Het belang van hechting

De JGZ-professional is bij uitstek de partner die aandacht heeft voor de relatie tussen ouders en kinderen. Wanneer bijvoorbeeld het slapen van het kind niet vanzelf gaat, kunnen ouders en kind onzeker worden, vermoeid raken en kan er onenigheid tussen partners ontstaan. 

Om vanuit gelijkwaardig partnerschap te kunnen werken is het van belang om expliciet aandacht te hebben voor de beleving van alle gezinsleden. Door dit expliciet te benoemen zullen ouders zich gesterkt voelen om de situatie weer aan te kunnen.

Hechting en de JGZ-professional

De JGZ-professional is in staat de band tussen ouders en kind positief te beïnvloeden. Bijvoorbeeld door vroegtijdig woorden te geven aan de onderlinge relatie en daar het gesprek over aan te gaan. Op die manier worden ouders ook indirect bewust gemaakt van het belang van hechting voor het kind.

Bovendien levert de JGZ-professional een belangrijke bijdrage aan het versterken van de hechting tussen kind en ouder, door zelf het goede voorbeeld te geven. Niet alleen bij vragen of lichte problematiek bieden ouderschap en hechting ingang voor het gesprek, maar ook als er sprake is van opvoedingsonmacht (vermoeden van kindermishandeling), (v)echtscheidingen, samengestelde gezinnen of ziekte en zorg.

Passende ondersteuning voor ouders kan conflicten en gedragsproblemen bij kinderen doen afnemen. Opvoedingsgewoonten en -stijlen worden van generatie op generatie overgedragen. Ook daarom is het belangrijk om tijdens de gehele periode waarin kinderen opgroeien, aandacht te hebben voor ouderschap en hechting.

Onveilige hechting

Kinderen die onveilig zijn gehecht hebben vaak moeite om anderen te vertrouwen, vinden het moeilijk om zichzelf te vertrouwen, hebben problemen met gezagsaanvaarding en moeite met sociale regels. Maar kinderen kunnen hier ook lichamelijke gevolgen van ondervinden. Een onveilig gehecht kind voelt niet goed aan “wat kan” en “wat niet” en heeft weinig innerlijke houvast. Dit kan zich uiten in impulsief gedrag of juist passiviteit of antisociaal gedrag.

Deel dit met je netwerk