Actieplan

De JGZ-sector heeft op 21 juni 2018 de pledge ondertekend, waarin zij zich heeft gecommitteerd aan het actieplan Aanpak van Armoede. Hierin bundelt zij haar krachten en legt verbinding met ouders, jeugdigen, onderwijs, welzijnswerk en gemeente.

Bekijk de pledge >

378.000 kinderen in Nederland groeien op in armoede; dat is 1:9 kinderen. Armoede kunnen we daarmee beschouwen als sociaal-maatschappelijke epidemie. De Kinderombudsman concludeert in haar onderzoek dat kinderen die opgroeien in armoede op alle levensgebieden belemmerd worden in hun ontwikkeling. Tijd voor actie! Daarom wil de JGZ, samen met ouders, jongeren en andere betrokken partijen, zich inzetten op het verstevigen van beschermende factoren ter voorkoming van blijvende gevolgen van armoede. Uitgangspunt daarbij is het VN-Kinderrechtenverdrag (artikel 27) dat aangeeft dat ieder kind recht heeft op een levensstandaard die toereikend is voor zijn of haar lichamelijke, geestelijke, intellectuele, zedelijke en maatschappelijke ontwikkeling.

Bekijk het actieplan 'Aanpak van Armoede' >

Erik Dannenberg over de taak van de JGZ bij armoede

Monique Maks over de JGZ en het Jeugdsportfonds

Ambitie JGZ

Armoede is vaak een gevolg van meerdere (complexe) factoren en vraagt ook om een brede aanpak. De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) beseft zich goed dat zij een hele kleine schakel is in het oplossen van armoede, maar wel een hele belangrijke schakel in het signaleren ervan en in het ondersteunen van gezinnen in armoede bij de opvoeding van kinderen. Door armoede te herkennen, te bespreken en integraal aan te pakken, kan de veerkracht en gezondheid van kinderen en hun gezinnen worden versterkt. Vandaar dat de JGZ zichzelf een aantal doelen heeft gesteld in de aanpak van armoede.  

In 2020 heeft de JGZ de gezinnen die in armoede leven in beeld, heeft de JGZ bewust aandacht voor het versterken van beschermende factoren en voor het verbeteren van gezondheidsvaardigheden binnen die gezinnen, adviseert de JGZ over opvoeden in armoede en leidt ze toe naar hulp indien nodig. Dit ondersteuningsaanbod is bekend bij jeugdigen en hun ouders die in armoede leven en bij lokale samenwerkingspartners. Hierbij werkt de JGZ krachtgericht: dit betekent het versterken van (het persoonlijk netwerk van) gezinnen en gebruik makend van netwerken in de wijk/gemeente/regio.

Doelen

  • De JGZ draagt bij in het bereiken van gezinnen in armoede door te signaleren en het onderwerp bespreekbaar te maken.  
  • De JGZ ondersteunt gezinnen in armoede door goed te adviseren over opvoeden in armoede en toe te leiden naar de juiste hulp.
  • De JGZ werkt op lokaal, regionaal en landelijk samen om impact te creëren op het verbeteren van ontwikkelingskansen van jeugdigen in armoede.

Deel dit met je netwerk