheid. Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid draagt zorg voor gecoördineerd, gedragen en transparant beheer van de Basisdataset JGZ. Het NCJ onderhoudt hiertoe contacten op alle niveaus binnen de jeugdgezondheidszorg (van gebruikers tot bestuurders), andere belanghebbenden en softwareleveranciers.

Deel dit met je netwerk